Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Elektronické úřední desky DSO Chomutovsko

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13918

Název zakázky: Elektronické úřední desky DSO Chomutovsko

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 11. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko

Sídlo zadavatele: Náměstí 1. Máje 1, 430 01 Chomutov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Milan Märc
 • Telefon: +420474637220
 • E-mail: m.marc@chomutov-mesto.cz

IČ zadavatele: 05054265

DIČ zadavatele: CZ05054265

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Vladimír Matějíček
 • Telefon: +420724101555
 • E-mail: verejne.zakazky@equica.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 11. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka bude předána v listinné podobě osobně v sídle osoby oprávněné zastupovat zadavatele na adrese Equica, a.s. – Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 nebo zaslána poštou na adresu sídla osoby oprávněné zastupovat zadavatele (Equica, a.s. – Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9).

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace 6 ks elektronických úředních desek spolu se zajištěním provozu 7x24x365, servisních služeb po dobu 60 měsíců a proškolení zaměstnanců. El. úřední desky budou instalovány v 6 obcích na území Chomutovska – konkrétně se jedná o obce Bílence, Černovice, Hrušovany, Otvice, Údlice a Všestudy.

V obcích Bílence, Hrušovany a Údlice budou pořízeny stojanové elektronické úřední desky. V obcích Černovice, Otvice a Všestudy budou pořízeny elektronické úřední desky závěsné. V obcích Bílence a Údlice bude zajištěno internetové připojení el. úřední desky pomocí Wi-Fi přijímače. V obcích Hrušovany, Černovice, Otvice a Všestudy bude el. úřední deska připojena k internetu prostřednictvím kabelového připojení.

Součástí dodávky je také SW řešení dodaných el. úředních desek (nevýhradní licence). Dodávka SW řešení zahrnuje analýzu, návrh implementace a vlastní implementaci SW vč. integrace na stávající systémy webových úředních desek obcí, jeho instalace a zprovoznění podle pokynů zadavatele, monitoring funkčnosti el. úředních desek po dobu 5 let, veškeré aktualizace SW po dobu 5 let a každoroční fyzickou kontrolu a údržbu zařízení po dobu 5 let.

Součástí dodávky je proškolení zaměstnanců na obsluhu el. úředních desek. Proškoleno bude celkem 15 osob, z toho 2 zaměstnanci svazku a 13 zaměstnanců z šesti obcí, ve kterých bude instalována elektronická úřední deska. Proškolení bude zaměřeno na oblasti komunikačních a prezentačních dovedností potřebných pro výkon dané pracovní pozice, tj. proškolení bude spočívat v postupech a metodách používání dodaných el. úředních desek. Rozsah proškolení bude 6 hodin (1 hodina je 60 minut), pro každou obec je uvažován rozsah školení 1 hodina. Jednotlivá školení budou realizována přímo v obcích, kde budou el. úřední desky nainstalovány.

 

Podrobný popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace (dále také ZD)  – Technická specifikace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1530500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zadavatel předpokládá zahájení plnění předmětu veřejné zakázky neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy. Dodávka předmětu plnění bude provedena do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Záruční servis bude poskytován od akceptace dodávky předmětu plnění.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky jsou sídla obcí – Bílence, Černovice, Hrušovany, Otvice, Údlice a Všestudy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny ve smyslu ust. § 114 ZZVZ. Hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost – nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost

Účastník ve své nabídce předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou za účastníka jednat, které nebude starší 3 měsíce přede dnem zahájení výběrového řízení (viz příloha č. 3 ZD - Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o splnění základní, ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku). Dodavatelé jsou oprávněni předložit prosté kopie požadovaných dokumentů.

 

 • Profesní způsobilost

Účastník ve své nabídce předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či prostou kopii jiného obdobného dokladu o právní subjektivitě a prosté kopie oprávnění k podnikání. Dodavatelé jsou oprávněni předložit prosté kopie požadovaných dokumentů.

