Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Čtení a kreslení technické dokumentace

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13027

Název zakázky: Čtení a kreslení technické dokumentace

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 10. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: KOV Projekt s.r.o.

Sídlo zadavatele: Ostřešany 122, 530 02 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jan Kovačík
 • Telefon: +420724754500

IČ zadavatele: 28811569

DIČ zadavatele: CZ28811569

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Tomáš Káva
 • Telefon: +420608958150
 • E-mail: tkava@kovprojekt.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 10. 2019 23:59

Místo pro podání nabídek:
Tuněchody 105, 53701

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Název vzdělávací aktivity:

Čtení a kreslení technické dokumentace (zaměření - Solid Edge)

Náplň vzdělávací aktivity:

Metodika práce v CAD programech, postupy tvorby CAD dokumentace 8 Tvorba 2D skic, kótování, šrafy, texty, řezy, detaily 8 Editace, parametrizace, měřítka, šablony, razítka, bloky, modelové a výkresové pohledy.

Import/export 2D-3D, Načítání a ukládání CAD dat, přenos dat mezi CAD a CAM systémy.

Forma výuky :

prezenční

Celkový rozsah hodin vzdělávací aktivity:

144 vyučovacích hodin, (vyučovací hodina 45 min.)

Způsob ověření získaných znalostí a dovedností:

Závěrečná zkouška

Doklad, který bude vydán po úspěšném ukončení vzdělávací aktivity:

Osvědčení o rekvalifikaci (akreditace)

Počet účatníků vzdělávací aktivity (celkem ): 2

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 187200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od 1.11.2019 do 31.3.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Tuněchody 105 nebo dle školícího

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena
 • Náplň vzdělávací aktivity
 • Kvalifikace dodavatele
 • Technické vybavení
 • Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Akreditace
 • Výpis z OR
 • Živnostenský list
 • Zadavatel dále požaduje předložení seznamu školitelů a níže uvedených dokumentů:
 • Za jednotlivé školitele uchazeč doloží: doklad o ukončeném vzdělání, které doloží, že školitel má zkušenosti, které mu umožňují poptávanou aktivitu školit.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídnutá cena překročí stanovenou předpokládanou hodnotu výběrového řízení v korunách českých (bez DPH)

 • Náplň vzdělávací aktivity, rozsah hodin, kvalifikace, doklady o splnění kvalifikace
 • Podepsaný písemný návrh smlouvy jako součást nabídky

Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena je konečná a není ji možné v průběhu realizace navyšovat. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v členění cena bez DPH, samostatně DPH, cena s DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Žádné další požadavky

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 187200.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): TPV Group s.r.o.Brigádnická 124Třemošnice538 43IČ:25941879

  Datum podpisu smlouvy: 21. 10. 2019

Datum ukončení: 21. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 10. 2019
 
Aktualizováno: 24. 10. 2019