Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Efektivnější správa majetku v Sdružení obcí mikroregionu Bystřička

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13889

Název zakázky: Efektivnější správa majetku v Sdružení obcí mikroregionu Bystřička

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 8. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Sdružení obcí mikroregionu Bystřička

Sídlo zadavatele: Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Marek Pazdera, předseda
 • Telefon: +420606739244
 • E-mail: pazdera@muvb.cz

IČ zadavatele: 70947040

DIČ zadavatele: CZ70947040

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Petr Navrátil, advokát
 • Telefon: +420774964904
 • E-mail: ak@navratil-advokat.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 9. 2021 09:00

Místo pro podání nabídek:
JUDr. Petr Navrátil, advokát, Joštova 4, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Veřejná zakázka je rozdělná na 3 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu, více či všechny části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky.

ČÁST 1 – Pasporty veřejného osvětlení

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka následujících dokumentů: Pasport veřejného osvětlení pro město Velká Bystřice, obec Svésedlice, obec Daskabát, obec Doloplazy, obec Mrsklesy, obec Přáslavice, obec Bukovany

ČÁST 2 – Pasporty dopravního značení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka následujících dokumentů: Pasport dopravního značení pro město Velká Bystřice, obec Tršice, obec Kozlov, obec Svésedlice, obec Daskabát, obec Doloplazy, obec Mrsklesy, obec Přáslavice, obec Bystrovany, obec Bukovany

ČÁST 3 – Pasporty zeleně
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka následujících dokumentů: Pasport zeleně pro město Velká Bystřice, obec Tršice, obec Kozlov, obec Svésedlice, obec Mrsklesy, obec Přáslavice, obec Bukovany, obec Hlubočky, obec Daskabát, obec Doloplazy, městys Velký Újezd

Celkem se jedná o 28 pasportů.
Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1836601,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
28.02.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Dodavatel předloží doklady o kvalifikaci jako součást nabídky, a to v následujícím rozsahu:
  ZÁKLADNÍ KVALIFIKACE
  Dodavatel předloží jako součást nabídky čestné prohlášení, které je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, popř. doklad o tom, že je zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve smyslu ust. § 226 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo doklad o tom, že disponuje
  certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů ve smyslu ust. § 233 tohoto zákona. Dodavatel čestné prohlášení k základní kvalifikaci předloží souhrnně pro všechny části veřejné zakázky, pro které podává nabídku, čestné prohlášení (vzor – příloha č. 5).
 • PROFESNÍ KVALIFIKACE
  Jako doklad o splnění profesní kvalifikace je zadavatelem požadováno předložení:
  PRO ČÁST 1 – PASPORTY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:
  a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
  b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Dodavatel předloží oprávnění k podnikání min. v tomto rozsahu:
  - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:
  - osvědčení pro stupeň odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů.
  - oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;
  PRO ČÁST 2 – PASPORTY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:
  a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
  b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Dodavatel předloží oprávnění k podnikání min. v tomto rozsahu:
  - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:
  - oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;
  PRO ČÁST 3 – PASPORTY ZELENĚ:
  a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
  b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Dodavatel předloží oprávnění k podnikání min. v tomto rozsahu:
  - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:
  - oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. c)
  zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;
  - certifikát ETW (European Tree Worker) či certifikát „Český certifikovaný arborista - úroveň II. - Konzultant nebo úroveň III. - Specialista pro práci se stromolezeckou technikou“ nebo jiný obdobný doklad prokazující odbornou kvalifikaci osoby;
 • TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST
  uchazeč doloží pro každou část veřejné zakázky, pro kterou podává nabídky samostatně čestné prohlášení (vzor. – Příloha č. 4-1 až 4-3) obsahující:
  Pro ČÁST 1: seznam alespoň tří významných referenčních služeb, jejichž předmětem bylo zpracování pasportu veřejného osvětlení, realizovaných (dokončených) uchazečem v posledních 3 letech, v hodnotě nejméně 200.000,-- Kč bez DPH za každou službu.
  Pro ČÁST 2: seznam alespoň tří významných referenčních služeb, jejichž předmětem bylo zpracování pasportu dopravního značení, realizovaných uchazečem v posledních 3 letech, v hodnotě nejméně 300.000,-- Kč bez DPH za každou službu.
  Pro ČÁST 3: seznam alespoň tří významných referenčních služeb, jejichž předmětem bylo zpracování pasportu zeleně, realizovaných uchazečem v posledních 3 letech, v hodnotě nejméně 200.000,-- Kč bez DPH za každou službu.
  Za doklad prokazující splnění technické způsobilosti, tj. realizaci referenčních zakázek v požadovaném rozsahu, předkládaný uchazečem před podpisem smlouvy ve smyslu tohoto ustanovení bude zadavatelem považováno 
  - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
  - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
  - smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
 • SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O KVALIFIKACI
  Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti tak, jak je stanoveno v tomto ustanovení. Současně s doklady prokazujícími základní způsobilost jsou takoví dodavatelé povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s předmětnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tato smlouva musí být podepsána osobami oprávněnými k právnímu jednání za jednotlivé dodavatele. 
 • Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů prokazujících splnění jednotlivých kvalifikačních předpokladů a technické způsobilosti. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a může být důvodem pro rozhodnutí o zrušení výběru nejvhodnější nabídky. Doklady prokazující splnění základní a profesní kvalifikaci nesmějí být k poslednímu možnému dni podání nabídky starší 90 dnů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být podána v listinné podobě v českém nebo slovenském jazyce. Kompletní nabídka bude předložena v písemné formě a to v jednom originále (označeném „ORIGINÁL“) a jedné kopii (označené „KOPIE“). Originál i kopie budou viditelně označeny.

