Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Doprava na Vyšší odborné škole, Střední škole, Centrum odborné přípravy

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12109

Název zakázky: Doprava na Vyšší odborné škole, Střední škole, Centrum odborné přípravy

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 3. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Sídlo zadavatele: 39102 Sezimovo Ústí, Budějovická 421/10

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. František Kamlach
 • Telefon: +420381407104
 • E-mail: kamlach@copsu.cz

IČ zadavatele: 12907731

DIČ zadavatele: CZ12907731

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Pavla Ambrožová
 • Telefon: +420777621937
 • E-mail: ambrozova@copsu.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 3. 2018 13:30

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace služby: Zajištění autobusové přepravy osob z cílové skupiny projektu v rámci realizace klíčových aktivit projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005669 a dále žáků a pedagogů dle potřeb školy na jednodenní workshopy/exkurze, a další doprovodné aktivity, v období od 04/2018 do 01/2019.  Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky a k předpokládané maximální částce za 1 km, je rozsah zakázky max. 10.000 km. Tento předpokládaný rozsah zakázky nemusí být vyčerpán. Doprava bude zajištěna klimatizovaným autobusem pro 40 – 60 osob (vč. řidiče). Z důvodu provozní spolehlivosti a bezpečnosti cestujících nesmí stáří autobusů překročit 14 let. V rámci jednoho dne žadatel může po dodavateli požadovat zajištění dvou, ve výjimečných případech až deseti autobusů.

Zadavatel bude pořádat akce pro žáky VOŠ, SŠ, COP a další žáky a studenty škol zapojených do projektu z Jihočeského kraje. Cílové destinace jednotlivých akcí budou upřesněny v průběhu realizace na základě dílčích objednávek. Akce budou probíhat v rámci celé ČR. Cena jednotlivých přeprav bude odvislá od vysoutěžené ceny v Kč za 1 km bez DPH a pevně stanovené sazby za 1 hodinu čekání.

Výchozí stanice se nachází v Sezimově Ústí, pokud nebude stanoveno jinak. Další mezizastávky a cílové stanice budou upřesněny s dostatečným předstihem po vzájemné dohodě s poskytovatelem.

Nabídková cena musí zahrnovat i mýtné (MÝTO ČR), pro případ, že trasa povede přes zpoplatněné komunikace, stejně tak i další případné náklady spojené s přepravou (parkovné) budou zahrnuty do ceny za 1 km bez DPH.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 330000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
04/2018 - 01/2019

Místo dodání / převzetí plnění:
území ČR

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za 1 km s váhou 100%. Nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za plnění veřejné zakázky. Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, ostatní nabídky budou seřazeny sestupně dle výše nabídkové ceny oproti nejvýhodnější nabídce. V případě, shody nejvýhodnější nabídky o vítězné nabídce rozhodne los. Sazba za 1 hodinu čekání je stanovena pevně na částku 180,- Kč bez DPH

  Maximální přípustná cena za 1 km je 32,- Kč bez DPH, přičemž cena musí pokrývat všechny náklady a rizika uchazeče plynoucí z nejistot charakteru zakázky.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Účastník VŘ prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:

  - Prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců.

  - Splnění profesní způsobilosti prokáže dále účastník předložením prosté kopie výpisu z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění), v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.

  Dále účastník doloží:

  Čestné prohlášení s podpisem oprávněné osoby, předložený v originále o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (viz příloha č. 3)

  Namísto předložení kopií dokumentů požadovaných zadavatelem je potenciální dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 239/2016 Sb., v pozdějším znění zák. 147/2017 Sb.).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud jsou všechny součásti nabídky (kromě dokladu o oprávnění k podnikání) podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Nabídka musí být zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy, ve složení:

Vyplněný krycí list nabídky - identifikační údaje uchazeče (příloha č. 1)
Vyplněný nabídkový list - zpracování nabídkové ceny (příloha č. 2) 
Vyplněné čestné prohlášení k základní způsobilosti (příloha č. 3)
Návrh rámcové smlouvy doplněný nabídkovou cenu za 1 km a identifikačními údaji podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (příloha č. 4)
Doklady k prokázání kvalifikace dodavatele – uchazeč doloží požadované doklady v rozsahu a formě, požadované zadavatelem
Vyplněný seznam subdodavatelů (příloha č. 5)

Nabídka musí být doručena v uzavřené a neporušené obálce. Obálka musí být opatřena názvem zakázky, adresou zadavatele, adresou uchazeče (včetně e-mailové adresy) a nápisem: “NEOTEVÍRAT“.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu do vzorového Nabídkového listu (příloha č. 2).

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s přepravou osob. Nabídková cena musí zahrnovat i mýtné (MÝTO ČR), pro případ, že trasa povede přes zpoplatněné komunikace, stejně tak i další případné náklady spojené s přepravou (parkovné) budou zahrnuty do ceny za 1 km.

Nabídková cena musí být konečná, nepřekročitelná a závazná po celou dobu, na kterou bude uzavřena rámcová smlouva.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Nabídka musí být zadavateli podána v jednom originále v listinné podobě v českém jazyce v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž bude uvedena kontaktní adresa uchazeče včetně e-mailové adresy. Nabídka musí být podepsána uchazečem či osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka musí být doručena prostřednictvím poštovní přepravy, kurýrní služby případně osobně do sídla zadavatele na sekretariát školy (každý pracovní den v době od 7:00 do 15:30). Při doručení rozhoduje datum a čas doručení nabídky. Každý uchazeč může podat pouze jednu variantu nabídky. Nabídky podané po uplynutí uvedené lhůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídekZadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platba za služby bude uskutečněna bezhotovostním převodem na základě faktur vystavených dodavatelem. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. Na faktuře musí být uveden text, v případě, že se jedná o aktivitu projektu, toto bude upřesněno na objednávce: „Fakturujeme Vám služby na základě Vaší objednávky v rámci realizace projektu Cesta k práci, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005669“. Fakturace bude probíhat průběžně po celou dobu realizace projektu a to za každou jednotlivě realizovanou přepravu.

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Splatnost vystavených faktur je 30 dní.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 330000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): COMETT PLUS, spol. s r.o., Tábor, Chýnovská 2115, IČ: 60071397

  Datum podpisu smlouvy: 11. 4. 2018

Datum ukončení: 11. 4. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 3. 2018
 
Aktualizováno: 18. 6. 2019