Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Eplan Experience

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12857

Název zakázky: Eplan Experience

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 8. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Schaltag CZ s.r.o.

Sídlo zadavatele: Moravská 1571, Ústí nad Orlicí, 56201

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Joachim Wünsch
  • Telefon: +420734363175
  • E-mail: Joachim.Wuensch@schaltag.cz

IČ zadavatele: 04188349

DIČ zadavatele: CZ04188349

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Lubomír Chobot
  • Telefon: +420703379978
  • E-mail: Lubomir.Chobot@schaltag.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 9. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Moravská 1571, Ústí nad Orlicí, 56201

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je proškolení vybraných 3 zaměstnanců společnosti Schaltag CZ s.r.o. v projektování elektrických rozvodných skříní a přípravy výrobní dokumentace za pomoci Softwaru Eplan

Školení bude probíhat v českém jazyce.

Rozsah: 3 účastníci v jedné skupině, výuka celkem 276 hod./45min =207/60min a závěrečná zkouška 6 hod./45min = 4,5/60min.

 

Konkrétními cíli kurzu je naučit zařazené zaměstnance efektivně využívat základní i pokročilé nástroje a funkce softwaru Eplan

 

Obsah kurzu:

Eplan základy

-tvorba elektrických schématických diagramů

-tvorba modelu rozvaděče ve 3D

-vyhodnocení projektu

-export dat

 

 

 

Eplan Propanel

-3D tvorba modelu rozvodné skříně v detailu

-základy tvorby vodivých propojů, dělení a frézování

-nastavení dat pro výrobu

 

Eplan aplikace v elektrotechnické praxi

-Standardizace

-Struktura

-Předlohy-Projekt, Oblast rozložení přístrojů

-Kmenová data

-Databáze 2D

-Převod a nastavení vstupních dat

-Vzor pro import dat

-Makra

-Databáze 3D

-Vrtací šablony

-Vzory přípojných bodů

-Export dat a výstup

-Nastavení převodníků z výroby

-Frézování a jeho možnosti v detailu

-Vodivé propoje v detailu

-Značení přístrojů a propojů

-Nastavení platformy

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 423000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
září 2019 - srpen 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Česká Republika

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky doručené v řádném termínu se budou hodnotit dle níže specifikovaného hodnotícího kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

 

Hodnotící kritérium:

Nabídková cena v Kč bez DPH- váha 100%

V rámci tohoto kritéria bude hodnocena celková nabídková cena v KČ bez DPH, kterou se rozumí celková nabídková cena bez DPH za celý předmět dané zakázky.

 

Hodnotit se bude na základě následujícího vzorce:

Počet bodů= 100* (nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH/ nabídková cena v Kč bez DPH posuzované nabídky)

 

V případech rovnosti celkových bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí, v jakém byly doručeny.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1 Základní kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o následujících skutečnostech:

-Subjekt nemá nedoplatky na pojistném

-Subjekt nemá daňové nedoplatky

-Subjekt nemá penále na veřejné zdravotní pojištění nebo sociální zabezpečení

-Subjekt nemá penále na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Dodavatel může využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č.3 základní kvalifikační předpoklady, této výzvy. Čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele.

            2  Profesní kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením následujících dokumentů:

-Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis musí být úředně ověřen)

-Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu.

            3 Technické kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením následujících dokumentů:

-Potvrzení od společnosti Eplan o tom, že dodavatel je autorizován organizovat školení na software Eplan

-Seznam lektorů, kde minimálně u jednoho lektora dodavatel prokáže odbornou kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám a to magisterské vysokoškolské vzdělání lektorů (Ing.) technického směru-doloží se diplomem.

-Certifikáty školitelů opravňující provádět školení na software Eplan (s certifikací od  Eplan)

 

V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude podána v listinné podobě a v českém jazyce

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů

Nabídka dodavatele musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Nabídka musí obsahovat:

-Titulní list obsahující identifikační údaje o dodavateli

-Vyčíslení celkové nabídkové ceny v CZK bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.

-Dokumenty prokazující splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů

-Vzdělávací aktivitu nelze realizovat prostřednictvím subdodavatele.

-Další dokumenty dle uvážení dodavatele

Nabídku podá dodavatel v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ-NEOTEVÍRAT“. Na obálce bude uvedena celá adresa dodavatele

 

 

Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní předmět zakázky v souladu s výzvou k podání nabídek.

 

Cena bude uváděna v Kč, v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Pro hodnocení bude relevantní celková cena bez DPH.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění

Cena musí být platná a závazná během doby celého plnění zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku podá dodavatel v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ-NEOTEVÍRAT“. Na obálce bude uvedena celé adresa dodavatele.Nabídka musí být podána doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na adresu sídla zadavatele.Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele oprávněným jednat za dodavatele dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud bude dodavatel zastupován zmocněncem na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Vítěz výběrového řízení bere na vědomí, že zadavatel plánuje projekt spolufinancovat z veřejných prostředků formou dotace. Vítěz výběrového řízení se stane osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle paragrafu 2, písm. E, zákona č, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, zejména při poskytování informací a dokladů týkajících se realizace díla relevantním kontrolním orgánům.

 

Dodavatel bude o výsledku resp. zrušení výběrového řízení a o případných vyloučení z nabídky vyrozuměn prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz

 

Vítěznému dodavateli bude vystavena písemná objednávka

 

Provedené platby budou provedeny na základě doručených faktur, které budou splňovat podmínky daňového dokladu. Daňový doklad bude vystaven uchazečem do 15 dnů ode dne dodání předmětu zakázky se splatností 30 dnů. Na daňovém dokladu bude cena bez DPH, samostatně sazba DPH a cena celkem s DPH.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 8. 2019
 
Aktualizováno: 9. 9. 2019