Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodávka IT techniky pro projekty společnosti bfz o.p.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13193

Název zakázky: Dodávka IT techniky pro projekty společnosti bfz o.p.s.

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: bfz o.p.s.

Sídlo zadavatele: Provaznická 425/16, 350 02 Cheb

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Dipl. Ing. Steffen Steinke
  • Telefon: +420355320251
  • E-mail: steffen.steinke@bfz.cz

IČ zadavatele: 27966119

DIČ zadavatele: CZ27966119

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Jan Kučera
  • Telefon: +420417633240
  • E-mail: kucera@rra.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 1. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
bfz o.p.s., Provaznická 425/16, 350 02 Cheb

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka IT technicky v rámci projektů realizovaných společností bfz o.p.s.. Podrobná specifikace jednotlivých částí dodávky je uvedena v technické specifikaci, která je přílohou č. 2 této Výzvy. Uvedená technická specifikace je pro dodavatele závazná. Zadavatel uvádí, že disponuje multilicencí SW (MS WIN + Office), dodávka SW tedy není předmětem plnění, zadavatel však požaduje instalaci SW do dodávaných PC a notebooků v místě dodávky.

Pokud je v této výzvě (zadávací dokumentaci), technické specifikaci nebo v soupisu dodávek použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použit i jiné rovnocenné řešení.

Veřejná zakázka je navázána na projekty: 

Profilace a targeting jako způsob řešení nezaměstnanosti pro obyvatele malých obcí (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010605);

Cesta na trh práce (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010381);

Krok správným směrem II. (CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011292);

Podpora pečujících na Ústecku (CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010753);

Moderní postupy vzdělávání (2017-1-CZ01-KA202-035472).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 475993,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dodávka v rámci projektu Profilace a targeting – do 14 dnů od podpisu smlouvy; Dodávka v rámci projektu Cesta na trh práce – do 14 dnů od podpisu smlouvy; Dodávka v rámci projektu Krok II. – do 14 dnů od podpisu smlouvy; Dodávka v rámci projektu Podpora pečujících na Ústecku – do 14 dnů od podpisu smlouvy; Dodávka v rámci projektu Moderní postupy vzdělávání – do 14 dnů od písemné výzvy zadavatele (předpoklad leden 2020)

Místo dodání / převzetí plnění:
Dodávka v rámci projektu Profilace a targeting – sídlo zadavatele; Dodávka v rámci projektu Cesta na trh práce – sídlo zadavatele; Dodávka v rámci projektu Krok II. – sídlo zadavatele; Dodávka v rámci projektu Podpora pečujících na Ústecku – sídlo zadavatele, Dodávka v rámci projektu Moderní postupy vzdělávání – sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem (dále také HK) pro zadání veřejné zakázky je ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Hodnocení bude prováděno dle následujících kritérií:

HK č. 1 – Nabídková cena vč. DPH                                                                                                             (váha 50 %)

HK č. 2 – Rychlost reakce servisního zásahu po dobu záruční lhůty v sídle zadavatele (v hodinách)              (váha 20 %)

HK č. 3 – Cena pozáručního servisu (Kč bez DPH za 1 hodinu)                                                                     (váha 15 %)

HK č. 4 – Cena za instalace vlastního SW (MS WIN + Office) v sídle zadavatele                                            (váha 15 %)

 

Způsob hodnocení

Hodnotící kritérium č. 1 – Nabídková cena - bude hodnocena dle následujícího vzorce:

 

                                                              Hodnota nevýhodnější nabídky (tj. s nejnižší cenou)

Počet bodu hodnocené nabídky = 50 x --------------------------------------------------------------------------

                                                                                      Hodnota nabídky

 

Hodnotící kritérium č. 2 – Rychlost reakce servisního zásahu po dobu záruční lhůty v sídle zadavatele  - bude hodnocena dle následujícího vzorce:

 

                                                            Hodnota nejvýhodnější nabídky (tj. s nejkratší dobou reakce)

Počet bodu hodnocené nabídky = 20 x ------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      Hodnota nabídky

