Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13562

Název zakázky: Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o.

Sídlo zadavatele: Na Královce 31/4, 101 00 Praha 10

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Bohdan Rudyk
  • Telefon: +420724030200
  • E-mail: bohdan.rudyk@fhp-ww.com

IČ zadavatele: 25087967

DIČ zadavatele: CZ25087967

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bohdan Rudyk
  • Telefon: +420724030200
  • E-mail: bohdan.rudyk@fhp-ww.com

Lhůta pro podání nabídek: 18. 9. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Na Královce 31/4, 101 00 Praha 10

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Viz výzva k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1553980,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1/2021 – 8/2022

Místo dodání / převzetí plnění:
území ČR s výjimkou hlavního města Prahy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Viz Výzva k podání nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Viz Výzva k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)
Cenu bez DPH a informaci, zda dodavatel je či není plátcem DPH
Platební podmínky
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
Místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění (není-li výslovně sjednáno, rozumí se jím sídlo zadavatele)
Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu
Zapracování údajů z nabídky, které byly předmětem posouzení/hodnocení kvalifikace (tj. v okamžiku uzavření smlouvy i během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň těm parametrům nabídky, které zadavatel posuzoval nebo hodnotil).

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH. Zadavatel zpracuje nabídkovou cenu samostatně pro každou část veřejné zakázky (v případě, že je veřejná zakázka dělena na části).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Úhrada bude prováděna na měsíční bázi, podle již počtu realizovaných kurzů. Faktury budou vystavovány s min. 15denní splatností.
Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy.
Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (pouze změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH).
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že nabídková cena obsahuje zejména náklady Dodavatele na realizaci školení, cestovní náklady, náklady na školitele/lektora a další zaměstnance, náklady na řízení a administrativu, náklady na vypracování a rozmnožení studijních materiálů, komunikační a organizační součinnost se Zadavatelem a případný pronájem výukové místnosti.

Další obchodní podmínky:

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Dodavatel bude ve smlouvě zavázán k zachovávání mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od druhé smluvní strany v souvislosti s plněním smlouvy, a to během plnění této smlouvy i po jejím ukončení.

Podmínky pro plnění:

Konkrétní termín konání dané vzdělávací aktivity („konkrétní plán aktivit“), tzn. časové rozvržení výuky aktivit dle přílohy č. 1 v rámci Školení na jednotlivé výukové dny, sdělí Zadavatel Dodavateli vždy nejpozději do 24. dne kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž má být výukový den uskutečněn. Zadavatel je oprávněn sdělený výukový den zrušit nebo změnit nejpozději 3 pracovní dny před jeho uskutečněním s tím, že Dodavateli zároveň sdělí náhradní termín pro konání takto zrušeného výukového dne v následujících měsících. Dodavatel nemá nárok na náhradu jakýchkoliv svých nároků (náhrady škody) v souvislosti se změněným/zrušeným termínem konání konkrétního výukového dne dle předchozí věty.
Školení v rámci jednotlivých aktivit dle přílohy č. 1 bude probíhat ve výukové místnosti v místě, které definuje Zadavatel. Toto místo může Zadavatel určit jako jakékoliv místo na území ČR s výjimkou hlavního města Prahy. Zadavatel je oprávněn nejpozději do 24. dne kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž má být výukový den konkrétní aktivity dle přílohy č. 1 uskutečněn, rozhodnout o změně místa konání daného výukového dne a pro tento účel určit jakékoliv jiné místo na území ČR s výjimkou hlavního města Prahy dle jeho potřeb. Dodavatel je povinen změnu místa konání výukového dne akceptovat a zajistit konání příslušného výukového dne v místě nově určeném Zadavatelem dle předchozí věty, přičemž výukový den se pro tyto účely uskuteční ve výukové místnosti minimálně s následujícím standardem kvality:

výuková místnost s denním světlem a možností přirozeného větrání pro nejméně 12 účastníků školení;
flat TV na zobrazení promítání nebo plátno;
wifi připojení;
stravovací zařízení v objektu nebo 5 minut pěší chůze od objektu.

Dodavatel se zavazuje předávat Zadavateli dokumenty k realizaci vzdělávacích aktivit v souladu s pravidly programu OPZ dostupnými na http://www.esfcr.cz, a to zejména:

podepsaný originál Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu nejpozději 7 dní před datem konání kurzu
originály prezenčních listin, originály nebo kopie dokladů o absolvování, školicí (výukové) materiály a pomůcky a fotografie z kurzu nejpozději do 10 dnů od posledního dne konání Školení v rámci dané školící aktivity dle přílohy č. 1.

 

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Viz přiložené rozhodnutí o zrušení.

Datum ukončení: 30. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 8. 2020
 
Aktualizováno: 2. 11. 2020