Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Gastro výrobna Náruč

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12844

Název zakázky: Gastro výrobna Náruč

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 6. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Náruč, z.s.

Sídlo zadavatele: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Zuzana Dudáková
 • Telefon: +420606478831
 • E-mail: zuzana@spoleknaruc.cz

IČ zadavatele: 70106339

DIČ zadavatele: CZ70106339

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Petr Šiška
 • Telefon: +420608322525
 • E-mail: siskapetr@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 7. 2019 13:00

Místo pro podání nabídek:
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
dodávka tecnologií a nábytku kuchyně - viz Text ZD

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1311610,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.10.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Řevnice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 •  

  Kritérium č. 1 -   Výše nabídkové ceny bez DPH                     (váha kritéria   -   65%)

  Kritérium č. 2 –  Reference nad rámec kvalifikace                  (váha kritéria   -   25%)                                                                        

  Kritérium č. 3 –  Doba dodání v kalendářních dnech              (váha kritéria   -   10%)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Profesní způsobilost
 • Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání
 • viz Text ZD

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Text ZD -

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek
Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Text ZD - Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH, sazba a výše DPH a cena včetně DPH jako celková ve skladbě dle specifikace v zadávací dokumentaci

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Text ZD

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 6. 2019
 
Aktualizováno: 31. 7. 2019