 

 • Technická kvalifikace

Účastník ve své nabídce předloží:

Seznam významných dodávek poskytovaných poslední 3 roky před zahájením tohoto výběrového řízení. Seznam bude obsahovat minimálně název zakázky, název objednatele, datum realizace zakázky a kontaktní údaj na zástupce objednatele a předmět plnění zakázky (viz příloha č. 6 ZD – Seznam významných dodávek).

Ze seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že v uvedeném období realizoval tyto významné dodávky:

Tři významné dodávky, jejichž předmětem je dodávka a související služby shodného či obdobného charakteru, jako je předmět plnění této VZ – dodávka elektronické úřední desky,

 

- minimálně jedna významná dodávka zahrnuje dodávku elektronické úřední desky – stojanové ve velikosti min. 43 palců.
- minimálně jedna významná dodávka zahrnuje dodávku elektronické úřední desky – závěsné ve velikosti min. 43 palců. 

 

Souhrnná cena tří významných dodávek musí činit nejméně 600 tis. Kč bez DPH. Cena plnění tří významných dodávek rozhodná pro posouzení splnění technické kvalifikace spočívá pouze v dodávce elektronické úřední desky bez dalších nákladů, tj. bez nákladů např. na poskytnutí školení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Posouzení splnění podmínek účasti:

V rámci posouzení splnění podmínek účasti zadavatel posoudí zda účastníci výběrového řízení splňují podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek ve výběrovém řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.

Splnění podmínek účasti zadavatel posoudí na základě údajů a dokladů předložených účastníky v nabídce. Zadavatel pro posouzení splnění podmínek požaduje:

Předložení konkrétní identifikace plnění (název, typ a HW/SW specifikace apod.) a produktové listy nabízeného plnění, ze kterého bude možné ověřit splnění technických údajů uvedených v příloze č. 5 ZD – Technická specifikace.

Předložení CE certifikátů a prohlášení o shodě na jednotlivé součástky elektronické úřední desky (průmyslový TV panel, základová deska, RAM paměť, SSD disk, dotykové senzory, napájecí zdroj, termostat, chlazení).

 

Zadavatel doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na obsah nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení:

1. Krycí list nabídky v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 ZD – Krycí list nabídky

2. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace:

 • Čestné prohlášení o základní kvalifikaci (viz příloha č. 3 ZD – Čestné prohlášení).
 • Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či prostou kopii jiného obdobného dokladu o právní subjektivitě a prosté kopie oprávnění k podnikání.
 • Čestné prohlášení seznam významných nabídek (viz příloha č. 6 ZD – Seznam významných nabídek).

3.Podklady pro posouzení splnění technických podmínek:

 • Konkrétní identifikace plnění (název, typ a HW/SW specifikace apod.).
 • Produktové listy nabízeného plnění, ze kterého bude možné ověřit splnění technických údajů uvedených v příloze č. 5 ZD – Technická specifikace.

4. Vyplněná příloha č. 5 ZD – Technická specifikace.

5. Nabídková cena plnění v Kč bez DPH, samostatně DPH a vč. DPH (viz příloha č. 2 ZD - Položkový rozpočet).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

1.Účastník předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě i s případnou DPH, je-li účastník jejím plátcem, ve výši:

Cena bez DPH                                   ………………. Kč

DPH 21 %                                          ………………. Kč

Celková cena vč. DPH                       ………………. Kč

 

2.      Účastník uvede cenu bez DPH, výši DPH a cenu s DPH, tedy celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky v Krycím listu (viz příloha č. 4 ZD – Krycí list nabídky).

Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady účastníka spojené s poskytnutím dodávky dle zadání a pokynů.

Dále bude nabídková cena zpracována v položkovém rozpočtu (viz příloha č. 2 ZD – Položkový rozpočet), a to v členění jednotková cena v Kč bez DPH celková cena v Kč bez DPH, který bude součástí smlouvy.

