Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

GROWTH-A vzdělávání zaměstnanců STOS v aktuálních potřebách rozvoje

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13437

Název zakázky: GROWTH-A vzdělávání zaměstnanců STOS v aktuálních potřebách rozvoje

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 6. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Padochovská 530/31, 664 12 Oslavany

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PhDr. Alena Lubasová, Ph.D
 • Telefon: +420602702021
 • E-mail: lubasova@st-os.cz

IČ zadavatele: 49444531

DIČ zadavatele: CZ49444531

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Alena Petrů
 • Telefon: +420724380533
 • E-mail: vzdelavani@st-os.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 6. 2020 08:00

Místo pro podání nabídek:
Padochovská 530/31, 664 12 Oslavany

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit (VA) pro společnost STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. (ST-OS). Jedná se vždy o uzavřené kurzy. Výběrové řízení umožňuje dílčí plnění do jednotlivých dílčích částí, nikoliv do jednotlivých VA, nejsou-li označeny jako dílčí část.  

Rozdělení zakázky do dílčích částí:

Označení dílčí části

Označení kurzu

Název kurzu

Dílčí část 1

A2_S_1

Uplatnění metody 5S v provozech ST-OS

Dílčí část 2

A2_S_2

Efektivní obchod B2B

A2_S_4

Komoditní strategie v nákupu

Dílčí část 3

A2_S_3

Využití moderních marketingových přístupů a nástrojů ve strojírenské firmě 

Dílčí část 4

A2_S_5

Uplatnění metod kvality ve výrobní praxi 

Dílčí část 5

A2_S_6

Školení interních auditorů

Dílčí část 6

A2_S_18

Firemní kultura v plně digitalizované rodinné firmě

Dílčí část 7

A3_S_1

Konverzační angličtina - LEVEL I.

A3_S_2

Konverzační angličtina - LEVEL II.

A3_S_3

Konverzační angličtina - LEVEL III.

A3_S_4

Závěrečný konverzační kurz technické angličtiny "Abychom si rozuměli" level I., II. a III.

Dílčí část 8

A4_S_1

Zajištění kybernetické bezpečnosti

Dílčí část 9

A4_S_2

Základy manažerského účetnictví

A4_S_3

Manažerská ekonomika

Dílčí část 10

A5_S_1

Základní školení obsluh manipulačních vozíků

A5_S_3

Periodické školení obsluhy manipulačních vozíků

Dílčí část 11

A5_S_2

Základní školení vazač břemen

A5_S_4

Periodické školení vazač břemen

Dílčí část 12

A5_S_5

Intralogistika a trasování s podporou nástrojů Průmysl 4.0

Dílčí část 13

A5_S_6

Základy FMEA

Dílčí část 14

A5_S_7

Fosfátování a povrchové úpravy

Dílčí část 15

A5_S_23

Pokročilé programování CNC strojů

Dílčí část 16

A5_S_24

Měrné postupy s technicky pokročilými dílenskými měřidly

Dílčí část 17

A5_S_25

Zefektivnění kontroly v podmínkách ST-OS

Dílčí část 18

A5_S_26

Proces logistiky, skladování a manipulace

Dílčí část 19

A5_S_27

Obsluha a programování stroje INOVA

Dílčí část 20

A5_S_28

Péče o zeleň v podmínkách ST-OS

 

Dílčí část 21

A1_S_1

IS HEO - pokročilé funkcionality a propojení modulů LEVEL I

A1_S_3

IS HEO - pokročilé funkcionality a propojení modulů LEVEL II

Dílčí část 22

A1_S_2

Excel pro pokročilé - makra pro uživatele

 

Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 4 Výzvy (specifikace předmětu zakázky).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1083400,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
červenec 2020 - září 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o., Padochovská 530/31, 664 12 Oslavany

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena - dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu pro jednotlivé dílčí části v absolutní částce v českých korunách. Cena je členěna na cenu s DPH a cenu bez DPH. Zahrnuje zajištění výuky příslušných VA včetně případného závěrečného přezkoušení, dopravu lektorů, výukové dokumentace zaslané v elektronické podobě, vydání osvědčení o absolvování. Hodnocena přitom bude cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o tom, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „Čestné prohlášení o bezdlužnosti“) - viz. Příloha č. 2 Výzvy.

V rámci prokázání profesní způsobilosti uchazeč předloží:

 1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nesmí být starší 3 měsíců před dnem zahájení výběrového řízení) – prostá kopie
 2. Prohlášení uchazeče - viz. Příloha č. 3 Výzvy obsahující:

a) Seznam 3 referencí vzdělávacích akcí příbuzného tématu realizovaných za poslední 3 roky pro firmy obdobného charakteru (strojírenství), doby jejich realizace, identifikace objednatele a kontaktu na osobu, která referenci potvrdí (telefon, e-mail)

b) Jmenný seznam lektorů VA, kteří musí splňovat minimálně následující kvalifikaci:

 • VŠ vzdělání (může být nahrazeno středoškolským vzděláním v oboru výuky s maturitou +5 let praxe v oboru výuky)
 • 3 roky praxe na pozici lektora
 1. Přehled referencí lektora - viz. Příloha č. 5 Výzvy v oboru výuky za poslední 3 roky obsahující termín realizace výuky a kontaktní osobu objednatele (telefon, e-mail) pro možnost prověření reference.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce, bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů. Musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek a jejích přílohách.

