Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodávka automobilu

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12674

Název zakázky: Dodávka automobilu

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 2. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Michal Vopařil

Sídlo zadavatele: 539 44 Proseč 313

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Michal Vopařil
  • Telefon: +420731598884
  • E-mail: mvoparil@seznam.cz

IČ zadavatele: 66804582

DIČ zadavatele: CZ7306203663

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Renáta Ulmannová
  • Telefon: +420775326632
  • E-mail: ulmannova@consultingpro.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 3. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Michal Vopařil, 539 44 Proseč 313

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Dodávka automobilu typu dodávka na převážení prádla i osob v rámci Sběrny prádla.

Minimální požadavky na předmět zakázky:

Zadavatel vyžaduje zcela nový automobil, kdy bude zadavatel registrován jako první majitel. Automobil bude sloužit především k převozu prádla, ale také k převozu zaměstnanců za účelem vzdělávání, případně jejich svážení na pracovní místo. Proto zadavatel vyžaduje také 8 míst k sezení ve třech řadách včetně místa pro řidiče. V první řadě jsou vyžadována dvě samostatná sedadla v první řadě. Všechna sedadla budou sklopná a samostatně vyjímatelná pro případ potřeby zvětšení zadního nákladového prostoru.  Délka vozu min. 5,3 m max. 5,5, m, výška max. 2,1 m (minimální délka je stanovena podle potřeby umístění stojanů na oděvy a přepravních košů s prádlem, max. výška a délka vozidla dle podmínek pro parkování u zákazníků). Celková váha do 3500 kg. Pohon přední, převodovka manuální – 6 rychlostí. Výkon motoru min. 125 kW.

Výbava: bez přepážky, palivová nádrž min. 70 l, topení, klimatizace a topení v přední i zadní části vozu, boční posuvné dveře na obou stranách, ESP, ABS, elektricky ovládaná okna vpředu, okna v druhé a třetí řadě, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná, vyhřívané čelní sklo, vyhřívané okno v zadních dveřích, zadní dveře výklopné, 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru, čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce, centrální zamykání, min. dva ovladače k vozidlu, podélně a výškově nastavitelný volant, parkovací senzory min. vzadu, mlhové 

světlomety, tempomat, upínací oka pro náklad, podlahová krytina koberec v celém voze pro zamezení smýkání přepravovaných věcí ve vozidle, pevné tažné zařízení.

Návod na obsluhu v češtině.

Dodání dalšího vybavení nad rámec minimálních požadavků je zadavatelem akceptováno a vítáno.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 905200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Nejpozději do 4 měsíců od podpisu kupní smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Kupující převezme předmět kupní smlouvy v místě, které určí prodejce před dodáním automobilu na základě výzvy e-mailem na adresu MVoparil@seznam.cz nebo telefonicky (Michal Vopařil - 731 598 884).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena
  • Hodnocení nabídek provede 3 členná hodnotící komise jmenovaná veřejným zadavatelem podle základního hodnotícího kritéria „Nejnižší nabídková cena“ (váha kritéria 100%). Hodnocena bude nabídková cena vč. DPH. Zadavatel není plátcem DPH pro tuto akci.
  • Pokud budou předloženy nabídky ve stejné výši, bude upřednostněna nabídka s kratší nabídnutou lhůtou dodání. Tato lhůta dodání však musí být max. 4 měsíců od data podpisu kupní smlouvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Zadavatel požaduje originál čestného prohlášení datovaného a podepsaného statutárním zástupcem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude obsahovat doplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh kupní smlouvy (Příloha 1). Pokud je osoba oprávněná na základě zplnomocnění, bude doložena plná moc. Součástí nabídky budou parametry dodávaného automobilu a čestné prohlášení na prokázání kvalifikace dodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná. Nabídková cena bude uvedena v Kč v návrhu kupní smlouvy (Příloha 1) ve formě:

Cena bez DPH:

(Sazba %) DPH:

Cena vč. DPH:

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v jednom originálním provedení v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Dodávka automobilu“ a nápisem „Neotevírat“. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa účastníka. Uchazeč využije formát návrhu kupní smlouvy v Příloze 1, kde doplní pouze zvýrazněná pole. Nabídka, respektive návrh kupní smlouvy bude na konci datován a podepsán statutárním zástupcem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci od statutárního orgánu. Plná moc bude v takovém případě doložena k nabídce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel uvede v návrhu kupní smlouvy (Příloha 1) kontaktní osobu dodavatele.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dotazy lze zasílat elektronicky na e-mail kontaktní osoby: Ing. Renáta Ulmannová, e-mail: ulmannova@consultingpro.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Požadavky na poddodavatele: Zadavatel nemá žádné omezení na poddodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel se rozhodl zrušit zadávací řízení z důvodu nepřesného nastavení parametru týkajícího se počtu sklopných a vyjímatelných sedadel v požadovaném automobilu.

Datum ukončení: 13. 3. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 2. 2019
 
Aktualizováno: 13. 3. 2019