Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

KB - vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13517

Název zakázky: KB - vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 7. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj

Sídlo zadavatele: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA, ředitelka odboru projektového řízení
 • E-mail: radmila.outla@mmr.cz

IČ zadavatele: 66002222

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Lucie Zimmermannová, MPA
 • Telefon: +420224861857
 • E-mail: lucie.zimmermannova@mmr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 10. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
NEN

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je vzdělávání a školení zaměstnanců zadavatele v oblasti kybernetické bezpečnosti, které je určeno pro rozdílné skupiny zaměstnanců zadavatele. Podrobněji je popis předmětu plnění veřejné zakázky popsán a vyspecifikován v příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy – Předmět plnění.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 8787851,24 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.5.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
ČR

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • viz zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • viz zadávací dokumentace

   

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1.1.Obecné požadavky

Dodavatelé jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Pokud budou některé doklady nebo dokumenty v nabídce předloženy v jiném jazyce, musí být, s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce a dokladů o vzdělání v latinském jazyce, předloženy společně s překladem do českého jazyka. Překlady nemusí být úředně ověřené. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

1.2.Požadavky na strukturu nabídky

Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka byla strukturována následujícím způsobem:

Krycí list nabídky
Obsah nabídky
Doklady k prokázání splnění kvalifikace
Vyplněný návrh smlouvy včetně stanovených příloh
Seznam poddodavatelů, jsou-li dodavateli známi
Případné další dokumenty výše neuvedené a zadavatelem požadované

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz příloha ZD

Požadavek na písemnou formu nabídky:
10.1.Požadavek na elektronickou komunikaciTato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje NEN dostupného na https://nen.nipez.cz/profil/MMR, který je zároveň profilem zadavatele. Nabídka dodavatele může být podána pouze písemně v elektronické podobě v rámci tohoto elektronického nástroje. Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky, a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje NEN.Za okamžik doručení se v případě elektronického doručování považuje doručení elektronické zprávy do sféry dispozice adresáta.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz ZD v příloze

Požadavek na jednu nabídku:
viz ZD v příloze

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz ZD v příloze

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz ZD v příloze

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 2852800.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4; IČ: 61063029

  Datum podpisu smlouvy: 5. 2. 2021

Datum ukončení: 5. 2. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 7. 2020
 
Aktualizováno: 12. 2. 2021