Nabídka bude zpracována v následující struktuře.

 1. Krycí list nabídky Příloha č. 1 Výzvy   
 2. Popis způsobu plnění zakázky - uchazeč předloží dokument (Příloha k nabídce), který bude obsahovat:
 • název a podrobnou osnovu VA, do které podává nabídku.
 • vzor výukové dokumentace jedné lekce z každé VA, do které podává nabídku (lekce je chápána v rozsahu minimálně jedné výukové hodiny).
 • popis metodiky a způsobu vedení výuky
 • U kurzu A3_S_ 1 - 4 (jazykové vzdělávání) je uchazeč povinen realizovat i ukázku výuky lektorem, s nimž bude zakázku realizovat. Ukázková hodina v rozsahu  45 minut proběhne před výběrovou komisí v sídle zadavatele. Lektor bude  mít  k dispozici počítač, dataprojektor, flipchart jako součást učebny. Termín a čas ukázkové hodiny bude s uchazeči individuálně dohodnut.
 1. Čestné prohlášení o bezdlužnosti viz. příloha č. 2 Výzvy
 2. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence – prostá kopie
 3. Prohlášení uchazeče -  viz. příloha č. 3 Výzvy 
 4. Přehled referencí lektora viz. příloha č. 5 Výzvy
Při zpracování nabídky uchazeč závazně použije vzory příloh Výzvy, a to  č.1 – Krycí list, č. 2 – Čestné prohlášení o bezdlužnosti a č. 3 – Prohlášení uchazeče a č. 5 – Přehled referencí

lektora a požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněné přílohy podepíše a vloží do nabídky.

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou zastupovat uchazeče (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování uchazeče). 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady uchazeče  v celkovém členění bez DPH a s DPH.

Uchazeč doplní cenu za dílčí část(i),  do které podává nabídku do přílohy č. 1 – Krycí list nabídky. 

Maximální ceny jednotlivých dílčí částí zakázky jsou zadavatelem stanoveny takto:

dílčí část 1 – 220 000 CZK (bez DPH)

dílčí část 2 –   80 000 CZK (bez DPH)

dílčí část 3 –   40 000 CZK (bez DPH)

dílčí část 4 –   20 000 CZK (bez DPH)

dílčí část 5 –   20 000 CZK (bez DPH)

dílčí část 6 – 102 500 CZK (bez DPH)

dílčí část 7 – 145 200 CZK (bez DPH)

dílčí část 8 –   12 500 CZK (bez DPH)  

dílčí část 9 –   55 500 CZK (bez DPH)

dílčí část 10 – 25 800 CZK (bez DPH)

dílčí část 11 – 17 400 CZK (bez DPH)

dílčí část 12 – 17 000 CZK (bez DPH)

dílčí část 13 – 48 000 CZK (bez DPH)

dílčí část 14 –   8 500 CZK (bez DPH)

dílčí část 15 – 25 000 CZK (bez DPH)

dílčí část 16 – 60 000 CZK (bez DPH)

dílčí část 17 – 32 000 CZK (bez DPH)

dílčí část 18 – 32 000 CZK (bez DPH)

dílčí část 19 – 40 000 CZK (bez DPH)

dílčí část 20 – 16 000 CZK (bez DPH)

dílčí část 21 – 56 000 CZK (bez DPH)

dílčí část 22 – 10 000 CZK (bez DPH)

 

Nabídková cena odpovídá rozsahu VA a předpokládanému  počtu účastníků, specifikované v Příloze  č. 4  Specifikace předmětu zakázky.

Školení bude probíhat ve vlastních učebnách nebo provozu  sídla zadavatele, 664 12 Oslavany, Padochovská 31.

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny (včetně cestovních nákladů). Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení realizace zakázky. 

Cena rozhodná pro hodnocení nabídek je cena bez DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány uchazečem či osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. Nabídka bude odevzdána v pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních.abídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku do jedné nebo více dílčích částí. Do každé dílčí části lze podat pouze jednu nabídku, zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek prostřednictvím e-mailu: vzdelavani@st-os.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky: Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba za poskytnuté služby bude probíhat na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dnů.

Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR. 

S ohledem na zajištění aktuálnosti vzdělávacích potřeb ST-OS je zadavatel oprávněn ze závažných důvodů výběrové řízení nebo jeho dílčí část zrušit.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. MPO 94483/19/61010/61000), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 418180.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část 1, 4, 13, 18: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 47666439

  Datum podpisu smlouvy: 10. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část 2: Ing. Karel Otýs, Mešno č.ev. 21, 338 43 Mešno, IČ:41680341

  Datum podpisu smlouvy: 10. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část 7: GAUDEO CB s.r.o., České Budějovice, Pražská tř. 537/125, PSČ 370 04, IČ: 25164040

  Datum podpisu smlouvy: 10. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část 19:1.INOVA Praha s.r.o., Praha 10-Hostivař, Pražská 5/15, PSČ 102 00, IČ: 64940586

  Datum podpisu smlouvy: 10. 8. 2020

Zrušené části zakázky: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22.

Datum ukončení: 10. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 6. 2020
 
Aktualizováno: 19. 8. 2020