Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Jazykové kurzy - Projekt Hortulanus 2021

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12912

Název zakázky: Jazykové kurzy - Projekt Hortulanus 2021

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 8. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s.

Sídlo zadavatele: Údolní 567/33, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jana Šimečková, Bc.
 • Telefon: +420777581544
 • E-mail: info@szuz.cz

IČ zadavatele: 26529831

DIČ zadavatele: CZ26529831

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Tomáš Hebký
 • Telefon: +420732746435
 • E-mail: verejnezakazky.hebky@email.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 9. 2019 16:00

Místo pro podání nabídek:
Elektronicky na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/svaz-zakladani-a-udrzby-zelene-z-s

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je jazykové vzdělávání v rámci projektu Hortulanus 2021 – odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně. Cílem této aktivity je podpořit další profesní vzdělávání v oblasti jazykového vzdělávání. Předmětem jazykového vzdělávání bude anglický jazyk v úrovni A1 – C1 a německý jazyk v úrovni A1 – C2.

Dodavatelem může být fyzická či právnická osoba, která nabízí akreditované i neakreditované vzdělávací kurzy.

 

Podrobné požadavky na obsah jazykových kurzů, úroveň kurzů, místa konání kurzu a termíny realizace jsou uvedeny v příloze 1 výzvy k podání nabídek. Tyto požadavky jsou orientační a v průběhu realizace zakázky bude docházet k jejich zpřesňování.

 

Rozsah výuky:

Maximální rozsah kurzů v hod. je 78 hodin/rok (tj. 104 vyučovacích hodin v délce 45 minut) Za celý kurz je považována výuka maximálně v rozsahu 78 hodin v jednom roce (myšleno vždy 12 po sobě jdoucích měsíců od zahájení realizace zakázky).

Základní jednotkou pro potřeby této zakázky je osobohodina. Osobohodina je definována jako účast zaměstnance na vzdělávacím kurzu v délce 60 minut. Je podmínkou, aby všechny osobohodiny daného účastníka v součtu dosáhly alespoň 70 % délky kurzu vymezené
v dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu a aby účastník obdržel doklad o absolvování.

Poskytování jazykových kurzů bude zahájeno nejdříve od 1. října 2019.

 

Požadovaná forma výuky:

Otevřené jazykové kurzy v délce minimálně 2 hodiny týdně, případně uzavřené kurzy (individuální výuka, která je připravena dodavatelem na míru). Veškeré kurzy zařazené do jazykového vzdělávání budou akreditované.

 

Součástí plnění zakázky je také předkládání dokumentace dle požadavků uvedených v příloze 2 výzvy k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 825124,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Říjen 2019 – březen 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Místa realizace jednotlivých kurzů jsou specifikována v příloze 1 výzvy k podání nabídek. Převzetí plnění bude probíhat v sídle zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti podle nejnižší nabídkové ceny za osobohodinu v Kč včetně daně z přidané hodnoty. Jedna osobohodina je definována jako účast zaměstnance na vzdělávacím kurzu v délce 60 minut. Součástí nabídkové ceny jsou veškerá související plnění požadovaná zadavatelem v této výzvě nebo přílohách.

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že vzhledem k přiděleným finančním prostředkům v projektu je maximální nabídková cena za osobohodinu 200 Kč včetně DPH. V případě předložení nabídky s nabídkovou cenou vyšší, než je tato stanovená maximální hodnota, bude taková nabídka vyřazena a účastník výběrového řízení bude vyloučen z další účasti.

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která nabídne nejnižší nabídkovou cenu.

Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka účastníka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zdůvodněna. Pokud zadavatel posoudí nabídkovou cenu účastníka jako mimořádně nízkou, vyzve jej ke zdůvodnění jeho nabídkové ceny.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatelé jsou povinni prokázat kvalifikaci požadovanou zadavatelem v následujícím rozsahu:

Dodavatel v nabídce předloží:

 • Čestné prohlášení o tom, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, není v likvidaci (vzor čestného prohlášení je uveden v příloze 7 Formulář nabídky)
 • K prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje doložení seznamu významných služeb v min. rozsahu: 2 významné služby realizované a dokončené dodavatelem v posledních třech letech před datem zahájení výběrového řízení obdobného plnění jako je předmět zakázky (tj. jazykové vzdělávání v anglickém a německém jazyce). Finanční hodnota alespoň jedné referenční zakázky vyjádřená v Kč musí činit minimálně 200 000 Kč bez DPH.
 • Přehled realizovaných zakázek účastník předloží ve formě čestného prohlášení.
 • Popis zakázek bude obsahovat:
 • identifikační údaje objednatele,
 • přesný název, přesné označení zakázky,
 • přesný popis významné služby, ze kterého bude zřejmé splnění požadavků zadavatele,
 • kontaktní osoba objednatele pro ověření reference,
 • termín realizace zakázky (od – do) s uvedením měsíců a let,
 • celkové finanční náklady v částce Kč bez DPH,
 • podíl účastníka výběrového řízení na realizaci tohoto plnění (konkrétní věcné plnění a procentuální vyjádření tohoto plnění).

 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele

Při prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele je účastník povinen zadavateli předložit:

 • doklady prokazující splnění části kvalifikace jinou osobou,
 • písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění zakázky a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za dodavatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat:

 1. Identifikační údaje účastníka (účastník využije přílohu č. 7 – Formulář nabídky).
 2. Návrh smlouvy. Účastník použije Obchodní a platební podmínky – vzor smlouvy o poskytování služeb v příloze č. 6 výzvy k podání nabídek. Tento vzor doplní o další údaje požadované zadavatelem. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka či osobou zmocněnou k takovému úkonu (v případě zmocnění musí být originál nebo ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky).Nepodepsaný návrh smlouvy nebo návrh smlouvy podepsaný osobou neoprávněnou jednat jménem či za účastníka bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení.
 3. Doklady prokazující splnění kvalifikace (účastník využije přílohu č. 7 – Formulář nabídky). Při plnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele je nutné předložit i další doklady specifikované v části „Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele“ této výzvy.
 4. Seznam poddodavatelů a specifikace plnění poddodavatele.

Podmínky pro zpracování nabídky:

 • Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, bude zpracována v českém jazyce.
 • V případech, kdy zadavatel požaduje předložení prohlášení účastníka, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce tato plná moc doložena.
 • Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady účastníka nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu zakázky, včetně veškerých nákladů nezbytných k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky, se započtením veškerých nákladů, rizik po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele v sekci daného výběrového řízení:https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/svaz-zakladani-a-udrzby-zelene-z-s

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Další povinnosti dodavatele týkající se formy výuky a předkládání dokladů o realizaci výuky jsou uvedeny v přílohách č. 2 - 5.

Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce předložil seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, a uvedl, kterou část zakázky bude poddodavatel plnit.

 

Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky zadavatele podrobně specifikují Obchodní a platební podmínky – vzor smlouvy o poskytování služeb v příloze č. 6 výzvy k podání nabídek.

Účastníci doplní Obchodní a platební podmínky – vzor smlouvy o poskytování služeb o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní o další údaje požadované zadavatelem tam, kde to z obsahu obchodních podmínek vyplývá (vynechaná a zvýrazněná místa), nejsou však oprávněni činit jiné změny. Podepsaný návrh smlouvy předloží jako součást nabídky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 808704.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o., IČ: 25014650, Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa

  Datum podpisu smlouvy: 16. 9. 2019

Datum ukončení: 16. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 8. 2019
 
Aktualizováno: 18. 10. 2019