Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Implementace štíhlé výroby LEAN

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12971

Název zakázky: Implementace štíhlé výroby LEAN

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 9. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Glanzstoff - Bohemia s.r.o.

Sídlo zadavatele: Terezínská 60, 410 02 Lovosice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Milan Grmela
 • Telefon: +420737226700
 • E-mail: milan.grmela@glanzstoff.com

IČ zadavatele: 25039253

DIČ zadavatele: CZ25039253

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Karel Mayer, Ph.D., MBA
 • Telefon: +420737226745
 • E-mail: karel.mayer@glanzstoff.com

Lhůta pro podání nabídek: 23. 9. 2019 23:59

Místo pro podání nabídek:
410 02 Lovosice, Terezínská 60 - sekretariát GB

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Vzdělávací aktivita je plánovaná v celkovém rozsahu 60 hodin z toho teoretické vyučování 50 hodin, praktické vyučování 6 hodin a závěrečný pohovor 4 hodiny.  Vzdělávací aktivita se bude uskutečňovat v sídle společnosti v Lovosicích. Společnost disponuje vhodným technickým zázemím pro vzdělávání (učebny i dílny), které jsou vybaveny vhodnými didaktickými pomůckami. Celkový rozsah vdělávání je 60 hodin (50hodin teorie, 6 hodin praxe a 4 hodiny závěrečné zkoušky) uvedený časový rámec modulů je v požadovaném minimálním rozsahu

 

Obsahová náplň jednotlivých modulů:

Výrobní systém a jeho rozvoj
Identifikace plýtvání
LEAN Jump
5S prakticky
Vizualní management
Standardizace cyklických činností
Standardizace necyklických činností
Rychlé změny prakticky
Metody předcházení chybám a vadám - Poka-yoke
Principy TPM
Autonomní údržba
Koordinátor TPM
Technická diagnostika prakticky – Vibrodiagnostika
Metody podnikové logistiky - kanban, supermarket

 

Všichni navržení zaměstnanci budou absolvovat vzdělávání ve všech modulech. Výuka bude organizována skupinově. Rámcově žadatel předpokládá realizovat 5 kurzů tzn. že maximální počet školenců v jednom kurzu bude nastaveno na počet max. 7 lidí. Tento způsob výuky v menších skupinách je jediným efektivním způsobem jak docílit skutečně kvalitního vzdělávání a ověření výsledků vzdělávání.

 

Vzdělávací potřeby zaměstnanců tak budou naplněny zejména vhodnou strukturou vzdělávací aktivity i formou výuky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 650000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
4.Q.2019 - 2. Q. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Glanzstoff - Bohemia s.r.o.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena – bude jako významný, nikoliv však rozhodující faktor hodnocení

Odborné zajištění – dodavatel předloží dokumenty prokazující jeho způsobilost k odborné stránce požadovaného vzdělávání

Komplexnost dodávky – bude rozhodujícím faktorem, nabídka musí obsahovat všechny uvedené aktivity jako celek. Nabídky, které nebudou obsahovat všechny moduly budou hodnoceny pouze v případě, že nebude předložena komplexní nabídka

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  Předložení dokumentů opravňující společnost k odbornému vzdělávání

  Doklady/čestné prohlášení o odborné způsobilosti lektorů k požadovanému vzdělávání – pokud lektor/lektoři, nemají požadované doklady odborné způsobilosti (VŠ diplomy, Certifikáty apod.) je nezbytné doložit jejich kompetenci k danému vzdělávání (prohlášení o délce praxe v dané oblasti atd.)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Pro posouzení je nezbytné uvést cenu bez DPH,. Za celý vzdělávací program v požadovaném rozsahu. Určení místa výuky jednotlivých modulů, pokud dodavatel má vlastní prostory k výuce specializovaných dovedností. Nabídka dále musí obsahovat fakturační údaje dodavatele a předpokládaný harmonogram jednotlivých modulů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována jako celková cena vzdělávacího kurzu v rozsahu 60 hodin  v minimální rozdělení uvedeném v popisu jednotlivých modulů.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Případně může zadavatel umožnit elektronické předkládání (v tom případě jsou ovšem povinni použít elektronický nástroj, který zamezí zpřístupnění obsahu nabídky před termínem otevírání nabídek, a elektronické nabídky musí být opatřeny elektronickým podpisem.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Platební podmínky: 60 dní od doručení faktury za vzdělávací aktivitu
  Jednotlivé moduly mohou být fakturovány poměrnou částkou během provádění vzdělávací aktivity nejméně však na měsíční bázi
  Nabídnutá cena je konečná a platná pro rozsah nabízené vzdělávací aktivity
  Pokud budou součástí nabídky subdodávky jiných subjektů, než je sám nabízející, tento za veškeré prováděné aktivity nese plnou zodpovědnost a to včetně jejich odborné kvalifikace. Výčet těchto subjektů není pro nabídku požadován.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě/zadávací dokumentaci.

Datum ukončení: 26. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 9. 2019
 
Aktualizováno: 26. 9. 2019