Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Evaluace projektu Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12735

Název zakázky: Evaluace projektu Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 4. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Sídlo zadavatele: Palackého nám. 4, P. O. BOX 60, Praha 2 - Nové Město,

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
 • Telefon: +420224972712
 • E-mail: ladislav.dusek@uzis.cz

IČ zadavatele: 00023833

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Richard Galuška
 • Telefon: +420224972112
 • E-mail: pravnivz@uzis.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 5. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Elektronicky podaná nabídka prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele na adrese https://www.tendermarket.cz/Z00000550.profil.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování evaluace projektu s názvem Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR (dále jen ,,projekt“ či ,,Data pro psychiatrii“).

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit reformu zdravotních služeb v oblasti psychiatrické péče prostřednictvím vybudování dosud chybějící datové základny a analytických a informačních nástrojů, komplexně mapujících péči o duševní zdraví v České republice, které budou na různé úrovni a v různém detailu umožnovat poskytovatelům, plátcům i konzumentům péče o duševní zdraví, jasnou a kontrolovanou orientaci v nabízených poskytovaných službách v jejich regionu, včetně jejich kvality a dostupnosti. Vybudování kvalitní datové základny zajistí kontrolované rozhodování o segmentu péče, zejména pak možnost optimalizace rozmístění různých míst poskytování služeb nemocným, zajištění dostupných kapacit, sledování pohybu pacientů, jejich potřeb i výsledků péče, což jsou nezbytné informace pro další řízení segmentu péče. Projekt tímto zároveň přispěje k realizaci Akčního plánu pro hodnocení indikátoru zdraví české populace (AP č. 13) a pro implementaci Zdraví 2020.

 

Dílčí cíle projektu

Globální cíl projektu bude naplněn prostřednictvím čtyř dílčích kroků, jejichž řešení je dále rozvinuto do projektových aktivit. Konkrétně se jedná o:

 • Vytvoření reportingových nástrojů pro monitoring poskytované a hrazené péče o duševní zdraví a o jejích klíčových parametrech, vše na regionální i celonárodní úrovni.
 • Nastavení systému sběru dat a tvorba čtyř nových klinických registrů (Psychiatrická péče o děti a mladistvé, Psychotická onemocnění, Poruchy nálady, Poruchy duševního zdraví u populace ve věku 65+).
 • Nastavení systému sběru dat od pracovišť multidisciplinární péče.
 • Tvorba Národního portálu duševního zdraví, který umožní zadavatelům a poskytovatelům mapovat a hodnotit péči o duševní zdraví a dále občanům, kteří konzumují tuto péči a jejich rodinným příslušníkům zpřístupní informace o dostupnosti péče a o parametrech péče v jejich regionu.

Cílové skupiny projektu

Poskytovatelé a zadavatele zdravotních služeb – jedná se o pracovníky krajských a obecních úřadů České republiky. Konkrétně se jedná o všech 14 krajů včetně hl. m. Prahy, dále o statutární města a jejich zaměstnance, a dále o poskytovatele zdravotních služeb dle zákona 372/2011 Sb. Cílová skupina bude do projektu zapojena formou pracovních setkání a tematických seminářů, na kterých budou diskutovány funkcionality nového informačního systému a reportingových nástrojů tak, aby vznikající výstupy, jichž bude cílová skupina konzumentem, maximálně odpovídaly jejich potřebám a požadavkům.

Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice – zde se jedná konkrétně o pracovníky MZČR, metodiky a správce komponent Národního zdravotnického informačního systému (dále pouze NZIS), kteří díky výstupům projektu získají informační a analytický nástroj nutný pro efektivní plánování rozvoje poskytování péče o duševní zdraví v České republice. Cílová skupina bude do projektu zapojena formou pracovních setkání a školení, které umožní zvýšit potenciál produkovaných nástrojů a sbíraných dat. Setkání umožní odborné cílové skupině připomínkovat a testovat vyvíjené nástroje tak, aby ve výsledku odpovídaly jejich potřebám a požadavkům.

Osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu – tato cílová skupina zahrnuje zejména klienty služby zdravotní psychiatrické péče. Tato cílová skupina bude do projektu zapojena nepřímo, prostřednictvím sběru dat a konzumace výstupů projektu – zejména příslušných částí Národního portálu duševního zdraví.

