Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Čtení a kreslení technické dokumentace

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12464

Název zakázky: Čtení a kreslení technické dokumentace

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 8. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: TRAMONTÁŽ, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Škroupova 170, 537 01 Chrudim III

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Dr. Ing. Vratislav Čapek
 • Telefon: +420469660381
 • E-mail: tramontaz@tramontaz.cz

IČ zadavatele: 15053881

DIČ zadavatele: CZ15053881

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Michaela Ješinová
 • Telefon: +420777770704
 • E-mail: jesinova@tramontaz.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 9. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
Škroupova 170, 537 01 Chrudim III

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Název vzdělávací aktivity:

Čtení a kreslení technické dokumentace

 

Náplň vzdělávací aktivity:

Revit Architecture Suite, Revit MEP, Revit Structure

3DS Max Design

Design Review

Showcase

AutoCAD Architecture

AutoCAD MEP, AutoCAD Structure

Microsoft Office

 

Forma výuky: prezenční

Celkový rozsah hodin vzdělávací aktivity:

160 vyučovacích hodin (45 min.), z toho:

159 vyučovacích hodin (45 min.) teoretické přípravy,

1 vyučovací hodina (45 min.) ověření získaných znalostí a dovedností

 

Počet hodin v rámci jednoho výukového dne:

8 vyučovacích hodin (45 min.)

 

Způsob ověření získaných znalostí a dovedností:

Závěrečný test

 

Doklad, který bude vydán po úspěšném ukončení vzdělávací aktivity:

Osvědčení o rekvalifikaci

 

Počet účastníků vzdělávací aktivity (celkem): 3

 

Dodavatel se zavazuje zajistit:

- školící místnost v dosahu 20 km od sídla společnosti TRAMONTÁŽ, spol. s r.o.

- technické vybavení (notebook, projektor, licence SW, ….)

- výukové materiály

 

Místo konání vzdělávací aktivity:

školící místnost v dosahu 20 km od sídla společnosti TRAMONTÁŽ, spol. s r.o.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 168000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.10.2018 - 31.12.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
školící místnost v dosahu 20 km od sídla společnosti TRAMONTÁŽ, spol. s r.o.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocená kritéria:

 • Nabídková cena
 • Kvalifikace dodavatele
 • Náplň vzdělávací aktivity
 • Doba trvání zakázky
 • Technické vybavení
 • Školící prostor

Nejvhodnější nabídce daného kritéria je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 • Výpis z OR

 • Živnostenský list

 • Akreditace

 • Zadavatel dále požaduje předložení seznamu školitelů a níže uvedených dokumentů: za jednotlivé školitele uchazeč doloží:
 • doklad o ukončeném vzdělání, které doloží, že školitel má vzdělání, které mu umožňuje vzdělávací aktivitu školit nebo

 • certifikáty nebo osvědčení nebo čestné prohlášení, které doloží, že školitel má zkušenosti, které mu umožňují poptávanou vzdělávací aktivitu školit.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Dodavatel vzdělávací aktivity musí v nabídce uvést následující body:

- náplň vzdělávací aktivity;

- celkový rozsah hodin vzdělávací aktivity;

- cenu vzdělávací aktivity;

- kvalifikaci;

- schopnost zajistit školící místnost v dosahu 20 km od sídla společnosti TRAMONTÁŽ, spol. s r.o.;

- schopnost zajistit technické vybavení a výukové materiály;

- schopnost realizovat vzdělávací aktivity ve stanovené době trvání zakázky.

 

Doklady o splnění kvalifikace

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídnutá cena překročí stanovenou předpokládanou hodnotu výběrového řízení v korunách českých (bez DPH).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč uvede nabídkovou cenu v členění cena bez DPH, samostatně DPH, cena celkem s DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému, kvalitnímu plnění předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení pro stanovený maximální počet účastníků.

 

Nabídková cena je cena konečná a není ji možné v průběhu realizace zakázky navyšovat. Nabídková cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 168000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ADEON CZ s.r.o., Tečovice 390, 763 02 Zlín, IČ 26276038

  Datum podpisu smlouvy: 20. 9. 2018

Datum ukončení: 20. 9. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 8. 2018
 
Aktualizováno: 20. 9. 2018