Zadavatel pro potřeby hodnocení stanovil minimální dobu reakce servisního zásahu po dobu záruční lhůty na 0,5 hodin v pracovních dnech od výzvy zadavatele k servisnímu zásahu. Uchazeč může ve své nabídce uvést i kratší dobu, na bodové hodnocení to však nebude mít žádný vliv (jeho nabídka bude hodnocena, jako kdyby uvedl 0,5 hodiny). Zadavatel dále požaduje, aby maximální doba reakce servisního zásahu po dobu záruční lhůty byla 48 hodin. V případě, že uchazeč uvede delší dobu reakce servisního zásahu po dobu záruční lhůty než 48 hodin, bude jeho nabídka vyřazena z důvodu nesplnění podmínek výběru dodavatele.

 

Hodnotící kritérium č. 3 – Cena pozáručního servisu - bude hodnocena dle následujícího vzorce:

 

                                                              Hodnota nevýhodnější nabídky (tj. s nejnižší cenou)

Počet bodu hodnocené nabídky = 15 x -----------------------------------------------------------------------

                                                                                  Hodnota nabídky

Zadavatel pro potřeby hodnocení stanovil minimální cenu pozáručního servisu na 100 Kč bez DPH za hodinu. Uchazeč může ve své nabídce uvést i nižší cenu, na bodové hodnocení to však nebude mít žádný vliv (jeho nabídka bude hodnocena, jako kdyby uvedl 100 Kč bez DPH za hodinu). Zadavatel stanovil maximální možnou cenu pozáručního servisu na 500 Kč bez DPH za hodinu. V případě, že uchazeč uvede vyšší cenu pozáručního servisu než 500 Kč bez DPH za hodinu, bude jeho nabídka vyřazena z důvodu nesplnění podmínek výběru dodavatele.

 

Hodnotící kritérium č. 4 – Cena za instalace vlastního SW (MS WIN + Office) v sídle zadavatele v Kč bez DPH - bude hodnocena dle následujícího vzorce:

 

                                                              Hodnota nevýhodnější nabídky (tj. s nejnižší cenou)

Počet bodu hodnocené nabídky = 15 x -----------------------------------------------------------------------

                                                                                    Hodnota nabídky

Celkové bodové hodnocení:

Celkové bodové ohodnocení nabídky vznikne součtem bodového ohodnocení všech hodnocených kritérií dle jejich váhy. Vybrána bude nabídka, která dosáhne nejvyššího počtu bodů.

V případě celkové bodové rovnosti nabídek dvou či více účastníků bude vybrána nabídka s nižší celkovou cenou vč. DPH za dodávku zboží. V případě rovnosti bodu a i shodných celkových nabídkových cen uchazečů na prvních třech místech rozhodne o pořadí náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců účastníků, jichž se losování týká.

Nabídková cena a všechny údaje, na které se vztahují hodnotící kritéria, musí být ve všech částech nabídky (tj. na Krycím listu nabídky, ve smlouvě a v soupisu prací, dodávek a služeb) shodné. Nedodržení této podmínky bude znamenat porušení zadávacích podmínek a bude mít za následek vyloučení nabídky účastníka z výběrového řízení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

- analogicky jako podle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník výběrového řízení formou čestného prohlášení, že není nezpůsobilým dodavatelem (viz. vzor uvedený v příloze č. 4 Výzvy)

Profesní způsobilost

- analogicky jako podle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník výběrového řízení předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Soulad nabídky se zadávacími podmínkami bude prokázán doplněním údajů do soupisu dodávky, která je přílohou č. 2 této Výzvy. Dodavatel do soupisu doplní konkrétní označení nabízených produktů, hodnoty parametrů u nabízených produktů, a dále uvede, zda nabízený produkt splňuje minimální technické parametry vyplněním položky „splněno: ANO/NE“ a nechá podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud dodavatel uvede, že daný parametr nesplňuje, bude jeho nabídka vyřazena a účastník bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Dodavatel je dále povinen v nabídce předložit produktové listy nabízených produktů. Z předložených produktových listů musí být zřejmé splnění minimálních technických parametrů, které jsou v příloze č. 2 Výzvy uvedeny. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit splnění minimálních technických parametrů nabízených produktů prostřednictvím veřejně dostupných technických údajů výrobce.

