Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Firemní vzdělávání obsluhy vstřikovací technologie ARBURG

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12864

Název zakázky: Firemní vzdělávání obsluhy vstřikovací technologie ARBURG

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 8. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Alca plast, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. František Fabičovic
  • Telefon: +420778492324
  • E-mail: verejne.zakazky@alcaplast.cz

IČ zadavatele: 25655809

DIČ zadavatele: CZ25655809

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Radek Gertner
  • Telefon: +420778492324
  • E-mail: r.gertner@alcaplast.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 8. 2019 13:00

Místo pro podání nabídek:
Alca plast, s.r.o., Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je realizace odborného vzdělávacího kurzu nazvaného "Firemní vzdělávání obsluhy vstřikovací technologie Arburg". Kurz musí obsahovat jak teoretickou, tak praktickou část kurzu. Obsahová náplň kurzu je uvedena v přiložené zadávací dokumentaci v dokumentu "Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek".

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 222000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.9.2019 - 28.2.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory dodavatele vzdělávání

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena
  • V případě rovnosti ceny rozhoduje počet referencí realizovaných školení, vzdělávání  a kurzů

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, není v likvidaci či úpadku, není  v nucené správě  - tzv. základní způsobilost
  • Výpis z OR nebo obdobné jiné evidence, doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu zakázky - profesní způsobilost

Více viz Výzva k podání nabídek 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Více viz Výzva k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Více viz Výzva k podání nabídek

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Více viz Výzva k podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 8. 2019
 
Aktualizováno: 29. 8. 2019