Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Gastro vybavení – První Písecká Polívkárna

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12225

Název zakázky: Gastro vybavení – První Písecká Polívkárna

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 4. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Sociální Institut s.r.o.

Sídlo zadavatele: Jakutská 1205/21, Vršovice, 100 00 Praha 10

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Vladimír Václavík
 • Telefon: +420777802430
 • E-mail: socialni.institut@seznam.cz

IČ zadavatele: 02816989

DIČ zadavatele: CZ02816989

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Václav Prokop
 • Telefon: +420776611242
 • E-mail: socialni.institut@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 4. 2018 16:00

Místo pro podání nabídek:
Sociální Institut s.r.o., Václav Prokop, Drahonice 15, 389 01 Vodňany Otevírací doba: Pracovní dny od 7:30 do 18:00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Dodávka vybavení kuchyně a prodejny provozovny První Písecká Polívkárna v rozsahu a specifikaci dle Přílohy č. 1 této Výzvy.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 516857,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Lhůta dodání činí 3 týdny od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Chelčického 53/7, 397 01 Písek

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Jediným kritériem je: Nabídková cena bez DPH

   

  Každá ze 4 částí zakázky bude vyhodnocena zvlášť. Vybrána bude taková nabídka, resp. její část, jejíž cena bez DPH bude nejnižší.

  V případě rovnosti nabídkových cen bez DPH, resp. jejich částí, dvou různých nabídek, bude vítězná nabídka vybrána losem.

   

  Na základě vyhodnocení je Zadavatel oprávněn objednat každou ze 4 částí zakázky samostatně u jiného dodavatele.

  Zadavatel si vyhrazuje právo tuto výzvu k podání nabídek nebo její část zrušit, pouze však v případech podle kapitoly 20.10 pravidel OPZ, a vypsat výzvu novou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Dodavatel doloží:

  1) Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  2) Čestné prohlášení o tom, že nabízené vybavení splňuje veškeré legislativní požadavky České republiky a je způsobilé pro provoz v gastronomickém zařízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel má právo provést prohlídku místa dodání před podáním nabídky. V případě zájmu dodavatele o prohlídku, musí dodavatel sjednat čas a datum prohlídky alespoň 3 kalendářní dny před požadovaným dnem prohlídky, a to s využitím kontaktů na Kontaktní osobu zadavatele.

 

Dodavatel musí poskytnout záruku na vady v délce minimálně 24 měsíců, přičemž délka záruky v měsících musí činit násobky čísla 12.

 

Ke každé nabízené položce musí Dodavatel přiložit katalogový list nebo uvést odkaz na informace na internetu, dle kterých bude možné ověřit, že daná položka splňuje poptávané parametry.

 

Dodavatel se v nabídce zaváže, že vybavení dodá na adresu Místa dodání, kde jej dle pokynu Zadavatele umístí do příslušných prostor v budově a zprovozní tak, aby bylo možné je ihned používat a předá potřebnou dokumentaci a návody k použití, to vše na jeho náklady.

 

Dodavatel, který podává nabídku pro část A Přílohy č.1 této Výzvy se v nabídce zaváže, že před realizací dodávky provede kontrolní zaměření prostor Místa dodání plnění (tj. provozovny První Písecké Polívkárny) za účelem zjištění souladu poptávaných rozměrů vybavení s reálnými prostorovými dispozicemi. V případě zjištění odchylek rozměrů, které by negativně ovlivnily výslednou instalaci vybavení, může navrhnout zadavateli k odsouhlasení úpravu rozměrů poptávaného vybavení. Tyto drobné úpravy rozměrů nemohou mít vliv na cenu položky.

 

Jako součást nabídky Dodavatel přiloží návrh smlouvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel není povinen podat nabídku na všechny ze 4 částí zakázky (dle Přílohy č.1 této Výzvy) souhrnně, naopak, je oprávněn podat nabídku pouze na jím vybranou část nebo více částí.

 

Předložená nabídka musí obsahovat nabídkovou cenu bez DPH pro každou jednotlivou poptávanou, resp. nabízenou položku vybavení zvlášť. A souhrnnou cenu bez DPH za každou z částí zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Odpověď bude dodavateli zaslána do 2 pracovních dnů zpět na email a zároveň zveřejněna na webových stránkách www.socialni-institut.cz .

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Cena bude splatná po dodání a převzetí předmětu zakázky na základě kompletní, věcně i formálně správné faktury do 30 dnů po obdržení této faktury
 • Nabídnutou cenu není možné dále zvyšovat.
 • Dodavatel se v nabídce zaváže k akceptaci smluvní pokuty ve výši 0,5% z nabídnuté ceny v případě, že ve stanovené lhůtě dodání nedodá předmět zakázky do místa plnění a nezprovozní jej. Smluvní pokuta se váže i na případ, že dodavatel neprovede kontrolní zaměření prostor Místa dodání plnění a v tom důsledku nebude možné předmět zakázky instalovat a zprovoznit.
 • Nabídka se podává v listinné podobě v 1 originále

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 460120.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): TULI-FORM s.r.o., Otakara Vrby 300, Praha 9, IČ: 26492369, Jitka Prošková, jednatelka

  Datum podpisu smlouvy: 14. 5. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): TeS spol. s r.o., Zednická 558, Chotěboř, IČ: 60934395, Josef Sobotka, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 30. 4. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Pavel Maroš, Běšiny 220, Klatovy, IČ: 73561223

  Datum podpisu smlouvy: 10. 5. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., 28. října 1477/12, České Budějovice, IČ: 05513154, Jaroslava Bystřická, jednatelka

  Datum podpisu smlouvy: 11. 5. 2018

Datum ukončení: 14. 5. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 4. 2018
 
Aktualizováno: 14. 5. 2018