Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodávka automobilu pro sběrnu prádla

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12687

Název zakázky: Dodávka automobilu pro sběrnu prádla

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 3. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Michal Vopařil

Sídlo zadavatele: Zahradní 313, 539 44 Proseč

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Michal Vopařil
  • Telefon: +420731598884
  • E-mail: mvoparil@seznam.cz

IČ zadavatele: 66804582

DIČ zadavatele: CZ7306203663

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Renáta Ulmannová
  • Telefon: +420775326632
  • E-mail: ulmannova@consultingpro.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 3. 2019 13:00

Místo pro podání nabídek:
Michal Vopařil, Zahradní 313, 539 44 Proseč

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Dodávka automobilu typu dodávka na převážení prádla i osob v rámci Sběrny prádla.

Minimální požadavky na předmět zakázky:

Zadavatel vyžaduje zcela nový automobil, kdy bude zadavatel registrován jako první majitel. Délka vozu min. 5,3 m max. 5,5, m, výška max. 2,1 m (minimální délka je stanovena podle potřeby umístění stojanů na oděvy a přepravních košů s prádlem, max. výška a délka vozidla dle podmínek pro parkování u zákazníků). Celková váha do 3500 kg. Motor naftový. Palivová nádrž min. 70 l. Výkon motoru min. 125 kW. Převodovka manuální – min. 6 rychlostí. ESP.

Výbava: Bez přepážky. Automobil bude sloužit především k převozu prádla, ale také k převozu zaměstnanců za účelem vzdělávání, případně jejich svážení na pracovní místo. Zadavatel vyžaduje min. 8 míst k sezení ve třech řadách (včetně místa pro řidiče). V první řadě je vyžadováno samostatné výškově nastavitelné sedadlo pro řidiče a jedno samostatné sedadlo pro spolujezdce. Ve druhé a třetí řadě jsou vyžadována samostatná sedadla, která budou sklopná a samostatně vyjímatelná pro případ potřeby flexibilního zvětšení zadního nákladového prostoru. Klimatizace a topení, boční posuvné dveře na obou stranách automobilu. Vozidlo celoprosklené. Elektricky ovládaná okna vpředu. Okna ve druhé a třetí řadě. Vyhřívané čelní sklo se stěrači a ostřikovači, vyhřívané okno v zadních dveřích se stěračem. Zadní dveře výklopné. Vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná.12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru, čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce, centrální zamykání, min. dva ovladače k vozidlu, podélně a výškově nastavitelný volant, parkovací senzory min. vzadu, zadní parkovací kamera, mlhové světlomety, tempomat, upínací oka pro náklad, podlahová krytina koberec v celém voze pro zamezení smýkání přepravovaných věcí ve vozidle, tažné zařízení.

Návod na obsluhu v češtině.

Dodání dalšího vybavení nad rámec minimálních požadavků je zadavatelem akceptováno a vítáno.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 905200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Nejpozději do 4 měsíců od podpisu kupní smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Kupující převezme předmět kupní smlouvy v místě, které určí prodávající před dodáním automobilu.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Hodnocení nabídek provede 3 členná hodnotící komise jmenovaná veřejným zadavatelem podle základního hodnotícího kritéria „Nejnižší nabídková cena“ (váha kritéria 100%). Hodnocena bude nabídková cena vč. DPH. Zadavatel není plátcem DPH pro tuto akci.

Pokud budou předloženy nabídky ve stejné výši, bude upřednostněna nabídka s kratší nabídnutou lhůtou dodání. Tato lhůta dodání však musí být max. 4 měsíců od data podpisu kupní smlouvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje originál čestného prohlášení datovaného a podepsaného statutárním zástupcem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (vlastní formou). Pokud bude čestné prohlášení podepsáno oprávněnou osobou, bude doložena kopie plné moci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat doplněný návrh kupní smlouvy (Příloha 1). Součástí nabídky budou parametry dodávaného automobilu a čestné prohlášení na prokázání kvalifikace dodavatele.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná. Nabídková cena bude uvedena v Kč v návrhu kupní smlouvy (Příloha 1) ve formě:

Cena bez DPH:

(Sazba %) DPH:

Cena vč. DPH:

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v jednom originálním provedení v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Dodávka automobilu“ a nápisem „Neotevírat“. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa účastníka. Účastník využije formát návrhu kupní smlouvy v Příloze 1, kde doplní pouze zvýrazněná pole. Nabídka, respektive návrh kupní smlouvy bude na konci datován.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel uvede v návrhu kupní smlouvy (Příloha 1) kontaktní osobu dodavatele, její telefon a kontaktní e-mail.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dotazy lze zasílat elektronicky na e-mail kontaktní osoby: Ing. Renáta Ulmannová, e-mail: ulmannova@consultingpro.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Požadavky na poddodavatele: Zadavatel nemá žádné omezení na poddodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 735454.54

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AUTO IN s.r.o.Poděbradská 292, Trnová, 530 09 PardubiceIČ: 25298828

    Datum podpisu smlouvy: 6. 5. 2019

Datum ukončení: 6. 5. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 3. 2019
 
Aktualizováno: 10. 5. 2019