Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Elektronická úřední deska II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13958

Název zakázky: Elektronická úřední deska II.

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 1. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Chropyně

Sídlo zadavatele: náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Věra Sigmundová, starostka města
  • Telefon: +420573500731
  • E-mail: sigmundova@muchropyne.cz

IČ zadavatele: 00287245

DIČ zadavatele: CZ00000000

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Libor Malůšek – pověřen výkonem zadavatelských činností
  • Telefon: +420774731985
  • E-mail: libor.malusek@email.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 1. 2022 14:00

Místo pro podání nabídek:
Město Chropyně, náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně. Účastníci můžou nabídku podat rovněž osobně v úředních hodinách na podatelně Městského úřadu Chropyně.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je pořízení elektronické úřední desky – venkovního samoobslužného samostatně stojícího kiosku datově propojeného s informačním systémem MěÚ Chropyně.

Požadované parametry jsou uvedeny v samostatné příloze, kterou účastník vyplní dle instrukcí.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 395000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Lhůta dodání nejpozději do 100 kalendářních dnů od oboustranného podpisu smlouvy o dílo.

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Chropyně, náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH (Váha 100 %). Zadavatel seřadí nabídkové ceny podle jejich výše. Nejúspěšnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou při splnění všech podmínek zadavatele.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Základní způsobilost:
a)čestného prohlášení o tom, čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čestné prohlášení bude zpracováno podle vzoru, který tvoří nedílnou přílohu č. 4 této výzvy. Čestné prohlášení musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Profesní způsobilost:
a)kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů,
b)kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. výpisu ze živnostenského rejstříku pro následující obory činností:
a)velkoobchod a maloobchod,
a také
b)výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
nebo
poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
nebo
poskytování technických služeb
Technická kvalifikace:
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu, kde bude uveden soupis minimálně 3 významných dodávek, jejichž předmětem byla dodávka elektronické úřední desky o velikosti min. 50 palců a související služby shodného či obdobného charakteru jako je předmět zakázky, poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele pro obdobnou veřejnou zakázku jako je předmět výběrového řízení v min. hodnotě 300 000 Kč bez DPH za každou zakázku.
Prokazování splnění způsobilosti a kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li účastník zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující:
a)profesní způsobilost v rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b)základní způsobilost.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Vyplněný krycí list nabídky – který musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pro sestavení krycího listu nabídky účastník využije přílohu č. 1 Oznámení výběrového řízení.
Doklady prokazující kvalifikaci - dle této výzvy k podání nabídky, účastník může použít k prokázání základní kvalifikace v nabídce čestné prohlášení dle přílohy č. 4 této zadávací dokumentace
Návrh smlouvy o dílo – zpracovaný dle přílohy č. 2 Oznámení výběrového řízení. Tento návrh musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, a musí být v souladu s obchodními podmínkami a požadavky zadavatele uvedenými v Oznámení výběrového řízení
Kopie certifikátu jasu, který je vystaven autorizovaným pracovištěm, nejlépe akreditovaným v EU, včetně ověřitelného specifického čísla certifikačního řízení)
Další doklady a písemnosti výše neuvedené a případně požadované zadavatelem (např. plná moc atd.)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH. Nabídka musí obsahovat cenu za pořízení elektronické úřední desky i cenu za zajištění technické podpory na dobu 5 let od pořízení. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou.
V případě rozporu nabídkové ceny uvedené v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy se k ceně uvedené v krycím listu nabídky nepřihlíží, cenou závaznou pro hodnocení nabídek je cena uvedena v návrhu smlouvy.
V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná jen v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.Nabídka bude zpracována v listinné podobě 1x v originále dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele.Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží účastník v nabídce příslušnou plnou moc, nebo jiný platný pověřovací dokument.Nabídka bude předložena v řádně uzavřené obálce.Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek a dále bude obálka zřetelně označena nápisem:„SOUTĚŽ – Elektronická úřední deska II. – NEOTVÍRAT “

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Poskytnutí zadávacích podmínek:Zadávací dokumentace v elektronické podobě je všem dodavatelům k dispozici bez omezení přístupu na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/Chropyne, a také na portálu: www.esfcr.czZměna nebo doplnění zadávacích podmínek:Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům prostřednictvím profilu zadavatele a také na portálu www.esfcr.cz. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávacích podmínek vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníku výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.Vysvětlení zadávacích podmínek:Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost (zaslaná emailem) musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel uveřejnění vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti dle předchozího odstavce.Kontaktní osoba pro podání žádostí o dodatečné informace: Ing. Libor Malůšek, Františka Kokeše 1057, 768 24 Hulín, IČ: 87157608, tel.: +420 774 731 985, email: libor.malusek@email.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:
Obchodní podmínky:
Zadavatel pro plnění předmětu zakázky stanovuje obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Účastník je povinen akceptovat obchodní podmínky zadavatele stanovené formou návrhu smlouvy o dílo v plném rozsahu. Účastník není oprávněn činit v návrhu smlouvy změny či doplnění s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka. Není rovněž oprávněn přikládat žádné přílohy k návrhu smlouvy, které tato výzva výslovně nepředpokládá.
Další požadavky na zpracování nabídky:
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen do 3 pracovních dnů informovat všechny účastníky výběrového řízení, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. V případě zrušení výběrového řízení v době běhu lhůty pro podávání nabídek zadavatel oznámí zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto výběrové řízení zahájil.
Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud jím podaná nabídka nesplňuje zadávací podmínky, tzn., pokud údaje a doklady předložené účastníkem výběrového řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník výběrového řízení ve stanovené lhůtě nedoložil.
Zadavatel může také vyloučit účastníka výběrového řízení pro nezpůsobilost, pokud na základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník výběrového řízení uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou zakázkou.
Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka účastníka výběrového řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem výběrového řízení zdůvodněna. Pokud zadavatel posoudí nabídkovou cenu účastníka výběrového řízení jako mimořádně nízkou, vyzve jej ke zdůvodnění jeho nabídkové ceny.
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání zakázky malého rozsahu.
Vybraný dodavatel je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti), za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 10 odst. 2 a § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném a účinném znění). Účastníci výběrového řízení berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný dodavatel povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.
Dodavatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze č. 14 s účinností od 1. 7. 2021) Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 340000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GROUP24 INNOVATIONS s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, IČ: 09665498

    Datum podpisu smlouvy: 7. 4. 2022

Datum ukončení: 7. 4. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 1. 2022
 
Aktualizováno: 11. 4. 2022