 

Místo realizace projektu:

Projekt probíhá na území celé České republiky včetně Prahy.

 

SHRNUTÍ PROJEKTU

Prioritní osa: 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Specifický cíl: 03.2.63.2 Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014 - 2020

Číslo výzvy: 03_15_039

Název výzvy: Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví

Název projektu: Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007755

Termín realizace: 01. 03. 2018 – 28. 02. 2022

Rozpočet: 39 678 720,00 Kč

Partneři projektu: Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

Klíčové aktivity:

KA 1 – Hodnocení parametrů pro optimalizaci psychiatrické péče

KA 2 – Tvorba registrů

KA 3 – Informační systém pro psychiatrickou péči poskytovanou multidisciplinárními týmy

KA 4 – Národní portál duševního zdraví

KA 5 – Sebeevaluace projektu

 

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Evaluace bude zaměřena jak na procesní část projektu, tedy na vytvoření datové základny pro psychiatrickou péči, sestávající se z čtyř nových registrů a Národního portálu duševního zdraví, tak na výsledky a dopady dostupné na konci realizace projektu.

Hlavním účelem evaluace projektu je získat nezávislá, objektivně podložená a konzistentní zjištění, závěry a doporučení využitelná při rozhodování Ministerstva zdravotnictví (dále MZČR) ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále ÚZIS) o dalších krocích souvisejících s Reformou péče o duševní zdraví v ČR a v systému poskytování zdravotní a zdravotně-sociální péče psychicky nemocným pacientům.

Vyhodnocení by mělo být provedeno s důrazem na dlouhodobé dopady a udržitelnost výsledků. Hlavním účelem je poskytnout konkrétní a realizovatelná doporučení k dalšímu pokroku v rámci Reformy psychiatrické péče v ČR a zároveň zvýšit informovanost psychiatrických pacientů o kvalitě a dostupnosti péče o duševní zdraví. Doporučení vzešlá z evaluace budou využita pro další rozvoj péče.

 

Konkrétně sebeevaluace zhodnotí

 • nastavení procesního postupu pro zavádění nových programů časného záchytu onemocnění
 • systém hodnocení nákladové efektivity nových programů časného záchytu onemocnění jako podklad pro implementaci programu na národní úrovni.

Evaluační otázky směřují k získání externího hodnocení, které bude využitelné pro zlepšení nastavení implementace pilotních projektů v době, kdy je možné pilotní projekt procesně optimalizovat.

Základní okruhy/témata evaluačních otázek pro hodnocený projekt:

Relevance

 • Jak byly cíle hodnoceného projektu provázané se strategickými a dokumenty MZ ČR?
 • Jak projekt přispěl (a má ještě potenciál přispět) k naplňování Reformy psychiatrické péče?
 • Jak jsou dosažené výsledky projektu relevantní z hlediska cílů projektu i konceptu změn v psychiatrické péči?

Úspornost: Účinnost

 • Byly administrativně manažerské postupy zvolené realizátorem nákladově optimální, například ve srovnání s případnými obdobnými projekty?
 • Bylo obsazení realizačního a manažerského týmu dostatečné a neobsahoval tým redundantní pozice?
 • Bylo při odborném řešení projektu postupováno efektivně a hospodárně?
 • Byly finanční prostředky projektu efektivně rozloženy (tj. směřovaly tyto finanční prostředky skutečně tam, kde bylo nejvíce třeba)?

Účelnost; Užitečnost; Dopad

 • Jsou dopady projektu v souladu s očekávánými změnami v důsledku tohoto projektu?
 • Lze vysledovat pozitivní či negativní dopady, např. ve vztahu k vyšší informovanosti cílových skupin (v závislosti na hlavních problémech, které měl projekt řešit)?
 • Měl projekt dopad i na jiné skupiny obyvatel než v zamýšlené cílové skupině?
 • Jak fungovalo propojení a komunikace realizátorů projektu s ostatními projekty řešícími reformu psychiatrické péče?
 • Jsou projektové výstupy v souladu s právním rámcem ČR?

Poznatky systémového charakteru

 • Vyplývají z výsledků evaluace nějaká systémová doporučení pro úpravu zaměření nebo pro zvýšení efektivnosti dalších programů včasného záchytu onemocnění?

