Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

IS pro kovovýrobu

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12685

Název zakázky: IS pro kovovýrobu

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 3. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: FERBO s.r.o.

Sídlo zadavatele: Tovačovského 490/4, 779 00 Olomouc

IČ zadavatele: 25879456

DIČ zadavatele: CZ25879456

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Marek Hettych
  • Telefon: +420724858233
  • E-mail: hettych@ferbo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 3. 2019 15:00

Místo pro podání nabídek:
Hybešova 514/30, 779 00, Olomouc - Hodolany

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Odborně zaměřený kurz bude především zahrnovat tato témata:

Konfigurace hlavních modulů a nastavení práv uživatelů v informačním systému (pochopení principu tzv. jádra systému), kompatibilita (groupwarové aplikace a ostatní informační systémy) a konektivita (16 hodin);
Moduly Skladová evidence, Fakturace a Modul speciálně pro kovoobrábění  - možnost evidence skladových zásob v průměrných cenách, optimalizace skladových zásob (nastavení max. a min. stavu materiálu, normovaná a pojistná zásoba, min. a optimální obj. množství), evidence skladových inventur, evidence možných záměn, generování dokladů o manku, jednoduchá tvorba faktur a pokladních dokladů z dokladů skladových, možnost hromadné fakturace a tvorby pokladních dokladů, sledování párování skladových dokladů (na objednávky, faktury, pokladní doklady,...), evidence sériových čísel, čárových kódů zadání cen pro vnitropodnikové účtování, evidence dodavatelů, dodavatelské ceny, kalkulace cen výrobků, optimalizace skladových zásob, objednání zásob, plánování výroby a výrobních procesů, sledování parametrů výroby (40 hodin);
Využití dat pro tiskové sestavy, rozsáhlé možnosti tiskových sestav (export –import dat) (4 hodiny);
Ostatní moduly IS a jejich praktické využití (18 hodin).   

Ověření získaných znalostí bude provedeno praktickou zkouškou (2 hodiny) v daném informačním systému. Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát od vzdělávací instituce.

Počet účastníků: 3, rozsah: 80 h/1h=60 minut, z toho: 16 h teorie, 62 h praxe, 2 h zkouška.

Přípustná je pouze prezenční forma výuky.

Školení bude probíhat v IS kompatibilním se současným IS zadavatele.

Jednotlivé kurzy se mohou konat pouze v pracovní dny a době mezi 7 h a 15,30 h.

Konkrétní termín školení bude smluvními stranami sjednán v dostatečném předstihu, přičemž po odsouhlasení oběma smluvními stranami je závazný. Odsouhlasení bude probíhat e-mailem. 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín plnění zakázky bude v průběhu 4/2019 – 5/2019.

Místo dodání / převzetí plnění:
Hybešova 514/30, 779 00, Olomouc - Hodolany

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nejnižší nabídková cena

    Jako vítězná bude vybrána úplná nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnocenných nabídek si zadavatel vyhrazuje právo rozhodnout o pořadí nabídek losem.

    Nabídky neúplné, nesplňující podmínky dle zadávacích podmínek nebo nabídky přijaté po termínu pro přijetí nabídek budou z výběrového řízení vyloučeny.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Další požadavky na doložení kvalifikace:

Doklad o dosaženém vzdělání lektorů, pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti je zapotřebí doložit dokumenty, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti (certifikáty, osvědčení).

Certifikát či osvědčení opravňující ke školení IS od producenta IS.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí plně respektovat podmínky stanovené Výzvou a požadavky vyplývající z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu zakázky a k jeho realizaci, kterými se dodavatel při zpracování nabídky musí rovněž řídit.

Zadavatel doporučuje zpracovat nabídku v následující struktuře:

1)doklady o splnění kvalifikace,

2)návrh smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb – vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele, bude obsahovat:

Identifikaci smluvních stran včetně IČ; předmět plnění konkretizovaný kvalitativně i kvantitativně; dále zde bude cena bez DPH, cena vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH. Další náležitosti dle pravidel projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (publicita atd.).

3)případné další nepovinné přílohy, které považuje dodavatel za důležité.

Lhůta, po kterou je účastník svou nabídkou vázán začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí řádným ukončení realizace zakázky. Po tuto lhůtu jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude vyčíslena v českých korunách bez DPH, částka DPH a celková cena včetně DPH u plátců DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční v prostorách zadavatele ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Jednání bude neveřejné. Za správný průběh jednání bude odpovídat komise pro otevírání obálek ustanovená zadavatelem.

Komise ustanovená zadavatelem pro hodnocení nabídek následně vybere nabídku toho účastníka, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny vyžadované dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám a je cenově nejvýhodnější.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky a toto výběrové řízení před jeho ukončením zrušit i bez uvedení důvodu nebo všechny přijaté nabídky odmítnout. V případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným účastníkem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení. Podané nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají v evidenci zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: viz dokument

Datum ukončení: 22. 3. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 3. 2019
 
Aktualizováno: 28. 3. 2019