Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Evaluace projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12594

Název zakázky: Evaluace projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 12. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Pardubický kraj

Sídlo zadavatele: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
  • Telefon: +420466026114
  • E-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz

IČ zadavatele: 70892822

DIČ zadavatele: CZ70892822

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Pavel Menšl
  • Telefon: +420605551501
  • E-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 1. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Zadavatel stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/) vložením elektronické podoby nabídky přes odkaz „poslat nabídku“ na kartě této veřejné zakázky (odkaz viz přiložená výzva).

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky je nastavení a realizace procesu evaluace projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji (dále jen „projekt“), který je financován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Zadavatel požaduje zajištění podpory při naplňování aktivity KA 03 „Evaluace projektu“, jejímž cílem je nastavení procesu monitorování a evaluace, systému sběru dat, provádění průběžné evaluace, posouzení dopadu projektu a udržitelnosti jeho výsledků (ex-post evaluace) v souladu s požadavky řídícího orgánu a realizace dílčích činností směřujících k naplnění zmíněné aktivity.Bližší informace jsou uvedeny v přiložené výzvě.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 660000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení plnění: bezprostředně po ukončení výběrového řízení dnem podepsání smlouvy s dodavatelem (předpoklad březen 2019). Požadované ukončení plnění: do 30. 4. 2020.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání a převzetí výstupů plnění je sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Zadavatel bude nabídky hodnotit dle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené výzvě.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Viz přiložená výzva.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Viz přiložená výzva.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz přiložená výzva.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná elektronická žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená výzva.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9) a směrnicí O zadávání veřejných zakázek VN/19/16 v platném znění. Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyjma § 6.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 484000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Asistenční centrum, a. s. se sídlem Sportovní 3302, 434 01 Most, IČ: 631 44 883

    Datum podpisu smlouvy: 30. 4. 2019

Datum ukončení: 30. 4. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 12. 2018
 
Aktualizováno: 9. 5. 2019