Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Komplexní správa systému Microsoft Windows a SQL

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12636

Název zakázky: Komplexní správa systému Microsoft Windows a SQL

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 1. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o.

Sídlo zadavatele: Karviná - Staré Město, Na Novém Poli č.p. 382/1, PSČ 73301

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Radana Kostruhová
 • E-mail: radana.kostruhova@molnlycke.com

IČ zadavatele: 25886665

DIČ zadavatele: CZ25886665

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Soňa Bušovská
 • Telefon: +420725008935
 • E-mail: sona.busovska@molnlycke.com

Lhůta pro podání nabídek: 29. 1. 2019 23:59

Místo pro podání nabídek:
Karviná - Staré Město, Na Novém Poli č.p. 382/1, PSČ 73301

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Vzdělávací aktivita má celkem 144 vyučovacích hodin, z nichž bude 142 vyučovacích hodin věnováno teorii a 2 hodiny budou věnovány závěrečné zkoušce.

Jedna vyučovací hodina bude mít 60 minut.

Školení se bude účastnit celkem 4 osoby.

Školení bude probíhat na adrese zadavatele.

Školení bude rozděleno do těchto tematických celků:

1) Plánování a implementace sítě IPv4, implementace DHCP, implementace DNS, implementace a správa IPAM – 8 VH
2) Vzdálený přístup v systému Windows Server 2016, implementace funkce DirectAccess -  8 VH
3) mplementace VPN, implementace sítě pro pobočky – 8 VH
4) Nastavení pokročilých funkcí sítě, implementace softwarově definované sítě – 8 VH
5) Začátky s Windows PowerShellem, práce s rourou, porozumění fungování roury – 8 VH
6) Použití objektů PSProvider a PSDrive, formátování výstupu, dotazy na informace pro správu pomocí WMI a CIM – 8 VH
7) Příprava pro skriptování, přechod z příkazu ke skriptu a k modulu, správa vzdálených počítačů, spojení všeho – 8 VH
8) Použití úloh na pozadí a naplánované úlohy, použití profilů a pokročilých technik PoweShellu – 8 VH
9) Zhodnocení prostředí pro virualizaci, instalace a nastavení role Hyper – V. Vytvoření a správa virtuálních disků, virtuálních počítačů a kontrolních bodů – 8 VH
10) Vytvoření a správa sítí virtuálních počítačů, práce s virtuálními disky, přesouvání virtuálních počítačů a replikace Hyper-V, využití PowerShellu v Hyper-V – 8 VH
11) Implementace funkce clusteru s převzetím služeb při selhání pro Hyper-V, ukázka principu infrastruktury sítě a úložiště v Systém Center 2012 R2 Virtual Machine – 8 VH
12) Zabezpečení SQL Serveru, autentizace připojení, autorizace přihlášení a napojené databáze, serverové a databázové role, přehled rolí a jejich účel, tvorba vlastních rolí, autorizace uživatelů pro přístup ke zdrojům, ochrana dat šifrováním a možnosti auditu, nastavení přístupu k auditovaným datům, nasazení a správa SQL Serveru Audit – 8 VH
13) Strategie zálohování a možnosti obnovy, plánování zálohovacích strategií, databáze Recovery Models, zálohování databází, správa záloh, pokročilá nastavení, obnova databází – 8 VH
14) Automatizace správy SQL Serveru, práce se službou SQL Server Agent a správa SQL Server Agent Jobs, konfigurace zabezpečení – SQL Server Agent, monitorování SQL Serveru za použití objektů Alert a notifikací, správa a údržba SQL Serveru pomocí PowerChell -  8 VH
15) Trasování přístupu k SQL Serveru, monitorování SQL serveru, řešení problémů SQL serveru – problémy na úrovni služby, účtů a připojení, import a export dat -  8 VH
16) Architektura SQL Serveru, Scheduling a Waits, SQL Server I/O, struktury databáze, SQL Server Memory – 8 VH
17) Řešení konkurence v SQL Serveru, statistiky a indexy, spouštění dotazu a analýza plánu dotazu – 8 VH
18) Plán ukládání do mezipaměti a rekompilace, extended events, monitorování, sledování, základní orientace – 6 VH
Ověření znalostí – závěrečný pohovor – 2 VH

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 400000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.3.2019 – 1.10.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Karviná - Staré Město, Na Novém Poli č.p. 382/1, PSČ 73301

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena
Technická úroveň

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Dokument prokazující odbornost školitele v daných školených okruzích

 • Zadavatel dále požaduje předložení seznamu školitelů, minimálně 1 školitel. Životopis školitele prokazující znalost problematiky kurzů s prokazatelnou praxí výuky a minimálně 2 letými zkušenostmi z práce oblasti výuky, lektorování či školení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Uchazeč je povinen zpracovat nabídkovou cenu tak, aby byla zřejmá: Jednotková cena (za osobu/školení) školení (bez DPH/ s DPH) Celková cena za zakázku (bez DPH / s DPH) Nabídková cena nabídnutá dodavatelem maximálně přípustná a zahrnuje veškeré náklady na poskytnutí služby, hotové výdaje jako cestovné apod.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč je povinen zpracovat nabídkovou cenu tak, aby byla zřejmá: Jednotková cena (za osobu/školení) školení (bez DPH/ s DPH) Celková cena za zakázku (bez DPH / s DPH) Nabídková cena nabídnutá dodavatelem maximálně přípustná a zahrnuje veškeré náklady na poskytnutí služby, hotové výdaje jako cestovné apod.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 374400.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AutoCont CZ a.s., Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, 47676795

  Datum podpisu smlouvy: 14. 3. 2019

Datum ukončení: 14. 3. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 1. 2019
 
Aktualizováno: 20. 3. 2019