Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodávka stavebnicových kontejnerů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13767

Název zakázky: Dodávka stavebnicových kontejnerů

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 2. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: CESAR TRADE s.r.o.

Sídlo zadavatele: Karlova 3460, 407 47 Varnsdorf

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Pavel Tesař
  • Telefon: +420777819482
  • E-mail: pavel.tesar@cesarprint.cz

IČ zadavatele: 27273733

DIČ zadavatele: CZ27273733

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Marcela Doležalová
  • Telefon: +420603727502
  • E-mail: marcela.dolezalova@centrum.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 3. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo firmy CESAR TRADE s.r.o., Karlova 3460, 407 47 Varnsdorf

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 kusů stavebnicových kontejnerů:

 

Technická specifikace:

Min. rozměr kontejneru: 2890 x 6050 x 2430 mm

 

Složení stropu (střechy):

Střešní konstrukce z ocelového nosného rámu s vnitřním ocelovým roštem
Izolace stěn stropu a podlahy min. 100 mm včetně parozábrany z PE-folie min. 0,2 mm
Střešní krytina min. 0,75 mm trapézový plech pozinkovaný
Vnitřní strop laminátová dřevotříska tl. min. 22 mm
Odvodnění střechy vnitřními okapy do rohových svodů min. DN 50
Zatížení střechy min. 1,5 kN/m2 do 3NP

 

Složení stěn:

Hliníková konstrukce
Izolace min. 100 mm včetně parozábrany PE-folie min. 0,2 mm

Vnitřní opláštění laminátová dřevotříska min. 22 mm
vnější opláštění min. 0,55 mm trapézový pozinkovaný plech válcovaný

 

Složení podlahy:

konstrukce z ocelového nosného rámu s vnitřním ocelovým roštěm
podlahová cementová deska min. 20 mm
podlahová krytina – velkoformátová keramická dlažba min. 4 mm
izolace min. 120 mm včetně parozábrany PE-folie min. 0,2 mm
zatížení podlahy min. 2,5 kN/m2

 

Ostatní:

1x vnější zateplené dveře s bezpečnostním kováním s rozměry min. 900/1970 mm
1x plastové okno  - profily min. 1,1 U(w) s bezpečnostním sklem, min. rozměry 1700 x 1200 mm

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1062400,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
29.3.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
CESAR TRADE s.r.o., Karlova 3460, 407 47 Varnsdorf

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena v Kč bez DPH

 

Hodnotící komise seřadí nabídky od nejnižší ceny v Kč bez DPH, přičemž nabídka s nejnižší nabídkou cenou v Kč bez DPH bude považována za vítěznou. V případě rovnosti cen provede hodnotící komise transparentní náhodný výběr a to formou losování za účasti dotčených účastníků zadávacího řízení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje splnění základní kvalifikace tak, jak je uvedena v § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dodavatel prokáže splnění kvalifikace čestným prohlášením, že základní kvalifikaci ve stanoveném rozsahu splňuje.
Zadavatel požaduje splnění profesní kvalifikace dodavatele a to předložením výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán podle zvláštních právních předpisů nebo oprávnění k podnikání nebo doklad vydaný profesní organizací nebo doklad osvědčující odbornou způsobilost podle zvláštních právních předpisů.
Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace a to předložením seznamu významných dodávek za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele ve formě čestného prohlášení.

Doklady k prokazování profesních kvalifikačních předpokladů se mohou předkládat v prosté kopii, v českém jazyce. Originál či ověřenou kopii dokladů předloží pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo.

Uchazeči, kteří neprokáží kvalifikaci v požadovaném rozsahu, budou ze zadávacího řízení vyloučeni.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce. Nabídka bude odevzdaná v uzavřené obálce s nápisem „NEOTVÍRAT“, označené názvem veřejné zakázky, adresou zadavatele veřejné zakázky a adresou uchazeče. Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel podat nabídky s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče.

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku. V případě jednání osobou zmocněnou k takovému úkonu, doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu v Kč bez DPH za dodávku 8 ks kontejnerů, samostatně DPH, celková cena v Kč včetně DPH. A následně cenu v Kč bez DPH, samostatně DPH a cenu v Kč včetně DPH za dodávku 1 ks kontejneru.  

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek.Vysvětlení zadávacích podmínek bude probíhat formou emailu na uvedenou kontaktní emailovou adresu kontaktní osoby dodavatele a bude zveřejněno (včetně přesného anonymizovaného dotazu) na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak je uvedeno níže:

1. Krycí list nabídky (Příloha č.1) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 2)
3. Doklady o splnění profesní způsobilosti

4. Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikaci (Příloha č. 3)

5.Návrh kupní smlouvy (Příloha č. 4)  bude podepsaný a doplněný pouze v částech k tomu určených. V případě, že účastník pozmění či jinak doplní nebo nahradí ustanovení smlouvy, bude jeho nabídka vyřazena a účastník bude z další části ve výběrovém řízení vyloučen.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1037600.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Smart Module s.r.o.Chrustenice 201, 267 12 LoděniceIČ: 07451211

    Datum podpisu smlouvy: 8. 4. 2021

Datum ukončení: 8. 4. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 2. 2021
 
Aktualizováno: 7. 5. 2021