Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Strategie krizového řízení obcí

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13105

Název zakázky: Strategie krizového řízení obcí

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 11. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Mikroregion Sokolov - východ

Sídlo zadavatele: Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Patrik Pizinger
 • Telefon: +420352352241
 • E-mail: starosta@mestochodov.cz

IČ zadavatele: 70948755

DIČ zadavatele: CZ70948755

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Daniel Tomín
 • Telefon: +420607580711
 • E-mail: css@sokolov-vychod.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 11. 2019 14:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Konkrétním výstupem prací dle této zakázky je vypracování a projednání 11 strategií krizového řízení obcí Mikroregionu Sokolov – východ a vypracování textu 2 příruček.

Pro zpracování strategií včetně 2 příruček se dodavatel bude řídit následujícími pokyny:

Specifikace Strategií krizového řízení obcí

Požaduje se vypracovat strategie krizového řízení obcí Šabina, Královské Poříčí, Dolní Rychnov, Lomnice, Nové Sedlo, Těšovice, Vintířov, Jenišov, Mírová, Hory, Staré Sedlo.

1.         ÚVODNÍ INFORMACE  

            Informace o zpracovateli

2.         ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI         

3.         CHARAKTERISTIKA DOKUMENTU A JEHO SOULAD SE ZÁKONNÝMI NORMAMI ČR

            3.1 Popis cílů strategického dokumentu           

3.2 Popis vazeb dokumentu na zákonné normy a předpisy       

3.3 Popis souladu dokumentu s nadřazenými strategickými dokumenty

3.4 Popis souladu dokumentu s krizovým řízením ORP 

 

4.         ZÁKLADNÍ POJMY V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ         

4.1 Definice základních pojmů v krizovém řízení

4.2 Integrovaný záchranný systém a jeho složky           

 

5.         VÝCHOZÍ STAV KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ   

5.1 Popis stávající situace v oblasti krizového řízení     

5.2 Popis cílových skupin        

5.3 Identifikace dopadů a přínosů krizového řízení pro cílovou skupinu 

 

6.         KLÍČOVÉ SUBJEKTY V OBLASTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ, JEJICH PRÁVA A POVINNOSTI

            6.1 Hejtman Karlovarského kraje          

6.2 Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje         

6.3 Policie České republiky      

6.4 Orgány obce s rozšířenou působností        

6.5 Starosta obce        

6.6 Obecní úřad

6.7 Práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob         

6.8 Fyzické osoby – občané obce a sídel v jejím katastrálním území     

 

7.         ANALÝZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ, S NIMIŽ SE OBYVATELSTVO MŮŽE SETKAT

7.1 Charakteristika rizik a indikace krizových situací

7.2 Výpis z přehledu možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení    

 

8.         VŠEOBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, EVAKUACE

            8.1 Příprava obce na řešení mimořádných událostí

8.2 Obecné zásady pro obyvatele        

8.3 Co dělat při mimořádných událostech

8.4 Evakuace – pokyny pro občany     

 

9.         ZPŮSOB VAROVÁNÍ, EVAKUACE OBYVATELSTVA A EVIDENCE PŘECHODNÉHO POBYTU, INFORMAČNÍ KANÁLY          

9.1. Způsob varování – varovný signál a zvuk sirény, co dělat při signálu „všeobecná výstraha“

9.2 Evakuace a evidence přechodného pobytu ohrožených osob         

9.3 Evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob       

9.4 Informační kanály   

9.5 Checklisty pro evakuaci     

 

10.       Seznam použitých zkratek

11.       Seznam tabulek

12.       Seznam obrázků

13.       Seznam příloh

Povinnými přílohami je text pro 2 samostatné příručky pro obyvatele:

„Jak se zachovat při vzniku mimořádné události“ v 11 variantách lišících se ve specifikách příslušné obce.

„Stručné zásady první pomoci při vzniku mimořádných událostí“ – jedna příručka pro všechny obce.

14.       ZDROJE 

Technické údaje k dokumentaci:

Všechny zpracované dokumenty včetně příloh budou předány ve 3 výtiscích, z toho 2 x v barevném provedení a 1 x v černobílém provedení. Příručky pro obyvatele budou samostatnými brožurami. Dokumentace bude předána v elektronické podobě na CD. Minimální rozsah každého dokumentu bude 50 normostran, minimální rozsah každé brožury bude 10 stran.

 

Připouští se v odůvodněných případech text kopírovat, což je dáno jednotnou osnovou, ovšem každá strategie musí být přiměřeně konkretizována pro tu kterou obec.

 

Každá strategie musí být projednána s vedením obce, zápis z projednání bude přílohou předávacího protokolu k příslušné strategii.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Doba plnění zakázky 1/2020 - 10/2020, termíny dodávky: 1. 5 strategií pro 5 obcí Termín dodání: 4/2020 2. 6 strategií pro 6 obcí Termín dodání: 8/2020 3.Předání kompletní práce po zapracování připomínek zadavatele Termín dodání:10/2020

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
 • V případě rovnosti nabídkových cen bude dána přednost nabídce, která byla doručena dříve

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude podána v listinné formě formou vyplněného a podepsaného formuláře „Krycí list nabídky“ a na žlutých místech vyplněného a podepsaného návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Smlouva musí být podepsána dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu. Součástí nabídky je rovněž doklad o oprávnění k podnikání

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Způsob zpracování nabídky je daný formulářem krycího listu, viz Příloha č. 1 této výzvy, který dodavatel vyplní a přiloží k vyplněnému návrhu smlouvy. Ceny se zde uvádí bez DPH. Ve smlouvě pak bude uvedené ještě DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí předložena v řádně uzavřené, neprůhledné a neporušené obálce, označena takto: Strategie krizového řízení obcí - NEOTVÍRAT. Na obálce bude dále uvedena zpáteční adresa daného uchazeče. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce - Příloha č. 1 Formulář pro podání nabídky - uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace, a je-li žádost o něj podána dodavatelem včetně přesného znění žádosti. Vysvětlení zadávací dokumentace bude odesláno elektronicky všem zadavateli známým zájemcům, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o vysvětlení.

Další požadavky na zpracování nabídky:

- Veškeré písemné výstupy zakázky budou na titulní straně označené logem dle vzoru v záhlaví tohoto dokumentu. Žádné další případně použité logo nesmí být větší, než toto integrované logo EU.

- Variantní nabídky se nepřipouštějí

- Podrobné požadavky a podmínky jsou uvedeny v přiloženém návrhu smlouvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): RPSC ideas s. r. o.17. listopadu 1126/43, 779 00 OlomoucIČ 2860736828607368

  Datum podpisu smlouvy: 6. 1. 2020

Datum ukončení: 6. 1. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 11. 2019
 
Aktualizováno: 13. 1. 2020