Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Elektronické úřední desky

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12818

Název zakázky: Elektronické úřední desky

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Mikroregion Opavsko severozápad

Sídlo zadavatele: Úvalno č. 58, 793 91 Úvalno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Bc. Aleš Salibor
  • Telefon: +420724182960
  • E-mail: starosta@obechlavnice.cz

IČ zadavatele: 75077841

DIČ zadavatele: CZ75077841

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Ivana Jurečková
  • Telefon: +420774281066
  • E-mail: iva.jureckova@idiz.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 6. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Obec Hlavnice, 747 52 Hlavnice 103

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem VZ je dodávka a instalace šesti ks venkovních elektronických úředních desek vč. software (4 ks pro umístění na zeď, 2 ks stojící na podstavci) dle dále uvedené specifikace, které budou dodány a nainstalovány v šesti obcích Mikroregionu Opavsko severozápad, a to: Bratříkovice (el. úřední deska stojící na podstavci), Brumovice (el. úřední deska na zeď), Holasovice (el. úřední deska stojící na podstavci), Neplachovice (el. úřední deska na zeď), Úvalno (el. úřední deska na zeď), a Velké Heraltice (el. úřední deska na zeď). Tzn. každé uvedené obci bude dodána a nainstalována 1 el. úřední deska – více viz místo plnění.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.11.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
jednotlivé obce viz ZD

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny.

 Kritérium:       Celková nabídková cena bez DPH.                              100%

 

Zadavatel seřadí nabídkové ceny dle jejich výše. Nejúspěšnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou při splnění všech podmínek zadavatele.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost:

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Profesní způsobilost:

Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.  
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Jedná se o příslušné živnostenské oprávnění či licenci

pro obory činností:

Zprostředkování obchodu a služeb nebo
Velkoobchod a maloobchod
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí nebo
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály nebo
Poskytování technických služeb nebo
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 

Prokazování splnění způsobilosti a kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

a) profesní způsobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a

b) základní způsobilost.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

Prokazování splnění způsobilosti a kvalifikace výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů

 

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. 

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

 

Technická kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky.  

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení:

seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele pro 3 obdobné veřejné zakázky jako předmět zadávacího řízení. 

Za splněnou dobu se považuje dodávka uvedená v příslušném seznamu, která byla v průběhu této doby dokončena; to neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické kvalifikace považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu 3 let.   Účastník zadávacího řízení může použít dodávky, které poskytl:

společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel.

popisu a fotografií zboží určeného k dodání s přesným označením typu předmětu plnění nabízeného účastníkem s technickými parametry.

Účastník je povinen předložit, jako součást své nabídky i technické listy včetně označení výrobce a typového označení zboží, které zařadil do své nabídky.  Toto zboží pak musí beze zbytku splňovat vymezené technické parametry.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

1: Krycí list nabídky 

2: Obsah nabídky

3: Doklady o splnění způsobilosti a kvalifikace 

4:  Podepsaný návrh smlouvy o dílo

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zahrnovat:

dodávku a instalaci venkovních elektronických úředních desek vč. dopravy do jednotlivých obcí
dodávku a instalaci SW vč. zprovoznění, proškolení v jednotlivých obcích, informačních letáků v tištěné a el. podobě

– vše v členění dle jednotlivých obcí a v členění cena bez DPH, DPH, cena vč. DPH.

 

dále viz ZD

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: přijetí doporučení poskytovatele dotace z důvodu pochybení při posouzení nabídek

Datum ukončení: 2. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 6. 2019
 
Aktualizováno: 2. 9. 2019