Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Evaluace projektu – závěrečná evaluační zpráva

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13895

Název zakázky: Evaluace projektu – závěrečná evaluační zpráva

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 9. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Státní zdravotní ústav

Sídlo zadavatele: Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: MUDr. Barbora Macková
  • Telefon: +420267082295
  • E-mail: zdravust@szu.cz

IČ zadavatele: 75010330

DIČ zadavatele: CZ75010330

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Marek Třeštík
  • Telefon: +420737803429
  • E-mail: marek.trestik@eracr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 9. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje - profilu zadavatele, a to v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě. Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=SZU Účastník podá nabídku prostřednictvím elektronického nástroje nejpozději do lhůty pro podání nabídek a do nabídky vloží všechny doklady požadované zadavatelem v této dokumentaci

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je provedení evaluace projektu v posledním roce evaluace a vyhotovení Závěrečné evaluační zprávy za všechna realizační období 2018-2022 s využitím již vyhotovených evaluačních zpráv, a to jedné vstupní a třech průběžných evaluačních zpráv v rámci projektu Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.

Cílem závěrečné evaluace je

souhrnné komplexní zhodnocení celého projektu dle průběžných evaluačních výstupů,
posouzení dopadů na cílové skupiny s využitím studie zdravotní gramotnosti
zhodnocení dosažení stěžejních cílů projektu a ověření teorie změny projektu

Konkrétně se bude jednat o:

úroveň fungování všech 14 regionálních center podpory zdraví
efektivita fungování sítě spolupracujících odborných kapacit (tzv. klíčových partnerů)
tvorba portfolia motivačních programů a metodik
proškolení terénních pracovníků regionálních center podpory zdraví (koordinátorů a mediátorů)
proškolení realizátorů programů (lektorů)
praktická realizace 69 motivačních programů pro vybrané cílové skupiny projektu
dosažené výstupy a výsledky projektu
vyhodnocení efektu, přínosů a dopadů realizace projektu na cílové skupiny

 

Evaluace zhodnotí projekt v celé jeho komplexnosti navržených klíčových aktivit a dílčích aktivit (subaktivit). Výstupem závěrečné evaluace bude závěrečná evaluační zpráva, která shrne posouzení celého projektu.

Bližší specifikace předmětu plnění je v příloze č. 3 této výzvy Návrhu smlouvy.

 

CPV: 79419000-4 Hodnotící poradenské služby

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 616666,66 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení plnění: v souladu s návrhem smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 Předpokládané ukončení plnění: v souladu s návrhem smlouvy, který tvoří přílohu č. 3

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost
Jediným dílčím kritériem hodnocení je nejnižší celková nabídková cena za dodávku celého předmětu veřejné zakázky.

 

Váha kritérií:

Nejnižší celková nabídková cena (bez DPH) = 100%

 

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude nejlépe hodnocena nabídka účastníka, který nabídne celkovou nejnižší nabídkovou cenu bez DPH za celou realizaci předmětu veřejné zakázky. Zadavatel seřadí nabídky dle výše jejich nabídkové ceny.

V případě, že zadavatel obdrží nabídky se stejnou nejnižší nabídkovou cenou, bude výběr proveden losem.

Losování proběhne v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek dle ustanovení § 6 zákona. Losování se mají právo účastnit ti dodavatelé, kterých se bude losování týkat a kteří budou zadavatelem písemně vyrozuměni a vyzvání k účasti na losování, a to nejméně 2 pracovní dny před termínem konání losování.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat kvalifikaci v rozsahu dále stanoveném zadavatelem:

a)      splnění základní způsobilosti,

b)      splnění profesní způsobilosti,

c)      splnění technické kvalifikace.

 

ZÁKLADNÍ ZPůSOBILOST

 

Způsobilým není dodavatel, který:

 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat 

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

 c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 

Způsob prokázání základní způsobilosti:

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti ke dni podání nabídky předložením čestného prohlášení, které je nedílnou součástí této výzvy (příloha č. 2), které musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

 

PROFESNÍ ZPůSOBILOST

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice:

předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ke dni podání nabídky předložením čestného prohlášení, které je nedílnou součástí této výzvy (příloha č. 2), které musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

 

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

 

Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením:

 

 Seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí:

Dodavatel musí doložit min. 1 poskytnutou službu, jejímž předmětem bylo poskytnutí hodnotících poradenských služeb obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky ve finančním rozsahu min. 200.000,- Kč bez DPH za  tuto službu.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu významných služeb zpracovaného formou čestného prohlášení s následujícími údaji:

Název významné služby, včetně popisu předmětu zakázky,
Dobu realizace významné služby,
Finanční rozsah významné služby,
Název objednatele včetně kontaktní osoby a telefonického kontaktu pro ověření referencí

Způsob prokázání technické kvalifikace:

Vzor čestného prohlášení je nedílnou součástí této výzvy (příloha č. 2) a musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

 

B. Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a osvědčení o vzdělání:

 

K prokázání splnění technické kvalifikace dále zadavatel požaduje, aby účastník předložil seznam 1 technika, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky na pozici člen evaluačního týmu, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, a dále osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám.

 

Dodavatel dále prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením strukturovaného profesního životopisu a dokladu o vzdělání osoby, která se bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky a z něhož bude vyplývat, že osoba splňuje níže uvedené požadavky zadavatele.

