Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodávky zboží v oblasti IT

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11906

Název zakázky: Dodávky zboží v oblasti IT

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 11. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Člověk v tísni, o.p.s.

Sídlo zadavatele: Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Marek Vozka
 • Telefon: +420777787864
 • E-mail: marek.vozka@clovekvtisni.cz

IČ zadavatele: 25755277

DIČ zadavatele: CZ25755277

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Marek Vozka
 • Telefon: +420777787864
 • E-mail: marek.vozka@clovekvtisni.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 12. 2017 09:00

Místo pro podání nabídek:
Dodavatel podá nabídku elektronicky prostřednictvím eTržiště – Tendr Maket. Jazyk, ve kterém bude nabídka podána: český

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Nákup notebooku, mobiln.ch telefonu, tiskáren, monitoru, projektoru, plátna, myší, klávesnic a desktopu. Přesná specifika viz příloha

 

ID zakázky v Tendr Marketu:

 

T004/17V/00035865

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 744529,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne 15.12.2017

Místo dodání / převzetí plnění:
Šafaříkova 24, Praha 2

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Základním hodnotícím kritériem je:

  Nejnižší nabídková cena

   

  V případě, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, bude pořadí nabídek sestaveno podle výše nabídkové ceny tak, že na prvním místě bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.

   

  Informace o ceně vkládá uchazeč bez DPH

   

  Nabídky se stejným hodnocením budou seřazeny následujícím způsobem: Losem

  Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů předem losováním prostřednictvím e-tržiště.

   

  Jako metoda hodnocení nabídek byla zvolena: Automatická metoda hodnocení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který předložil doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladu.

   

  Další požadované kvalifikace:

  Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil v rámci své nabídky čestné prohlášení dle vzoru, který je součástí výzvy k podání nabídky, o tom, že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla:

   

  a) v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

  b) splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

  c) splatné nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

   

  Vzhledem k tomu, že nabídka je podávána elektronicky prostřednictvím eTržiště, dodavatel k nabídce přiloží  sken podepsaného cestného prohlášení. Originál prohlášení doloží vítězný dodavatel před podpisem kupní smlouvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Vzhledem k tomu, že se nabídka podává prostřednictvím e-Tržiště, jsou požadavky na zpravování nabídky dány systémem zadávání nabídky do tržiště. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Souvisí s dostatečným určením předmětu zakázky. Zadavatel musí uvést množství/rozsah (ve vztahu k předmětu zakázky), na základě kterého má být stanovena nabídková cena.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka je podávána prostřednictvím e Tržiště.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Marek Vozka, 777 787 864, marek.vozka@clovekvtisni.cz

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.Další informace týkající se veřejné zakázky jsou k dispozici v její elektronické verzi.V případě nejasností zadávacích podmínek ve výzvě k podání nabídky mohou klást účastníci zadávacího řízení dotazy. Dotaz musí být zadavateli doručení nejpozději 4 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Zadavatel je povinen odpovědět na dotaz ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení dotazu a zaslat text dotazu spolu s odpovědí všem uchazečům, kterým byla odeslána výzva. Text dotazu (bez identifikace tazatele) spolu s odpovědí uveřejněn zadavatel v e-tržišti, pokud byla výzva uveřejněna.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím doloženou nabídkou. V návrhu smlouvy doplní především nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace. Návrh smlouvy je přílohou výzvy k podání nabídky

 

Dodavatel je povinen k nabídce přiložit doplněný návrh kupní smlouvy, který je součástí výzvy k podání nabídky. Jiné návrhy kupní smlouvy se nepřipouští. Dodavatel v návrhu kupní smlouvy uvede jednoznačnou identifikaci nabízeného zboží uvedením produktového čísla výrobce konkrétního nabízeného produktu. Pokud jedna položka v nabídce obsahuje více samostatných druhu zboží, dodavatel uvede produktové číslo výrobce u všech druhu nabízeného zboží, které jsou součástí jedné položky. Jednoznačná identifikace nabízeného zboží uvedením produktového čísla výrobce musí být uvedena v návrhu kupní smlouvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 11. 2017
 
Aktualizováno: 24. 11. 2017