Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dostupné, bezpečné a atraktivní město Řevnice

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13359

Název zakázky: Dostupné, bezpečné a atraktivní město Řevnice

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 3. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Řevnice

Sídlo zadavatele: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Tomáš Smrčka
 • Telefon: +420603525055
 • E-mail: starosta@revnice.cz

IČ zadavatele: 00241636

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Milan Schagerer
 • Telefon: +420605839977
 • E-mail: schagerer@akschagerer.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 3. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice 25230

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zakázka je vnitřeně členěna do dvou částí podle dílčích sekcí předmětu plnění, a to následovně:

Část I - dopravní studie

Část II - pasport zeleně

Účastníci se mohou přihlásit jen do jedné dílčí části, nebo podat nabídku do obou částí zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace a požadavků stanovených ke konkrétní části zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 661158,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.12.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
město Řevnice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena, váha kritéria 100%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje, abvy dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:
 • - Základní způsobilost
 • - Profesní způsobilost
 • - Technická způsobilost
 • Bližší informace jsou v zadávací dokumentaci ve výzvě k podání nabídek bod 9).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek bod 5).

 

 

 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH a celková částka včetně DPH.

Další požadavky jsou stanoveny ve výzvě k podávání nabídek bod 6). 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 490000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Envipartner s.r.o., IČO: 28358589, Vídeňská 546/55, 63900 Brno

  Datum podpisu smlouvy: 15. 4. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PRO CEDOP s.r.o., Milady Horákové 893, Kladno, IČO: 27174069

  Datum podpisu smlouvy: 15. 4. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 3. 2020
 
Aktualizováno: 21. 4. 2020