Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

BMH – Školení bezpečnosti a zabezpečení elektronických dat PZ 043

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12628

Název zakázky: BMH – Školení bezpečnosti a zabezpečení elektronických dat PZ 043

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 12. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: B M H spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc - Chválkovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: JUDr. Adam Daněk
  • Telefon: +420585313549
  • E-mail: adam.danek@bmh.cz

IČ zadavatele: 42869668

DIČ zadavatele: CZ42869668

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Pavel Koman
  • Telefon: +420778772439
  • E-mail: pavel.koman@bmh.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 1. 2019 23:59

Místo pro podání nabídek:
Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc - Chválkovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zajištění následujících školení zaměstnanců společnosti B M H spol. s r.o. 1) Oblast školení: Obecné IT, délka školení 2 dny (8 hodin x 60 minut), pro skupinu 5-12 osob, místo školení Olomouc, sídlo firmy zadavatele Výuka bude probíhat v uzavřené skupině, v českém jazyce, a to v prostorách společnosti. V učebně je k dispozici dataprojektor, flipchart. V učebně je k dispozici připojení k internetu. Přesný harmonogram bude domluven po podpisu smlouvy, jakož i podmínky jeho flexibilních úprav. Stanovený rozsah výuky nezahrnuje přestávky. Komplexní zajištění služeb spočívá v realizaci níže uvedených kurzů, včetně závěrečného přezkoušení. Součástí poskytovaných služeb je rovněž zajištění dopravy školitelů, dodání potřebných výukových studijních materiálů a vydání osvědčení o absolvování kurzu.

Požadovaná náplň a osnova kurzu: 1. pracovní den Řízení bezpečnosti informací, režimní opatření, bezpečnostní dokumentace, • Krátké představení problematiky • Doporučené postupy jak řídit bezpečnost informací – analýza rizik, tři aspekty bezpečnosti informací • Režimní opatření – řízení uživatelských účtů a přístupových oprávnění, zvyšování bezpečnostního povědomí uživatelů • Bezpečnostní dokumentace – bezpečnostní politika, havarijní plány 2. pracovní den Bezpečnost elektronické komunikace • Ochrana počítačové sítě – firewally, DMZ, segmentace sítě • Šifrování – „https“, „elektronický podpis“ • Emailová komunikace • Antivirová ochrana • Messengery • Wi-fi routery

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Leden 2019 (info v Příloze)

Místo dodání / převzetí plnění:
Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc - Chválkovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

• Nejnižší nabídková cena Toto je jediné kritérium. Jako nevýhodnější bude vybrána nabídka s celkovou nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Povinně alespoň v kopiích: • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z OR) • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.). Případné další požadavky na doložení kvalifikace uchazeče: Zadavatel dále požaduje předložení seznamu školitelů, minimálně 1 školitel Životopis školitele prokazující znalost problematiky kurzů s prokazatelnou praxí výuky a pedagogickou praxí minimálně 2 letými zkušenostmi z práce oblasti výuky, lektorování či školení. VŠ vzdělání pedagogického směru, nebo v oboru týkajícího se předmětu dané části veřejné zakázky, a to pro každou část samostatně.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Uchazeč je povinen zpracovat nabídkovou cenu tak, aby byla zřejmá: Jednotková cena (za den školení) pro každé školení (bez DPH/ s DPH) Celková cena za zakázku (bez DPH / s DPH) Nabídková cena nabídnutá dodavatelem maximálně přípustná a zahrnuje veškeré náklady na poskytnutí služby, hotové výdaje jako cestovné apod. Nabídka je zpracována písemně, minimálně v jednom paré (musí splňovat další zde uvedené podmínky)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč je povinen zpracovat nabídkovou cenu v souladu v přiloženou tabulkou, a to ve vztahu ke každé části veřejné zakázky.
Uchazeč je povinen zpracovat nabídkovou cenu tak, aby byla zřejmá:
Jednotková cena (za den školení) pro každé školení (bez DPH/ s DPH)
Celková cena za zakázku (bez DPH / s DPH)
Nabídková cena nabídnutá dodavatelem maximálně přípustná a zahrnuje veškeré náklady na poskytnutí služby, hotové výdaje jako cestovné apod.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Součástí nabídku bude také kontaktní osoba dodavatele, uvedou se tyto údaje: Jméno, příjmení, email, telefon

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky: Platba za poskytnuté služby bude probíhat na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností min. 30 dnů. Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty • Požadavky na formu nabídky: nabídka se podává v tištěné podobě v jednom originále a jedné kopii.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Doručení pouze jedné úplné nabídky.

Datum ukončení: 7. 1. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 12. 2018
 
Aktualizováno: 11. 1. 2019