Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko - dodavatel strategických dokumentů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12679

Název zakázky: Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko - dodavatel strategických dokumentů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 3. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Dobrovolný svazek obcí Policka

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

IČ zadavatele: 75017270

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jiří Frýda
  • Telefon: +420499420407
  • E-mail: fryda@cep-rra.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 3. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_471.html

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Zpracování strategických dokumentů pro jednotlivé obce Dobrovolného svazku obcí Policko, dle předložené podrobné specifikace

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 785124,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.3.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Dobrovolný svazek obcí Policka, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují a sídla obcí tvořící DSO Policko

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz. podmínky zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz. podmínky zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz. podmínky zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zadavateli podána pouze elektronickou formou prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje zadavatele na adrese https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_471.html ( dále „Elektronický nástroj“ ).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení účastníkem doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle předchozí věty.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz. podmínky zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
v souladu se zákonem č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 3. 2019
 
Aktualizováno: 17. 4. 2019