Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12440

Název zakázky: HPE

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 8. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: DLNK s.r.o.

Sídlo zadavatele: T.G.Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Richard Lysek
 • Telefon: +420603264523
 • E-mail: richard.lysek@dlnk.cz

IČ zadavatele: 26012162

DIČ zadavatele: CZ26012162

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Richard Lysek
 • Telefon: +420603264523
 • E-mail: richard.lysek@dlnk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 8. 2018 23:59

Místo pro podání nabídek:
Pobočka Havířov společnosti DLNK s.r.o.,

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je účast 1 zaměstnance zadavatele v rozsahu 47 hodin teorie a 1 hodiny ústního zkoušení (celkem 48 hodin) na školení HPE – HPE ATP Storage & FlexNetwork Solution v certifikovaném školicím středisku HPE® přednesený v českém jazyce s materiály v anglickém jazyce, které účastníkovi zůstanou, a závěrečným certifikátem HPE® o absolvování školení. Školení bude realizováno na území České republiky.

Délka 1 hodiny = 60 min.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 43050,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31. 3. 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Školicí středisko dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek k zakázce bude probíhat podle kritéria: nejnižší celková cena bez DPH, která se skládá z nabízené ceny školení a nákladů na dopravu a ubytování. Celkovou cenu k hodnocení bude tvořit nabídková cena školení podaná účastníky výběrového řízení, ke které budou připočítané nákladové položky spojené s dopravou a ubytováním, dle uvedené tabulky násobené počtem dnů potřebným k realizaci školení:

Praha

1 000 Kč Doprava z Havířova do Prahy a zpět

800 Kč Ubytování na noc v Praze

64 Kč Místní doprava na den v Praze

Brno

400 Kč Doprava z Havířova do Brna a zpět

500 Kč Ubytování na noc v Brně

50 Kč Místní doprava na den v Brně

Ostrava

70 Kč Doprava z Havířova do Ostravy

60 Kč Místní doprava na den v Ostravě

V případě jiných lokalit budou příslušet podmínky nejblíže položenému městu uvedenému v tabulce k uvedené lokalitě v nabídce.

Nabídky neúplné nebo přijaté po termínu budou z výběrového řízení vyloučeny.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Kvalifikovaným pro plnění zakázky je dodavatel, který:

  a) prokáže kvalifikaci podle § 74 odst. 1, 2 a 3 zákona předložením podepsaného čestného

  prohlášení oprávněnou osobou.

  b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona předložením

  - Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (musí prokazovat způsobilost

  nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky),

  c) prokáže profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona předložením

  - Dokladu o oprávnění k podnikání, v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (např.

  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona),

  d) Prokáže, že je certifikovaným školicím střediskem firmy HPE® požadovaného školení

  včetně lektorů podílejících se na školení.

  V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby je dodavatel v souladu s ust.

  § 83 zákona povinen zadavateli předložit doklady uvedené v § 83 odst. 1písm. b), d) zákona.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom originále, v listinné formě, v českém jazyce; výjimku z českého

jazyka tvoří zejména odborné názvy, údaje, obchodní označení školení, apod.

Nabídka, zpracovaná dle požadavků. Nabídka musí obsahovat navrhované termíny školení.

Doklady, jimiž uchazeč prokazuje kvalifikaci – specifikovány v článku Požadavky na prokázání

kvalifikace dodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

· Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za požadované školení

a uvede místo konání školení z výše uvedených možností

pro nákladové položky spojené s dopravou a ubytováním.

· Nabídková cena bez DPH za požadované školení bude

cenou nejvýše přípustnou.

· Celková nabídková cena za požadované školení bude

zpracována v souladu s touto Zadávací dokumentací.

· Celková nabídková cena za požadované školení bude

uvedena v české měně, v členění: celková nabídková cena

požadovaného školení bez daně z přidané hodnoty (DPH),

samostatně DPH a celková nabídková cena požadovaného

školení celkem včetně DPH.

· Nabídková cena za požadované školení bude stanovena

jako pevná a nejvýše přípustná

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označenénázvem „Neotevírat“. Na obálce doporučujeme uvést adresu,na niž je možné vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídkabyla podána po uplynutí lhůty.VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „HPE“NEOTEVÍRAT

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

1. Možnost navýšení ceny: není možné.

2. Zakázka bude objednána závaznou objednávkou, která bude potvrzena vyhotovitelem, přičemž

účastník zadávacího řízení potvrzení objednávky doplní o:

- identifikační údaje dodavatele,

- cenu v požadovaném členění,

- místo a datum podpisu objednávky,

- jméno, příjmení a funkci osoby objednávku podepisující.

3. Potvrzena objednávka musí být vlastnoručně podepsaná osobou oprávněnou k podpisu.

4. Doba plnění bude do 31. 03. 2019.

5. Plnění bude realizováno na území České republiky.

6. O provedení zakázky bude vyhotoven docházkový list zaměstnance s jeho podpisem za každý

den a podpisem lektora. Po provedení zakázky bude vyhotoven certifikát HPE® o absolvování

školení HPE – HPE ATP Storage & FlexNetwork Solution s datem ukončení, jménem

zaměstnance, jménem školitele a vlastnoručním podpisem školitele.

7. Podkladem pro zaplacení bude platební doklad (faktura), která bude obsahovat náležitosti,

stanovené daňovými a účetními předpisy.

8. Fakturu za poskytnutí služeb je prodávající povinen vystavit do 10 dnů od ukončení školení a

vyhotovení certifikátu HPE® o absolvování školení HPE – HPE ATP Storage & FlexNetwork

Solution.

9. Faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- označení platební doklad – faktura,

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- celkovou výši DPH.

10. Přílohou faktury bude docházkový list zaměstnanců a kopie certifikátu HPE® o absolvování

školení HPE – HPE ATP Storage & FlexNetwork Solution se jménem zaměstnance, jménem

školitele a vlastnoručním podpisem školitele.

11. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení kupujícímu.

12. Nabídka musí obsahovat navrhované termíny školení.

13. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Nebyla podána žádná nabídka

Datum ukončení: 31. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 8. 2018
 
Aktualizováno: 12. 11. 2018