Pozn. Zadavatele: Výše uvedené evaluační otázky bude možno v průběhu plnění veřejné zakázky v závislosti na průběhu realizace projektu dále zpřesnit a to na základě požadavku zadavatele a/nebo na základě doporučení vítězného účastníka. Případné zpřesnění bude vždy podléhat odsouhlasení ze strany zadavatele.

Požadované metody a možný přístup

 • Desk research - Důkladný vstupní desk research, založený na relevantní odborné literatuře a dalších teoretických podkladech.
 • Expertní posouzení dílčích výstupů projektu – expertní (delphi) panel - Odborné zhodnocené experty u hlavních výstupů projektu.
 • Šetření mezi projektovým týmem a dalšími subjekty - Rozsah a harmonogram tohoto typu terénního šetření (např. hloubkové rozhovory, polostandardizované rozhovory, dotazníková šetření) nechává zadavatel na návrhu realizátora evaluace, který bude zpracován v nabídce.

V nabídce zadavatel požaduje detailní rozpracování výše uvedených metod, včetně podrobného návrhu rozsahu a časového harmonogramu. Zároveň zadavatel schvaluje všechny návrhy dotazníkových šetření, strukturu rozhovorů a expertních panelů, stejně tak výběr respondentů u všech navrhovaných metod.

Výstupy plnění veřejné zakázky

1. Vstupní evaluační zpráva

Vstupní evaluační zpráva bude obsahovat minimálně:

 • Popis a upřesnění harmonogramu realizace evaluace (harmonogram, jednotlivých evaluačních aktivit)
 • návrh komunikační struktury
 • detailní rozpracování metodologie výzkumu
 • specifikace metod, které budou použity v průběhu realizace evaluace a zdůvodnění jejich výběru (zejména popis metod sběru a analýzy dat)
 • operacionalizace evaluačních otázek (zrevidované ve spolupráci se zadavatelem)
 • předpoklady a ukazatele pro ověřování dopadů projektu (podléhají schválení zadavatelem)
 • analýza relevantních dokumentů a podkladů týkajících se projektu (podklady budou zajišťovány ve spolupráci se zadavatelem)
 • přehled datových zdrojů
 • zpracování evaluační matice

2. Průběžná evaluační zpráva

Průběžná evaluační zpráva bude obsahovat základní vstupní data, shrnující stav před začátkem projektu v oblastech pokrytých klíčovými aktivitami projektu. Dále bude obsahovat procesní evaluaci, zaměří se tedy na ověření funkčnosti nastavení projektu.  Součástí zprávy bude:

 • analýza relevantních dokumentů a podkladů týkajících se projektu
 • sběr a analýza dat získaných od cílových skupin projektu
 • popis použité metodologie
 • výsledky provedených šetření
 • případná doporučení k optimalizaci realizace projektu

Ve zprávě budou rovněž pokryty otázky vztahující se k oblastem Relevance a Účinnost. Půjde minimálně (nikoli výlučně) o odpovědi na následující evaluační otázky:

Zpráva rovněž shrne základní procesní nastavení realizace projektu, konkrétně odpoví na následující otázky:

 1. Je proces realizace projektu nastaven v souladu s plánovanými cíli projektu?
 2. Jsou správně nastaveny procesy řízení a kontroly projektu?
 3. Odpovídá odborná kapacita zaměstnanců realizátora požadavkům projektu?
 4. Je realizace projektu dostatečně personálně zajištěna?
 5. Je projekt realizován v souladu s plánem a předpoklady?
 6. Jaké překážky bylo v této fázi realizace nutné překonat?
 7. Jsou postupy zvolené realizátorem nákladově optimální, například ve srovnání s případnými obdobnými projekty?
 8. Ověřte aktuální situaci realizace projektu ve vztahu k plánům a předpokladům.
 9. Ověřte, do jaké míry aktuálně reflektují témata reálné potřeby účastníků?
 10. Jak je zajištěna koordinace postupu dalších projektů reformy psychiatrické péče s tímto projektem?
 11. Jak projekt přispěl (a má ještě potenciál přispět) k naplňování Reformy psychiatrické péče?
 12. Zhodnoťte aktuální kvalitu spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do realizace projektů Reformy psychiatrické péče.
 13. Jsou dosažené výsledky projektu relevantní z hlediska cílů projektu i konceptu změn v psychiatrické péči?
 14. Jsou finanční prostředky projektu efektivně rozloženy (tj. směřovaly tyto finanční prostředky skutečně tam, kde bylo nejvíce třeba)?

