Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Čtení a kreslení technické dokumentace (se zaměřením na Solid Edge) Programátor CNC strojů (se zaměřením na CAM Express)

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11334

Název zakázky: Čtení a kreslení technické dokumentace (se zaměřením na Solid Edge) Programátor CNC strojů (se zaměřením na CAM Express)

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 7. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: PZA KOVOSTROJ s.r.o.

Sídlo zadavatele: Fučíkova 260, 790 70 Javorník

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Antonín Zourek
  • Telefon: +420777115502
  • E-mail: info@pzakovostroj.cz

IČ zadavatele: 26841622

DIČ zadavatele: CZ26841622

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Antonín Zourek
  • Telefon: +420777115502
  • E-mail: info@pzakovostroj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 8. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
PZA KOVOSTROJ s.r.o. Fučíkova 260, 790 70 Javorník

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o školení CAD systému Solid Edge ( konstrukce součástí a sestav, tvorba výkresové dokumentace atd.) v délce 18 dnů (144 hodin ) a CAM systému CAM Express ( obrábění atd. ) v délce 25 dnů (200 hodin )

CAM dat ze systému Solid Edge a tyto následně obrábět v CAM Express

Cílem vzdělávání je, aby všichni pracovníci používající výše zmíněné softwarové systémy byli seznámeni se všemi jejich funkcemi a možnostmi a mohli tak v těchto systémech bez problémů samostatně a efektivně pracovat a plnit tak svoje pracovní úkoly v kratším čase a vyšší kvalitě.

Proškolení se uskuteční ve 2 etapách s maximálním počtem 2 účastníků v jednom školícím dni.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 447200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Červenec 2017 - říjen 2017

Místo dodání / převzetí plnění:
PZA KOVOSTROJ s.r.o. Fučíkova 260, 790 70 Javorník

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel oznamuje, že ruší výše uvedené výběrové řízení, a to z důvodu, že byla ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, tj. 01.08.2017 do 10 hod. podána pouze jedna nabídka.

Datum ukončení: 2. 10. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 7. 2017
 
Aktualizováno: 3. 10. 2017