Profesní životopis bude obsahovat alespoň následující údaje a náležitosti:

a) jméno a příjmení člena týmu;

b) informaci o zaměstnavateli člena týmu nebo IČ člena týmu (jde-li o OSVČ);

d) přehled profesní praxe - splnění požadavků zadavatele na délku (s přesností na kalendářní měsíce) minimálně požadované praxe 1 roku v oblasti projektového managementu nebo projektové evaluace;

e) dosažené vysokoškolské vzdělání libovolného zaměření a kopie dokladu o dosaženém vzdělání.

 

Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím jiných osob:

 

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a)            výpis z obchodního rejstříku této osoby nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

b)            doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c)            doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou,

d)            písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

 

Zadavatel upozorňuje, že povinnost doložit veškeré doklady uvedené výše v tomto článku dle písmene a) až c) stačí prostřednictvím čestného prohlášení k prokázání kvalifikace.

 

Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky (společné prokazování kvalifikace)

 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti – výpisu z obchodního rejstříku v plném rozsahu. Splnění další kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé společně.

 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů ve shora uvedeném smyslu písemný závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu trvání smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Prokázání způsobilosti mohou dodavatelé v tomto případě prokázat prostřednictvím čestného prohlášení.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:

Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen doložit způsob zpracování celkové nabídkové ceny a ceny jednotlivých

částí předmětu plnění, a to ve struktuře:

cena bez DPH v Kč,
DPH v Kč,
cena s DPH v Kč.

Celkovou nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky uvede dodavatel do přílohy č. 3- Návrhu smlouvy.

 

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

 

V tomto výběrovém řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě.Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.Účastník výběrového řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace Dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka výběrového řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům výběrového řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).Součástí elektronicky podané nabídky musí být všechny zadavatelem nebo zákonem požadované doklady a údaje, a to včetně dokladů ke kvalifikaci a nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Účastník v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk se zadavatelem. Veškeré doklady či prohlášení obsažené v nabídce, u nichž je vyžadován podpis účastníka, budou podepsány osobou oprávněnou zastupovat účastníka. V případě, že budou podepsány jinou osobou, musí nabídka obsahovat originál nebo úředně ověřenou kopii jejího zmocnění k takovým úkonům. To neplatí, pokud zmocnění vyplývá ze zákona nebo je zapsáno v obchodním rejstříku. Doklady a listiny v jiném, než českém jazyku budou doplněny překladem do českého jazyka.Účastníkovi se doporučuje použít pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

•Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy, podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka

•Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace. Nabídka bude obsahovat podepsané čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikace (příloha č. 2)

•Podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 3)Pokud zastupuje účastníka jiná osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat, musí být součástí návrhu smluv plná moc opravňující tuto osobu k zastupování.

•Další doklady a informace dle úvahy účastníka

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen doložit způsob zpracování celkové nabídkové ceny a ceny jednotlivých

částí předmětu plnění, a to ve struktuře:

cena bez DPH v Kč,
DPH v Kč,
cena s DPH v Kč.

Celkovou nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky uvede dodavatel do přílohy č. 3- Návrhu smlouvy.

 

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
V tomto výběrovém řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě.Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.Účastník výběrového řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace Dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka výběrového řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům výběrového řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).Součástí elektronicky podané nabídky musí být všechny zadavatelem nebo zákonem požadované doklady a údaje, a to včetně dokladů ke kvalifikaci a nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Účastník v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk se zadavatelem. Veškeré doklady či prohlášení obsažené v nabídce, u nichž je vyžadován podpis účastníka, budou podepsány osobou oprávněnou zastupovat účastníka. V případě, že budou podepsány jinou osobou, musí nabídka obsahovat originál nebo úředně ověřenou kopii jejího zmocnění k takovým úkonům. To neplatí, pokud zmocnění vyplývá ze zákona nebo je zapsáno v obchodním rejstříku. Doklady a listiny v jiném, než českém jazyku budou doplněny překladem do českého jazyka.Účastníkovi se doporučuje použít pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:•Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy, podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka•Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace. Nabídka bude obsahovat podepsané čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikace (příloha č. 2)•Podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 3)Pokud zastupuje účastníka jiná osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat, musí být součástí návrhu smluv plná moc opravňující tuto osobu k zastupování. •Další doklady a informace dle úvahy účastníka

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje či datové schránky.Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění požadavku bude odesláno všem známým dodavatelům a uveřejněno na profilu zadavatele, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele a portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

OBCHODNÍ PODMÍNKY (PLATEBNÍ, DODACÍ, ZÁRUČNÍ, SANKČNÍ)

 

Závazné obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 této výzvy – Návrh smlouvy.

Účastník do návrhu smlouvy pouze doplní své identifikační údaje, údaje o nabídkové ceně, a další jasně označené údaje pro doplnění. Účastník není oprávněn smlouvu žádným způsobem měnit či doplňovat, s výjimkou těch částí, které zadavatel pro doplnění určil a označil. Porušení této podmínky povede k vyloučení účastníka z účasti ve výběrovém řízení.

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Veškeré písemnosti v rámci výběrového řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů zadavatele a účastníka výběrového řízení v elektronickém nástroji, případně prostřednictvím jejich datových schránek.

Náklady na zpracování nabídky do tohoto výběrového řízení si nese každý účastník sám.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.14). Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána dle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy mimo režim zákona

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 9. 2021
 
Aktualizováno: 6. 10. 2021