Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Generel dopadu velkých dopravních infrastrukturních staveb v Pardubickém kraji na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13756

Název zakázky: Generel dopadu velkých dopravních infrastrukturních staveb v Pardubickém kraji na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 2. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Pardubický kraj

Sídlo zadavatele: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Pavel Menšl
  • Telefon: +420605551501
  • E-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz

IČ zadavatele: 70892822

DIČ zadavatele: CZ80792822

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Pavel Menšl
  • Telefon: +420466026282
  • E-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 3. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Zadavatel stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/) vložením elektronické podoby nabídky přes odkaz „poslat nabídku“ na kartě této veřejné zakázky na profilu zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování koncepčního dokumentu Generel dopadu velkých dopravních infrastrukturních staveb v Pardubickém kraji na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje (dále jen Dokument).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2000000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
max. 300 dnů od účinnosti snlouvy o dílo

Místo dodání / převzetí plnění:
Pardubický kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena 90%
  • Doba realizace díla 10%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz přiložená dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz přiložená dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz přiložená dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 2. 2021
 
Aktualizováno: 12. 2. 2021