Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Efektivní veřejná správa města Miroslavi – Strategie řešení likvidace balastních a dešťových vod

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13525

Název zakázky: Efektivní veřejná správa města Miroslavi – Strategie řešení likvidace balastních a dešťových vod

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Miroslav

Sídlo zadavatele: Nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Martin Plechatý, starosta města
  • E-mail: starosta@mesto-miroslav.cz

IČ zadavatele: 00293164

DIČ zadavatele: CZ00293164

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Regionální poradenská agentura, s.r.o., JUDr. Josef Kudrna
  • Telefon: +420511113244
  • E-mail: zakazky@rpa.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 8. 2020 14:00

Místo pro podání nabídek:
Město Miroslav, Nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou činnosti v souvislosti se zpracováním strategie řešení likvidace balastních a odpadních vod spočívající zejména ve vypracování technicko – ekonomické studie pro snížení balastních vod ve stokové síti s provedením pasportizace a měrné kampaně. Podrobně popsáno v Zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 867769,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován ve dvou etapách. První etapa bude provedena v kalendářním roce 2020, druhá etapa bude provedena v roce 2021.

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Miroslav

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 zákona na základě jediného hodnotícího kritéria a to nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:


Základní způsobilost
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů. Základní kvalifikační předpoklady nesplňuje dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o jejich splnění.


Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:
- výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. K prokázání způsobilosti dle tohoto písmene dodavatel předloží živnostenské oprávnění k předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.


Technická kvalifikace
a) seznam služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na:
minimálně 1 zakázka spočívající ve zpracování hydrotechnického posouzení stokové sítě prostřednictvím dynamického hydrologicko-hydraulického simulačního modelu SWMM (Storm Water Management Model) nebo modelu MIKE URBAN (DHI) pro stokovou síť délky min. 5 km a s min. 1 odlehčovací komorou;
minimálně 1 zakázka spočívající ve zpracování odborného posouzení stavebně-technického stavu odlehčovací komory vč. posouzení stavebně-technického stavu objektu a doporučení pro opravná opatření;
minimálně 1 zakázka spočívající v provedení video záznamu kanalizačním robotem v délce min. 50 m s vyhodnocením stavebně-technického stavu stoky;
minimálně 1 zakázka spočívající v provedení video záznamu kanalizační šachtovou kamerou min. 5 ks kanalizačních šachet s vyhodnocením stavebně-technického stavu šachet;
minimálně 1 zakázka spočívající v provedení stavebně-technického průzkumu stoky dimenze min. DN 800 a délky min. 100 m s koncepčním návrhem a doporučením řešení sanace;
minimálně 1 zakázka spočívající v provedení měrné kampaně s instalací min. 1 kusu zařízení pro měření průtoku a současně s min. 1 kusem srážkoměru v celkovém finančním objemu prací min. 250.000 Kč bez DPH.
Zadavatel konstatuje, že není nutné, aby každý jednotlivý výše uvedený požadavek byl realizován v rámci samostatné zakázky. Je tedy možné, že splnění všech výše uvedených požadavků prokáže dodavatel v rámci jedné zakázky, která zahrnovala veškeré výše uvedené činnosti.
Zadavatel poskytuje jako součást zadávací dokumentace vzor seznamu významných služeb, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Vzor seznamu významných služeb“. Účastníci mohou tento vzor využít při zpracování svých nabídek.


b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích pracovníků dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací.
Zadavatel stanoví limit pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:
Specialista v oboru vodní hospodářství
- musí mít středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru vodního hospodářství, k prokázání splnění tohoto požadavku dodavatel doloží kopii maturitního/závěrečného vysvědčení nebo diplomu.
- musí mít autorizaci v oboru pozemní stavby, k prokázání splnění tohoto požadavku účastník doloží kopii osvědčení o autorizaci pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (postačuje i dříve platné označení oboru „Vodohospodářské stavby“). Prokázat splnění tohoto profesního kvalifikačního předpokladu lze i osvědčením o registraci v požadovaném oboru v případě osob usazených nebo hostujících. 
- musí mít minimálně 3 roky praxe v v oblasti přípravy a realizace staveb vodního hospodářství, k prokázání splnění tohoto požadavku dodavatel doloží podepsaný profesní životopis této osoby.
- účastník předloží v nabídce čestné prohlášení o tom, v jakém poměru je tato osoba k dodavateli (zda se jedná o pracovněprávní vztah, poddodavatelský vztah, atd…)
              Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci    v kopiích.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty požadované zadavatelem. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla očíslována nepřetržitou číselnou řadou od 1(krycí list nabídky) po poslední stranu nabídky.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala tyto samostatné části v pořadí, jak je dále uvedeno: 


krycí list nabídky - vyplněný formulář zadávací dokumentace podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Tento dokument tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace „Příloha č. 3Krycí list nabídky dodavatele„


čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti. Vzor tohoto dokumentu tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti„. Účastník do uvedeného vzoru doplní požadované údaje.
doklady prokazující splnění profesní způsobilosti, dodavatel předloží prostou kopii originálů požadovaných dokumentů. V případě, že bude předkládat elektronicky podepsaný dokument, zajistí, aby součástí předmětného dokumentu byla taktéž konverze elektronického podpisu, rovněž postačí prostá kopie.


Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů, dodavatel předloží prostou kopii seznamu služeb poskytnutých dodavatelem a dokumentů k osobě Specialista v oboru vodní hospodářství


doplněné Obchodní podmínky zadavatele ve formě smlouvy o dílo respektující veškeré zadávací podmínky, zpracované podle pokynů obsažených v této zadávací dokumentaci podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Tento dokument tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace „Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo„


Případně další dokumenty, pokud je jejich předložení požadováno v zadávacích podmínkách.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) v členění na cenu celkem bez DPH, výše sazby DPH a cenu celkem včetně DPH.
Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za předmět plnění bez DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení služby dané povahy třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ: 46347526

    Datum podpisu smlouvy: 31. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 7. 2020
 
Aktualizováno: 2. 6. 2022