3. Závěrečná evaluační zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu bude souhrnným strukturovaným informováním o řešení projektu a bude obsahovat konečné závěry a doporučení. Ve zprávě bude část věnována opětovným retrospektivním zjištěním, která se týká témat celkové Relevance a Účinnosti a dále v ní budou pokryty otázky vztahující se k oblastem Účelnost; Užitečnost a Dopad. Závěrečná evaluační. zpráva  bude  obsahovat minimálně následující části:

 • manažerské shrnutí, tj. zkrácená verze evaluační zprávy obsahující hlavní zjištění a doporučení v rozsahu cca 5 stran,
 • detailní popis metodologie řešení (zpracování evaluace),
 • Identifikace datových zdrojů použitých při evaluaci,
 • podrobné odpovědi na evaluační otázky,
 • veškerá evaluační zjištění a jejich interpretace,
 • jasná a adresná doporučení

Ve zprávě budou zpracovány odpovědi minimálně na následující otázky:

 1. Jsou dosažené výsledky projektu relevantní z hlediska cílů projektu i konceptu změn v psychiatrické péči?
 2. Jak projekt přispěl k naplňování Reformy psychiatrické péče?
 3. Jsou finanční prostředky projektu efektivně rozloženy (tj. směřovaly tyto finanční prostředky skutečně tam, kde bylo nejvíce třeba)?
 4. Popisuje Národní sada indikátorů stavu, výkonnosti a dostupnosti psychiatrické péče dostatečně tento segment zdravotních služeb?
 5. Je vzniklá mapa psychiatrické péče dostatečná a srozumitelná pro její uživatele?
 6. Jak hodnotí vzniklé registry (registr psychiatrické péče o děti a mladistvé, registr vážných psychotických onemocnění, registr vážných poruch nálad a registr oblasti péče o seniorní pacienty s poruchami duševního zdraví) jejich uživatelé - zejména lékaři a pracovníci v psychiatrické péči.
 7. Je aktualizace výše uvedených čtyř nových registrů dobře nastavena?
 8. Jsou zpracované metodiky výše uvedených čtyř nových registrů srozumitelné pro cílové skupiny
 9. Jak je metodika implementace informačního systému pro multidisciplinární psychiatrickou péči implementována v praxi?
 10. Jaké faktory (vnější i vnitřní) ovlivnily realizaci projektu?
 11. Jak hodnotíte naplnění kritérií 5U? Evaluátor se zaměří zejména na zhodnocení předpokladů pro naplnění udržitelnosti projektu

 

Využitelné externí informační zdroje

 • web www.uzis.cz
 • web www.reformapsychiatrie.cz
 • web www.mzcr.cz

Využitelné interní informační zdroje:

 • Situační analýza projektu datové a analytické základny moderního systému péče o duševní zdraví v ČR
 • Meziresortní analýza dat o dostupnosti dat o psychiatrické péči

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 495867,77 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení plnění: Ihned od uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Ukončení celého plnění: nejpozději do 28.02.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Zadavatel nestanoví konkrétní místo plnění veřejné zakázky, účastník je oprávněn provádět vyhodnocování informací, formulování závěrů a navrhování doporučení i v rámci svého sídla či na jiném místě. Účastník je však povinen: 1) Provádět šetření u vybraných účastníků projketu (v rámci celé ČR - tedy i mimo Prahu). 2) Průběžně konzultovat průběh plnění veřejné zakázky a předávat zpracované výstupy v sídle zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Účastník ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 2 této Výzvy – Krycí list nabídky (vzor). Nabídková cena musí být v nabídce účastníka uvedena jako celková cena předmětu plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH, i vč. DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť.

Nabídková cena musí být uvedena v českých korunách. V nabídkové ceně musí být obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky.

Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Předmětem hodnocení jsou následující dílčí hodnotící kritéria:

Kritérium                                                              Váha v %

A) Nabídková cena v Kč bez DPH                             70

B) Kvalita nabídky                                                  30

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka na základě níže uvedeného postupu:

A) Nabídková cena v Kč bez DPH:

V případě hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria „Nabídková cena v Kč bez DPH“, které je číselně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce:

70%x100xnejvýhodnější nabídka, tj. nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (hodnota)

/ nabídková cena v Kč bez DPH (hodnota) hodnocené nabídky

kde hodnocenou cenou je celková nabídková cena hodnocené nabídky v Kč bez DPH. Způsob zpracování nabídkové ceny viz - Požadavky na zpracování nabídkové ceny této Výzvy.

B. Kvalita nabídky:

Pro účely hodnocení dílčího hodnotícího kritéria B - Kvalita nabídky, účastník v nabídce předloží dokument s názvem „Popis způsobu realizace zakázky“ obsahující min. následující:

 1. Specifikaci zjišťovaných dat, tj. hlavní proměnné a ukazatele.
 2. Specifikaci datových zdrojů (např. skupiny respondentů, odborná literatura, databáze, data získaná monitoringem) výše uvedených proměnných a ukazatelů.
 3. Specifikaci metod sběru a analýzy dat.
 4. Harmonogram plnění zakázky.
 5. Analýzu rizik ohledně naplnění cíle zakázky.

Rozsah "Popisu způsobu realizace zakázky" je stanoven na maximálně 10 normostran souvislého textu pro část zahrnující popis odborné a technické kvality nabídky.

Hodnotící komise posoudí odborné a technické kvality nabídky jednotlivých účastníků.

 

Odbornou a technickou kvalitou se pro účely hodnocení této veřejné zakázky rozumí:

 1. Komplexní a adekvátní návrh evaluačního designu;
 2. Realistický a adekvátní návrh datových zdrojů, metod sběru dat a analýzy dat.

 

Lépe bude hodnocena nabídka, která:

 1. navrhne vhodnější evaluační design řešení jednotlivých evaluačních úkolů a otázek, tzn., že tam, kde je to relevantní, navrhne vhodnější rozpracování evaluačních otázek do podotázek; navrhne vhodnější základní evaluační přístupy; do návrhu zpracování jednotlivých evaluačních otázek zahrne všechny relevantní aktéry; lépe přizpůsobí návrh evaluačního designu tématu a kontextu předmětu plnění veřejné zakázky a uvede i jeho případné limity;
 2. k návrhu zpracování jednotlivých evaluačních otázek navrhne vhodnější metody (či kombinaci metod) sběru primárních dat a zdroje sekundárních dat, a uvede vhodnější metody analýzy dat. U každého navrženého sběru dat bude hodnoceno, jakým způsobem budou při sběru dat zohledněna specifika jednotlivých cílových skupin. Zároveň bude hodnoceno, zda jsou u navrhovaných metod uvedeny i jejich případné limity a zda jsou realizovatelné v zadaném časovém horizontu. U navržených metod analýzy dat pak bude hodnoceno, zda jsou adekvátní a realistické k datovým zdrojům, se kterými hodlá evaluátor pracovat.

Zadavatel nejprve seřadí nabídky od nejvýhodnější k nejméně výhodné v rámci jednotlivých hodnotících kritérií. Nejprve nejvýhodnější nabídka obdrží 100 bodů, ostatní pak obdrží hodnocení z intervalu 1 – 100 bodů, které vyjadřuje výhodnost hodnocené nabídky v porovnání s nabídkou identifikovanou jako nejvýhodnější v rámci tohoto kritéria. Pro celkový počet bodů získaný každou jednotlivou nabídkou v rámci tohoto kritéria se následně použije vzorec: 100 x (body hodnocené nabídky / 100) x 30 %.

Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že bodová hodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí vždy váhou příslušného kritéria (Nabídková cena v Kč bez DPH vahou 70 % a Kvalita nabídky vahou 30 %). Takto získané hodnoty hodnotící komise sečte pro každou nabídku a stanoví pořadí úspěšnosti účastníků, přičemž jako nejlepší bude vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Splnění základních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno doložením čestného prohlášení, kterým účastník zadávacího řízení prohlašuje, že:

 • nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatekna pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatekna pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno doložením:

a) kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní účastník zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky,

b) kopie dokladu o oprávnění k podnikání zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění vztahující se k předmětu veřejné zakázky, tedy Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, příp. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výše uvedené doklady lze nahradit kopií výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů.

