Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Efektivní úřad města Příbram II – zpracování generelu dopravy, generelu parkování a pasportu veřejného osvětlení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12825

Název zakázky: Efektivní úřad města Příbram II – zpracování generelu dopravy, generelu parkování a pasportu veřejného osvětlení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 6. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Příbram

Sídlo zadavatele: Tyršova 108, 261 19 Příbram

IČ zadavatele: 00243132

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Hana Marie Levanti
  • Telefon: +420318402561
  • E-mail: hana.levanti@pribram.eu

Lhůta pro podání nabídek: 4. 7. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
výhradně prostřednictvím elektronického nástroje na adrese: https://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/65930d5f-85f6-4de1-af1f-6a34b8d604b2

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování generelu dopravy, generelu parkování a pasportu veřejného osvětlení.

 

Zakázka je dělena na 3 dílčí části:

 

Dílčí část 1 – Generel dopravy

Předmětem první dílčí části je zpracování generelu dopravy, resp. zpracování základního dopravně inženýrského dokumentu v oblasti rozvoje dopravních sítí a rozvoje dopravy, který identifikuje hlavní problémy dopravy – mobilitu a dopravní potřeby uživatelů a navrhuje opatření na jejich řešení. Tento dokument má vytvořit základní podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití vlastností jednotlivých druhů dopravy, s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví.

 

Podrobný popis předmětu plnění první dílčí části je uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

 

Dílčí část 2 - Generel parkování

 

Předmětem druhé dílčí části je zpracování generelu parkování pro město Příbram.

Podrobný popis předmětu plnění druhé dílčí části je uveden v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

 

Dílčí část 3 – Pasport veřejného osvětlení

 

Předmětem třetí dílčí části je zpracování pasportu veřejného osvětlení.

Podrobný popis předmětu plnění třetí dílčí části je uveden v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Účastník zadávacího řízení může podat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo současně na dílčí část 1 a 2 anebo pouze na dílčí část 3. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pro dílčí části 1 a 2 společně a pro dílčí část 3 veřejné zakázky s jiným dodavatelem na základě výhodnosti nabídek.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po nabytí účinnosti smlouvy. Termín dokončení: dílčí části 1 a 2 do 30. 9. 2020, dílčí část 3 do 30. 4. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je město Příbram.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Ekonomická výhodnost nabídky, podrobnosti viz zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace, viz zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
V souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky. Nabídky budou přijímány výhradně v elektronické podobě na adrese: https://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/65930d5f-85f6-4de1-af1f-6a34b8d604b2. Více viz zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na jednu nabídku:
Viz zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
zák. č. 134/2016 Sb.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 6. 2019
 
Aktualizováno: 25. 7. 2019