Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vytvoření strategických dokumentů pro Spolek pro obnovu venkova

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13023

Název zakázky: Vytvoření strategických dokumentů pro Spolek pro obnovu venkova

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 10. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Spolek pro obnovu venkova

Sídlo zadavatele: Bělotín 151, 753 64 Bělotín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Eduard Kavala
  • Telefon: +420602514347
  • E-mail: belotin@belotin.cz

IČ zadavatele: 64937178

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Otakar Březnina
  • Telefon: +420724159365
  • E-mail: starosta@kozojidky.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 10. 2019 14:00

Místo pro podání nabídek:
Kozojídky 100, 696 63 Hroznová Lhota

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů pro Spolek pro obnovu venkova, konkrétně pro níže vypsané obce v následujícím rozsahu:  

Program rozvoje obce Kozojídky,

Program rozvoje obce Žeraviny,

Program rozvoje obce Tvarožná Lhota,

Program rozvoje obce Hukvaldy,

Program rozvoje obce Jistebník,

Program rozvoje obce Nižní Lhoty,

Program rozvoje obce Skotnice,

Program rozvoje obce Skřipov,

Program rozvoje obce Smilovice,

Program rozvoje obce Staré město,

Program rozvoje obce Bernartice,

Program rozvoje obce Rouské,

Program rozvoje obce Sobíšky,

Program rozvoje obce Městys Brozany nad Ohří,

Program rozvoje obce Keblice,

Program rozvoje obce Městys Tištín.

Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen v samostatném dokumentu, který je přílohou č. 1 této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1000000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.11.2019 – 30.11.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Kozojídky, Žeraviny, Tvarožná Lhota, Hukvaldy, Jistebník, Nižní Lhoty, Skotnice, Skřipov, Smilovice, Staré město, Bernartice, Rouské, Sobíšky, Městys Brozany nad Ohří, Keblice, Městys Tištín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena


V rámci tohoto kritéria bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena za kompletní realizaci zakázky. Zadavatel považuje za nejvýhodnější takovou nabídku, která bude mít nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Nabídky budou takto seřazeny od nejvýhodnější po nejméně výhodnou nabídku, tedy od nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH po nejvyšší. V případě rovnosti nabízených cen bude rozhodováno náhodným transparentním výběrem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Vzor Příloha č. 5 této Výzvy.

 

Dodavatel musí dále v rámci prokázání profesní a technické způsobilosti předložit:

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Dodavatel je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Dle § 79 odst. 2 písm b) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – kvalifikaci splní uchazeč, který předloží za:

A) seznam významných referenčních služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení;

 nebo

B) realizoval projekt z Operačního programu zaměstnanost (MPSV) na zpracování Strategických dokumentů obcí (PRO) v posledních 3 letech.

Minimální požadovaná úroveň pro případ A) je realizace:

 - alespoň 2 významných služeb poskytnutých uchazečem s uvedením informací alespoň v rozsahu Přílohy č. 4 A, této výzvy.

Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že poskytl v posledních 3 letech alespoň 2 významné služby obdobného charakteru, přičemž službou obdobného charakteru je zakázka na zpracování Programů rozvoje obce (PRO) pro min. 2 obce. Uchazeč realizoval strategické dokumenty (PRO), které obsahově řešily specifikaci předmětu veřejné zakázky dle přílohy č. 1 této výzvy a jejichž finanční objem činil minimálně 150.000 Kč za 1 zpracovaný PRO.

Nebo

Minimální požadovaná úroveň pro případ B) je realizace:

- alespoň 1 projektu se zaměřením na zpracování Strategických dokumentů obcí (PRO) s uvedením informací alespoň v rozsahu Přílohy č. 4 B, této výzvy.

Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že sám realizoval v posledních 3 letech alespoň 1 projekt z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) se zaměřením na zpracování Strategických dokumentů obcí. V rámci realizace projektu z OPZ doloží výčet zpracovaných 10 Programů rozvoje konkrétních obcí. Uchazeč realizoval strategické dokumenty (PRO), které obsahově řešily obdobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky dle přílohy č. 1 této výzvy a finanční objem projektu činil minimálně 1 mil. Kč.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě doložení dokumentů v cizím jazyce, dodavatel předloží překlad dokumentu společně s vlastním dokumentem.

Dodavatel závazně použije vzor návrhu smlouvy Příloha č. 2 této Výzvy.

Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, a to v členění:

- nabídková cena za předmět plnění bez DPH
- DPH 21 %
- nabídková cena včetně DPH 

Účastníci zadávacího řízení uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění do krycího listu a návrhu smlouvy (viz příloha č. 3 Výzvy).

Účastník zadávacího řízení nese plné riziko za správnost a úplnost nabídkové ceny a zodpovídá za to, že dílo lze v plném rozsahu za tuto nabídkovou cenu realizovat.

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána písemnou formou na adresu, uvedenou ve výzvě jako adresa pro podání nabídky. Nabídka bude obsahovat popis NEOTVÍRAT – veřejná zakázka malého rozsahu „Vytvoření strategických dokumentů pro Spolek pro obnovu venkova“. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud nabídka obsahuje následující náležitosti: 1.krycí list nabídky (dle Přílohy č. 3 této Výzvy) podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče včetně nabídky uchazeče v souladu s přílohou č. 1, 2.součástí nabídky je doplněný a podepsaný návrh smlouvy na plnění zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, dle Přílohy č. 2 této Výzvy,3.Prokázání kvalifikace dle požadavku výzvy a dle příloh č. 4 a 5 Výzvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební a obchodní podmínky:

Platba za poskytnuté služby bude probíhat na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností min. 14 dnů. Faktura bude vystavena vždy za jednotlivě zpracované a odevzdané programy rozvoje obce.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel veřejné zakázky rozhodl o zrušení zadávacího řízení z důvodu, že v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval a za určitých okolností lze tyto skutečnosti hodnotit i jako vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě/zadávací dokumentaci, a tudíž by nemohlo být dosaženo požadovaného cíle.Zadavatel posoudil znovu zadávací podmínky veřejné zakázky a konstatuje, že některé formulace uvedené v zadávacích podmínkách nejsou dostatečně určité a mohou, při nesprávném pochopení, omezit některé účastníky při přípravě nabídky a nebo následně ve fázi posouzení splnění účasti účastníků v zadávacím řízení, mohou tyto nejasnosti způsobit nesprávný postup hodnotící komise, či zadavatele.

Datum ukončení: 14. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 10. 2019
 
Aktualizováno: 14. 10. 2019