 

Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů účastník prokáže doložením:

a) seznamu alespoň 2 významných služeb obdobného charakteru a rozsahu poskytnutých účastníkem v posledních 3 letech ve formě čestného prohlášení v následující struktuře:

 • název, IČO a sídlo objednatele služby, kontaktní osoba objednatele s uvedením telefonu nebo e-mailu,
 • název a popis služby,
 • celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč bez DPH),
 • doba a místo poskytování služby.

Účastník splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 služby obdobného charakteru. Za obdobnou významnou službu jsou považovány služby, jejichž předmětem bylo zpracování evaluace výsledků některého z programů financovaného v České republice z veřejných zdrojů a zaměřeného na rozvoj lidských zdrojů nebo zvyšování zaměstnanosti nebo sociální integraci nebo rozvoj veřejné správy o minimální finanční hodnotě 400.000,- Kč bez DPH za každou takovou službu.

Seznam významných služeb obdobného charakteru a rozsahu musí mít formu čestného prohlášení účastníka. K seznamu musí být přiloženy kopie osvědčení objednatelů těchto významných služeb či případně smlouvy uzavření s objednateli a doklady o uskutečnění plnění ze strany účastníka - např. předávací protokol

Z osvědčení objednatelů či smluv a dokladů o uskutečnění plnění i seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že  splňuje daný technický kvalifikační předpoklad.

b) seznamu osob, který se bude podílet na plnění zakázky – realizační tým

Účastník splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici realizační tým skládající se minimálně z 3 osob v následujícím složení:

 

Vedoucí realizačního týmu musí:

a) plynně komunikovat slovem i písmem v českém jazyce,

b) mít prokazatelnou praxi v poskytování obdobných služeb jako je předmět této veřejné zakázky v délce nejméně 3 let,

c) prokázat účast nejméně na 2 zakázkách zaměřených na výzkum nebo rozvoj v některé z těchto oblastí: problematika zvyšování zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů, sociální integrace a rovné příležitosti.

 

Odborník v oblasti evaluace musí:

a) plynně komunikovat slovem i písmem v českém jazyce,

b) mít prokazatelnou praxi v poskytování obdobných služeb jako je předmět této veřejné zakázky v délce nejméně 2 let,

c) prokázat účast nejméně na 2 zakázkách s obdobným předmětem plnění (viz požadavky na významné služby) ve kterých vystupoval v pozici odborníka v oblasti evaluace.

 

Analytik musí:

a) plynně komunikovat slovem i písmem v českém jazyce,

b) mít prokazatelnou praxi v poskytování obdobných služeb jako je předmět této veřejné zakázky v délce nejméně 2 let,

c) prokázat účast nejméně na 2 zakázkách s obdobným předmětem plnění (viz požadavky na významné služby) ve kterých vystupoval v pozici analytika nebo obdobné.

Zároveň požadujeme, aby všichni členové evaluačního týmu měli vysokoškolské vzdělání magisterského stupně. K prokázání splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů účastník předloží profesní životopisy členů evaluačního týmu podepsané příslušnými členy realizačního týmu, z nichž bude vyplývat splnění výše uvedených požadavků zadavatele.

Profesní životopis musí obsahovat minimálně následující:

a) jméno a příjmení člena/členky týmu (pracovníka/pracovnice),

b) role při plnění zakázky,

c) přehled profesní praxe vztahující se k plnění této zakázky,

d) nejdůležitější referenční zakázky odpovídající požadavkům zadavatele realizované daným členem v uplynulých 3 letech; z uvedených údajů musí být dále patrný objednatel zakázky, finanční objem plnění, doba plnění a rozpis vykonaných činností v rámci dané zakázky.

Všechny doklady postačí předložit v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie požadovaných dokladů předloží vítězný účastník na základě oprávnění zadavatele nejpozději před podpisem smlouvy.