Krycí list nabídky a návrh Smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou k právnímu jednání za či jménem uchazeče. V případě, že Krycí list nabídky nebo návrh Smlouvy o dílo nebude podepisovat statutární zástupce uchazeče, je nutno přiložit podepsanou plnou moc k tomuto právnímu jednání za či jménem uchazeče.

Uchazeč dále předloží nabídku i v elektronické podobě na CD, a to jako přílohu písemné nabídky. Uchazeč je povinen v rámci nabídky předložit vyplněné přílohy č. 1 – 5 v rozsahu částí, pro které podává nabídku, v souladu s obsahem těchto zadávacích podmínek.

Zadavatel dále upozorňuje, že pokud ze zadávacích podmínek, popřípadě ze zákona vyplývá pro dodavatele povinnost předložit dokument vyžadující podpis jiné osoby (např. plná moc aj.), než je osoba oprávněná jednat za dodavatele, je možné tento dokument nechat podepsat danou osobou
a následně předložit v prosté kopii.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za dodání celého předmětu plnění veřejné zakázky vztahující se k dané části veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Účastník zadávacího řízení použije pro stanovení nabídkové ceny stanovený položkový rozpočet, který je přílohou zadávací dokumentace.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha).
Zadavatel neposkytuje zálohy.

Nabídková cena bude sjednána jako konečná, nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním zboží. K cenám zboží bude účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace.

Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou službu) není přípustná.

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Účastník zadávacího řízení dále předloží v nabídce:
- Seznam poddodavatelů - zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 písm. b) zákona požaduje, aby dodavatel ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům. Dodavatel prokáže tento požadavek v nabídce seznamem, v němž věcně
vymezí plnění dodané jejich prostřednictvím a uvede identifikační údaje příslušného poddodavatele a poměr plnění poddodavatele (v %) k nabídkové ceně dodavatele. V případě, že dodavatel nehodlá plnit žádnou část zakázky prostřednictvím poddodavatelů, je povinen tuto
skutečnost uvést v nabídce formou písemného prohlášení.
- Dokument, v němž bude popsán způsob řešení zakázky. Dodavatelé jsou povinni respektovat závaznou specifikaci předmětu plnění tak, jak je stanovena v příloze P4, povinnost předložit dokument je tak splněna, bude-li v nabídce předložena podepsaná příloha P4 – specifikace
předmětu plnění.

Doklady, které předloží pouze vybraný dodavatel před podpisem smlouvy: 

- Pojistná smlouva – dodavatel předloží platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění  za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude min. ve výši celkové nabídkové ceny dodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 8. 2021
 
Aktualizováno: 24. 8. 2021