Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Doprava dětí do ZŠ Pecka

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12805

Název zakázky: Doprava dětí do ZŠ Pecka

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Městys Pecka

Sídlo zadavatele: Pecka 2, 507 82 Pecka

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Hana Štěrbová
 • Telefon: +420724179896
 • E-mail: starosta@mestys-pecka.cz

IČ zadavatele: 00271926

DIČ zadavatele: CZ00271926

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Hana Štěrbová
 • Telefon: +420724179896
 • E-mail: starosta@mestys-pecka.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 6. 2019 15:00

Místo pro podání nabídek:
Úřad městysu Pecka, Pecka 2, 507 82 Pecka

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění společné dopravy žáků 1. stupně ZŠ Pecka z obcí Borovnice a Borovnička do a ze školy ve školním roce 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022.

Doprava bude zajištěna prostředkem o minimální kapacitě 16 osob.

Doprava bude zajištěna z autobusové zastávky Borovnička, samota do zastávky Pecka, nám. a bude obsluhovat následující zastávky veřejné hromadné dopravy: Borovnička, samota, Borovnička, Borovnička, žel.st., Borovnice, zast., Borovnice, prodejna, Borovnice, škola, Pecka, nám..

Doprava bude zajištěna ve všech dnech školního vyučování s ranním odjezdem ze zastávky Borovnička, samota v 6:45 a příjezdem do zastávky Pecka, nám. nejpozději v 7:10. Odpolední odjezd ze zastávky Pecka, nám. je v 15:20.

V průběhu jednoho školního roku se pro účely zpracování nabídky předpokládá zajištění dopravy po dobu celkem 200 pracovní dnů, po dobu plnění zakázky tedy celkem 600 pracovních dnů.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 644628,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1. 9. 2019 – 30. 6. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Městys Pecka

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit pouze podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu vč. DPH za celkový předpokládaný rozsah plnění po celou dobu plnění zakázky. Doručené a úplné nabídky, které budou splňovat požadavky zadavatele, budou seřazeny dle nabídkové ceny vzestupně a v tomto pořadí bude jednáno s účastníky řízení o uzavření smlouvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – originál podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče
 • Výpis z Živnostenského rejstříku prokazující oprávnění pro Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče – prostá kopie

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Uchazeč uvede ve své nabídce cenu za jeden den jízdy a celkovou cenu za předpokládaný rozsah plnění po celou dobu plnění zakázky, obojí bez DPH a včetně DPH.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude vypočtena jako součin ceny za jeden den jízdy dle specifikace vynásobený číslem 600, jako předpokládaným počtem dnů jízdy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Součástí nabídky bude:

 • Nabídkový list (příloha č. 1)
 • Podepsaný závazný návrh Smlouvy o přepravě osob (příloha č. 2)
 • Čestné prohlášení (příloha č. 3)
 • Kopie výpisu z Živnostenského rejstříku
Vítězný uchazeč se zavazuje předložit před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu o úrazovém pojištění přepravovaných osob.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 697200.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AD-Zikmund s.r.o., Popovice 143, Jičín, IČ: 25989570

  Datum podpisu smlouvy: 13. 8. 2019

Datum ukončení: 13. 8. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 6. 2019
 
Aktualizováno: 14. 8. 2019