Doklady prokazující základní způsobilost či profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Elektronické originály některých dokladů o kvalifikaci mohou být získány přímo z informačních systémů veřejné správy (např. výpis z obchodního rejstříku na webu www.justice.cz, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů na webu http://www.isvz.cz/ISVZ/SKD/ISVZ_SKD_text.aspx). V zadávacích řízeních mohou být používány elektronické dokumenty v podobě výpisů z těchto informačních systémů. Elektronické obrazy nebo kopie takových dokumentů bez elektronických podpisů nebo pečetí (např. skeny listinných výpisů nebo printscreen obrazovky) jsou z hlediska ZZVZ považovány za prosté kopie.

Pokud účastník předložení dokladu nahradí odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (tzn. v nabídce je obsažen odkaz, nikoliv elektronický dokument), nedochází vůbec k předložení dokladů, ustanovení ZZVZ o předkládání kopií nebo originálů dokladů se neuplatní a ve vztahu k takovým dokumentům se tedy ani výzva podle § 122 odst. 3 nezasílá.

Zadavatel bude akceptovat doklady z jiných členských států (zejména členských států EU či EHP) prokazující rovnocennou kvalifikaci, jejíž splnění v rámci zadávacího řízení požaduje. Zadavatel zároveň neomezuje účast v soutěži těm účastníkům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě EU. Zadavatel nicméně upozorňuje na povinnost předložit veškeré doklady v českém jazyce, slovenském jazyce, tedy v případě cizojazyčných dokladů a/nebo podkladů v úředně ověřeném překladu.

Lhůta pro prokázání kvalifikace

Účastník prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, a to doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být součástí nabídky. Zadavatel je oprávněn žádat objasnění kvalifikace či předložení dalších informací a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

 
Neprokázání kvalifikace

Pokud účastník ve své nabídce neprokáže splnění kvalifikace stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále posuzována a hodnocena.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Veškeré výstupy plnění veřejné zakázky (materiály, produkty, zprávy apod.) musí být označeny v souladu s Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014-2020 a s dalšími podmínkami a pravidly souvisejícími s realizací Projektu. Finální výstupy plnění veřejné zakázky budou realizovány vždy až po schválení ze strany zadavatele.

Výstupy a výsledky (zejména odpovědi na evaluační otázky a doporučení) plnění musí být maximálně jasné, přehledné a formulačně úsporné, tak aby byly pro adresáty evaluace přístupné. Evaluátor se v maximální možné míře vyhne tomu, aby uváděl:

 • všeobecně známé informace (s výjimkou základních a poměrně známých informací o pokroku programu či o jeho kontextu; evaluace zde však nesmí „skončit“ a uvedené informace musí být dále prozkoumány a poskytnut vhled do jejich příčin, souvislostí a následků);
 • informace typu „nice to know“, opakující se informace, tzv. „slovní vata“ (bez praktického přínosu pro hodnocená témata);
 • neurčité a vágní informace (účelem evaluace není popsat, co vše se „může“ dít / stát, ale zjistit, co se skutečně stalo, zhodnotit nastalé a vyvodit, co by se mělo dělat jinak).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 2 této Výzvy – Krycí list nabídky (vzor).

Nabídková cena musí být v nabídce účastníka uvedena jako celková cena předmětu plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH, i vč. DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť.

