Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborné analýzy potřeb a možností podpory osob se specifickými potřebami na území Jihočeského kraje

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13094

Název zakázky: Odborné analýzy potřeb a možností podpory osob se specifickými potřebami na území Jihočeského kraje

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 11. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Jihočeský kraj

Sídlo zadavatele: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Ivana Stráská
 • Telefon: +420386720490
 • E-mail: hejtmanka@kraj-jihocesky.cz

IČ zadavatele: 70890650

DIČ zadavatele: CZ70890650

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Irena Štěpánková
 • Telefon: +420386720357
 • E-mail: stepankovai@kraj-jihocesky.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 11. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Jihočeský kraj – Krajský úřad, OVZI - oddělení realizace veřejných zakázek, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz přiložená výzva vč. příloh

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1115702,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.7.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

viz přiložená výzva vč. příloh

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz přiložená výzva vč. příloh

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz přiložená výzva vč. příloh

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz přiložená výzva vč. příloh

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz přiložená výzva vč. příloh

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz přiložená výzva vč. příloh

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz přiložená výzva vč. příloh

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz přiložená výzva vč. příloh

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 650000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): MOORE Czech Republic s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, 27244784

  Datum podpisu smlouvy: 14. 1. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): MOORE Czech Republic s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, 27244784

  Datum podpisu smlouvy: 14. 1. 2020

Datum ukončení: 14. 1. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 11. 2019
 
Aktualizováno: 16. 1. 2020