Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodávka techniky pro sociální podnik Prádelna Rodina

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13172

Název zakázky: Dodávka techniky pro sociální podnik Prádelna Rodina

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 12. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Rodina v Kolíně z.s.

Sídlo zadavatele: Kolín II, Fügnerova 446, PSČ 280 02

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Andrea Zápotočná
 • Telefon: +420736470910
 • E-mail: rodinavkoline@seznam.cz

IČ zadavatele: 27037282

DIČ zadavatele: CZ27037282

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Andrea Zápotočná
 • Telefon: +420736470910
 • E-mail: rodinavkoline@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 12. 2019 13:00

Místo pro podání nabídek:
Kolín II, Fügnerova 446, PSČ 280 02

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

2 ks pračka, objem bubnu 8-9 kg, spotřeba vody max. 8,3 l, celkový příkon max. 8,3 kW

1 ks pračka, objem bubnu 10-11 kg, spotřeba vody max. 8,3 l, celkový příkon max. 8,3 kW

2 ks sušička, objem bubnu 8-9 kg, celkový příkon max. 8,5 kW

1 ks sušička, objem bubnu 13-14 kg, celkový příkon max. 14,3 kW

1 ks mandl, kapacita 60 kg/hod, celkový příkon max. 11,6 kW

1 ks žehlička s vyvíječem páry, celkový příkon max. 1 kW, bez nutnosti používání destilované vody

1 ks žehlící prkno s vyhříváním a odsáváním pracovní plochy, výškově stavitelné min. do 3 poloh

1 ks přepravní vozík, objem min. 220 l, min. 2 natáčecí kolečka s brzdou

Servis přístrojů zabezpečený autorizovaným servisním technikem max. do 48 hodin.
cenu technologie uvést včetně dovozu, instalace a spuštění do provozu - požadovaná záruka minimálně 24 měsíců více viz obchodní podmínky- návrh kupní smlouvy

Bližší specifikace:

Pračka

buben z nerez oceli s povrchovou strukturou a děrováním zabezpečujícím co nejmenší opotřebení praného prádla
nerezová vana
vytápění elektrické
připojení vody minimálně 2x studená + 1x teplá voda
odpadní ventil DN 70
robustní konstrukce přístroje, určená pro vysokou zátěž a dlouhou životnost technologie (v nabídce uvést rozměry a váhu přístroje)
nízké provozní náklady
volně programovatelná řídicí jednotka, která umožňuje přeprogramovat a upravovat všechny fáze pracího cyklu
řídící jednotka s vysokým počtem programových míst pro možnost vytvoření individuálních programů
speciální programové vybavení na praní, dezinfekci řídící jednotka s možností uložení vytvořených programů
řídící jednotka s možností přístupu k provozním hodnotám s odečtem na displeji přístroje
přístroj včetně zařízení pro připojení a přímé ovládání automatického dávkovacího zařízení

 

Sušička

buben z nerez oceli s povrchovou strukturou a děrování zabezpečujícím co nejmenší opotřebení sušených oděvů
reverzace bubnu s nastavitelnými reverzními časy
systém s odvodem vzduchu
elektronické měření zbytkové vlhkosti prádla
systém sušení s co nejefektivnějším využitím ohřátého vzduchu
velkoplošný filtr pro zbytkový prach
volně programovatelná řídící jednotka s možností volby programu s volitelným zadáním požadované zbytkové vlhkosti na displeji přístroje
nízké provozní náklady, množství odpařené vody minimálně 8 litrů/ hod.
krátké sušicí cykly, čas sušení programu “bavlna“ do 0 % zbytkové vlhkosti do 45 minut včetně ochlazování

 

 Mandl

plynulá volba teploty
automatická ochrana prstů
lišta pro nožní spínání
možnost zpětného vracení prádla

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 950000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dodání kompletní dodávky do 10. ledna 2020.

Místo dodání / převzetí plnění:
Kolín IV, Smetanova 764, PSČ 280 02

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Kritériem při výběru bude celková nejnižší nabídková cena.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka se podává v listinné formě v jednom vyhotovení.

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč předloží nabídkovou cenu obsahující:

Cenu za kus bez DPH a včetně DPH

Celková nabídková cena zakázky bez DPH a včetně DPH.

 

Nabídnutá cena musí být definována jako konečná a maximální. Neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat - Prádelna Rodina“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky jsou minimálně 60 dní od převzetí kompletní dodávky.

Uchazeči jsou vázáni svojí nabídkou po dobu 90 dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek,
V případě nedodržení termínu dodání kompletní dodávky do 10. ledna 2020, ani v poskytnuté prodloužené náhradní lhůtě, je zadavatel oprávněn po dodavateli požadovat úhradu nákladů spojených se zdržením dodávky,

Zadavatel si vyhrazuje právao nevracet dodavatelům podané nabídky, neposkytovat náhradu nákladů, které dodavatel vynaloží na účast ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku a vyloučit uchazeče, který nesplnil zadávací podmínky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PRAGOPERUN, spol. s r.o.se sídlem Říčany, Modletice 98, PSČ 251 01 IČ 41190360

  Datum podpisu smlouvy: 21. 1. 2020

Datum ukončení: 21. 1. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 12. 2019
 
Aktualizováno: 24. 4. 2020