Nabídková cena musí být uvedena v českých korunách. V nabídkové ceně musí být obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.Elektronicky podaná nabídka: Účastník podává nabídku v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele na adrese https://www.tendermarket.cz/Z00000550.profil. Nabídka musí být elektronicky podepsána. Listinnou podobu podání nabídek zadavatel neumožňuje. Pro účastníky, kteří nemají zřízen přístup do elektronického nástroje, je nutné si před podáním nabídky podat žádost o registraci a jeho zřízení. Bližší informace účastník nalezne v pravidlech elektronického nástroje pod následujícím odkazem:https://www.tendermarket.cz/provozniRad.seam?cid=117115 v dokumentu „Nový provozní řád (verze 6) platný od 1. 7. 2017“, který si je možno stáhnout ve formátu pdf.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Závazné obchodní a platební podmínky jsou vymezeny v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 této Výzvy – Návrh smlouvy (závazný vzor).Účastník je povinen předložit v nabídce jediný návrh smlouvy, a to na celý předmět plnění zakázky. K tomuto účelu využije vzorový návrh smlouvy, který je Přílohou č. 1 této Výzvy. Účastník není oprávněn činit změny či doplnění vzorového návrhu smlouvy, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (místa označená [doplní účastník]). V případě nabídky podávané společně několika účastníky je účastník oprávněn upravit návrh smlouvy nad rámec předchozí věty pouze s ohledem na tuto skutečnost.Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou zastupovat (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování účastníka). V případě zmocnění je nutné, aby součástí nabídky účastníka byla platná plná moc.Účastník musí nabídku zpracovat na kompletní zajištění předmětu plnění veřejné zakázky.Varianty nabídky se nepřipouští. Každý účastník je oprávněn podat pouze 1 nabídku.Poddodavatelé:•Účastník je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele.•Pokud se účastník rozhodne využít poddodavatele / poddodavatelů, musí specifikovat tu část plnění veřejné zakázky, kterou má v úmyslu tímto způsobem zajistit a to včetně podílu, resp. finančního rozsahu plnění.•Analogicky k postupu dle zákona není účastník oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů (4.1) a výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (4.2 a). •Účastník, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, může být poddodavatelem více účastníků v tomto zadávacím řízení. Změna v osobě poddodavatele je podmíněna souhlasem zadavatele.•Prohlášení k poddodavatelskému systému tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.Sdružení účastníků:•Nabídka může být podána sdružením účastníků. •V takovém případě musí být v nabídce doložena smlouva o sdružení, ve které musí být obsažen závazek, že všichni tito účastníci budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky, a dále musí být v nabídce uvedeno, který z účastníků bude vystupovat jménem sdružení (účastníka).Zadávací lhůta•Účastníci jsou svou nabídkou vázáni po dobu 90 kalendářních dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn požadovat od zadavatele vysvětlení k zadávacím podmínkám.Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena elektronicky přes výše uvedený profil zadavatele, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne účastníku vysvětlení k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti zadavatel uveřejní na webových stránkách https://www.esfcr.cz a profilu zadavatele. Pokud bude zadavatel poskytovat některému z účastníků i upřesňující či doplňující informace k veřejné zakázce, poskytne tytéž informace rovněž všem zadavateli známým účastníkům a uveřejní je na webových stránkách https://www.esfcr.cz a na profilu zadavatele.Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek i z vlastního podnětu. Změnu zadávacích podmínek zadavatel oznámí všem zadavateli známým účastníkům a uveřejní na webových stránkách https://www.esfcr.cz a profilu zadavatele. V případě takové změny podmínek zadávacího řízení, která může rozšířit okruh možných účastníků, zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila alespoň minimální délku původní lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do posouzení ani hodnocení nabídek.
 • Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek účastníků či vyloučených účastníků nebudou vráceny.
 • V případě podání nabídek více účastníků se shodnou nabídkovou cenou a při splnění všech zadávacích podmínek stanovených zadavatelem, bude výběr nejvhodnější nabídky účastníka, proveden transparentním losem.
 • Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku účastníka nezahrnout do hodnocení nabídek.
 • Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účasti v zadávacím řízení.
 • Účastníci nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel v žádném případě neponese za takové náklady zodpovědnost, bez ohledu na průběh a výsledek zadávacího řízení.
 • Účastníku podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na předmět nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. vyjasnit informace deklarované účastníky v nabídkách.
 • Zadavatel požaduje, aby evaluátor postupoval při realizaci veřejné zakázky v souladu s Metodickým pokynem pro evaluace v programovém období 2014 – 2020 a s Etickým kodexem evaluátora (viz  https://czecheval.cz/dokumenty/ces_eticky_kodex__.pdf).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (v aktuálním znění), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel tímto oznamuje, že předmětné zadávací řízení bylo zrušeno. Zadavatel musí provést úpravu zadávacích podmínek z důvodu obdržených dalších připomínek ze straky kontrolního orgánu (MPSV), aby předešel finanční korekci z ´prostředků dotace vynaložených na danou veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadavatel uvádí, že po provedené aktualizaci a úpravě zadávacích podmínek bude v brzké době předmětné zadávací řízení znovu vyhlášeno.

Datum ukončení: 18. 4. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 4. 2019
 
Aktualizováno: 18. 4. 2019