3.Veškeré ceny musí být uvedeny v Kč.

Nabídková cena za plnění této veřejné zakázky je cenou konečnou a nejvýše přípustnou. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předána v listinné podobě osobně v sídle osoby oprávněné zastupovat zadavatele na adrese Equica, a.s. – Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 nebo zaslána poštou na adresu sídla osoby oprávněné zastupovat zadavatele (Equica, a.s. – Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9). V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky osobou oprávněnou jednat za zadavatele. Přijímány budou nabídky v nepoškozeném a neotevřeném neprůhledném obalu. Obálka bude zalepená, na přelepu opatřená razítkem s podpisem tak, aby byla zajištěna kompletnost nabídky a na přední straně zřetelně opatřena nápisem: „NABÍDKA: Elektronické úřední desky DSO Chomutovsko – NEOTEVÍRAT!“. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa dodavatele.Doporučené formální požadavky na zpracování nabídky v listinné podobě:Nabídka bude vyhotovena v 1 listinném originále a v 1 elektronické kopii na CD/DVD nebo flash disku (v obecně čitelném nepřepisovatelném formátu – např. v pdf, nejlépe ve verzi podporující fulltextové vyhledávání), označeném „Elektronická kopie nabídky + název účastníka“. Součástí el. kopie bude doplněný návrh smlouvy v editovatelné verzi (např. MS Word).Nabídka včetně případných příloh by měla být svázána do jednoho svazku.Nabídka včetně případných příloh by měla být opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem oprávněné osoby a razítkem účastníka.Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.Všechny listy nabídky by měly být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínaje číslem 1. Výjimka z povinnosti očíslovat listy se vztahuje na úřední doklady nebo jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány. Vkládá-li účastník přílohu či některý samostatný celek, který má již listy očíslované, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Jméno a příjmení, funkce, telefon, e-mail.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
1.Poskytnutí zadávací dokumentace:Zadávací dokumentace v elektronické podobě je všem dodavatelům k dispozici bez omezení přístupu na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel dodavatele upozorňuje na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných právních předpisů a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.2.Změna nebo doplnění zadávací dokumentace:Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být dodavatelům oznámena a uveřejněna prostřednictvím portálu www.esfcr.cz..Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávacích podmínek vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.3.Vysvětlení zadávací dokumentace:Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit, nebo doplnit podmínky této zadávací dokumentace formou vysvětlení zadávacích podmínek, a to stejně vůči všem zájemcům. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je povinen odeslat vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, včetně přesného znění požadavku dodavatele, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Zadavatel odešle Vysvětlení zadávacích podmínek účastníkovi a uveřejní na portálu www.esfcr.cz, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
 • Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky, oznámí zadavatel účastníkovi a uveřejní prostřednictvím portálu www.esfcr.cz.
 • Účastník bere na vědomí, že zadavatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financování stanovených v podmínkách programu pro příslušnou výzvu Operačního programu Zaměstnanost a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Účastník se zavazuje poskytnout zadavateli na vlastní náklady veškeré doklady související s realizací veřejné zakázky, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení / Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaměstnancům pověřených orgánů: Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo

         a) v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky stanovené v ZD,
         b) ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a požádat o jejich upřesnění,
         c) při nesplnění podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci účastníka v odůvodněných případech vyloučit z další účasti ve zadávacím řízení,
         d) vyloučit ze zadávacího řízení takovou obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu         zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
        e) zveřejnit výsledek, resp. zrušení zadávacího řízení a informovat o příp. vyloučení účastníka prostřednictvím profilu www.esfcr.cz.
        f) zrušit veřejnou zakázku z důvodů uvedených v pravidlech OPZ a ZZVZ.

 • Účastník nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit údaje uvedené účastníkem v nabídce.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14 za dne 25. 6. 2021), na toto zadávací řízení se nevztahují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 11. 2021
 
Aktualizováno: 15. 11. 2021