Přílohou č. 1 této výzvy je závazný text smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem. Přílohy ke smlouvě, pokud jsou vyžádány i na jiném místě zadávací dokumentace, není povinné předkládat duplicitně u návrhu smlouvy v nabídce. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy závazného textu smlouvy účastníkem v rámci přípravy smlouvy, která musí být součástí nabídky, a který musí být podepsán osobou či osobami oprávněnými podepisovat za účastníka. Tento text smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této výzvě. Zadavatel připouští pouze následující úpravy závazného textu smlouvy:

- doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka, včetně titulu, jména, příjmení a funkce osoby podepisující smlouvu za účastníka, nabídkovou cenu, rychlost reakce servisního zásahu po dobu záruční lhůty v sídle zadavatele, cenu pozáručního servisu a cenu za instalace vlastního SW (MS WIN + Office) v sídle zadavatele, bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

Všechny listy nabídky i příloh doporučujeme v pravém dolním rohu řádně očíslovat nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1.

Účastník podá tištěnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním:

a) krycí list (viz. příloha č. 3 této výzvy),
b) doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů,
c) naceněný a doplněný soupis dodávek (viz. příloha č. 2 Výzvy),
d) produktové listy nabízených produktů,
e) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (viz. příloha č. 1 Výzvy).

Jednotlivé části nabídky doporučujeme zřetelně označit předělovými listy, které budou též započteny v číslování listů nabídky.

Údaje, které jsou předmětem hodnotících kritérií, musí být ve všech částech nabídky shodné. Nesplnění této podmínky bude důvodem pro vyřazení nabídky z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), dále sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu se zákonem 235/2004 Sb. ve znění pozdějších změn, a celková nabídková cena včetně DPH v Kč.

Celková nabídková cena bude zpracována oceněním soupisu dodávek, který je přílohou č. 2 této výzvy. Účastník musí ocenit všechny položky soupisu dodávek hodnotou vyšší než nula, nesmí žádnou položku změnit ani vypustit. V ceně dodávky bude zahrnuta doprava a zprovoznění v sídle zadavatele.

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Zadavatel stanovuje maximální hodnotu zakázky a jednotková cena jednotlivých zařízení, které nesmějí uchazeči ve svých nabídkách překročit. Jejich překročení bude znamenat porušení zadávacích podmínek a bude mít za následek vyloučení nabídky uchazeče z dalšího hodnocení. Maximální a nepřekročitelná cena zakázky činí 485 000,- Kč bez DPH a maximální a nepřekročitelná jednotková cena jednotlivých zařízení činí 40 000,- Kč vč. DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Elektronické podání není možné. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena účastníkem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem účastníka, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží účastník v nabídce plnou moc, případně platný pověřovací dokument. Případnou plnou moc předloží účastník v originálním vyhotovení nebo v její úředně ověřené kopii.Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídku doporučujeme včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázat do jednoho svazku a dostatečným způsobem zajistit proti manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným razítkem).Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotvírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka.Doporučujeme, aby obálka, či jiný obal, byly odpovídajícím způsobem zajištěny proti manipulaci (spoje obálky by měly být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny identifikačním údajem účastníka). Při odeslání poštou, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního předpisu, nabídku doporučujeme zaslat doporučeně.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. Kontaktní údaje uveden na Krycím listu nabídky.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Účastník výběrového řízení může podat ve výběrovém řízení jen jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou (poddodavatelem), jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Platební podmínky a smluvní podmínky jsou vymezeny závazným vzorem kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 1 této výzvy.

Varianty nabídek se nepřipouští.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Odůvodnění v souboru Rozhodnutí o zrušení.pdf.

Datum ukončení: 11. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 12. 2019
 
Aktualizováno: 11. 3. 2020