Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Koncepční studie role města Trutnova v cestovním ruchu východních Krkonoš a Podkrkonoší - opakované řízení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13377

Název zakázky: Koncepční studie role města Trutnova v cestovním ruchu východních Krkonoš a Podkrkonoší - opakované řízení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 3. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Svazek obcí Východní Krkonoše (SOVK)

Sídlo zadavatele: Národní 199, 541 01 Trutnov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Tomáš Eichler, předseda SOVK
  • Telefon: +420499803301
  • E-mail: eichler@trutnov.cz

IČ zadavatele: 71188371

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Magdaléna Bičová
  • Telefon: +420774878811
  • E-mail: repo@repo-rp.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 4. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele, Národní 199, 541 01 Trutnov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je služba spočívající ve zpracování studie Role města Trutnova v cestovním ruchu východních Krkonoš a Podkrkonoší.

Cílem této studie je identifikovat hlavní rozvojové možnosti a potenciál města Trutnova, které by vhodně navazovaly na nabídku horských středisek zejména v oblasti cestovního ruchu. Dílčím cílem je odlehčit přetíženým horským a podkrkonošským střediskům od turistů nabídkou vhodných aktivit na území města Trutnova. Výstupem by tak měla být sada doporučení, která budou zohledňovat důležité postavení města Trutnova v turisticky výrazně exponovaném regionu (v bezprostřední blízkosti se nachází např. nejvyšší pohoří ČR – Krkonoše, skalní město Adršpach) a která budou vhodným východiskem pro další, již specializované strategie / koncepce na jednotlivé identifikované oblasti (např. sport, kultura, wellness apod.).

Město Trutnov by pak ve výsledku mělo mít jasnou představu, jak v podpoře identifikovaných oblastí koncepčně postupovat a jakým způsobem buď prostřednictvím vlastních organizací nabídku služeb pro obyvatele a návštěvníky zajišťovat, nebo vytvořit na svém území vhodné podmínky pro ostatní subjekty poskytující dané služby.

Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu je blíže vymezen v příloze č. 1 – Závazném vzoru smlouvy a v příloze č. 2 – Specifikaci předmětu plnění.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 495868,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dokončení a předání díla: nejpozději do 31. 10. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání je sídlo objednatele na adrese Národní 199, 541 01 Trutnov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny, uvedené v čl. IV. předložené smlouvy.

Parametrem pro hodnocení je nabídková cena včetně DPH.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny sestupně od nejnižší po nejvyšší. Nabídka účastníka s nejnižší nabídkovou cenou bude hodnocena jako vítězná.

Hodnocení nabídek může být provedeno před jejich posouzením. V takovém případě se provede posouzení nabídky pouze u účastníka, se kterým má být dle provedeného hodnocení uzavřena smlouva.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost bude prokázána předložením čestného prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti v rozsahu dle přílohy č. 4 této výzvy.

Profesní způsobilost prokáže účastník předložením:

dokladu o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku či živnostenský list), v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, tj. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud právní předpisy zápis do takové evidence vyžadují

Technickou kvalifikaci prokáže účastník předložením seznamu významných služeb obdobného plnění poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Ze seznamu významných služeb musí být patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu:

služby obdobného plnění, jako je předmět veřejné zakázky (zpracování strategického nebo koncepčního dokumentu pro obec, svazek obcí nebo organizaci destinačního managementu nejlépe se zaměřením na cestovní ruch) v hodnotě alespoň 300 tis. Kč včetně DPH kumulativně za služby za uplynulých 36 měsíců.

Seznam významných služeb účastník předloží v podobě tabulky, kde strukturovaně uvede následující údaje:

identifikaci objednatele,
cenu významné služby, dobu realizace významné služby,
kontakt na osobu, u které lze ověřit splnění požadavků zadavatele.

Doklady o kvalifikaci předkládají účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách v kopiích.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Veškeré informace, které uvádí účastník v nabídce a při jakékoli komunikaci se zadavatelem (zejména vysvětlení nabídky), musí odpovídat skutečnosti. V případě, že tento požadavek zadavatele nebude dodržen, bude nabídka, která tyto požadavky nesplňuje, vyřazena.

V případě, že zadavatel zjistí nedodržení tohoto požadavku až po uzavření smlouvy, resp. v průběhu plnění veřejné zakázky malého rozsahu, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy a vymáhat náhradu škody a smluvní pokutu dle příslušných ustanovení smlouvy.

Za tímto účelem si zadavatel vyhrazuje právo jakoukoli informaci uvedenou účastníkem v nabídce, popř. jeho dodatečném vysvětlení, ověřit.

Účastník může předložit pouze jednu nabídku. Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních, a to v originále a v kopii, v písemné formě a v českém jazyce. Nabídka bude zároveň obsahovat nepřepisovatelný nosič dat např. CD – R (nebo jiné paměťové médium) s požadovanými dokumenty (viz čl. 3 této výzvy).

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Listy nabídky budou zajištěny proti neoprávněné manipulaci. Nabídka bude podána v neprůhledné obálce, uzavřené či zapečetěné způsobem, kterým bude vyloučena možná manipulace s obsahem obálky bez jejího porušení.

Nabídka bude podána na adrese pro podání nabídek. Nabídku je možné doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou do podatelny v sídle zadavatele tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídku není možné doručit elektronicky nebo prostřednictvím datových schránek.

Účastník použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto požadavků pro zpracování nabídky:

Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu nabídky účastník zadávacího řízení použije přílohu č. 3 této výzvy – Krycí list nabídky.
Smlouva a její přílohy. Pro doložení smlouvy a jejích příloh do nabídky bude účastník postupovat dle této výzvy.

Pokud jedná jménem či za účastníka zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Doklady k prokázání kvalifikace. Účastník doloží dokumenty dle čl. 6 této výzvy.
Ostatní doklady, podmínky a požadavky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.  Účastník předloží ostatní dokumenty požadované zadavatelem v těchto zadávacích podmínkách.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu doplněním čl. IV. závazného vzoru smlouvy na místech k tomu určeným a ve formátu tam uvedeném.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení související s realizací služby ve smyslu smlouvy.

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.

Nabídková cena bude účastníkem vyplněna v souladu s předepsaným formátem. Účastník není oprávněn tento formát měnit ani podmiňovat jinými skutečnostmi, proměnnými, či jinými neporovnatelnými podmínkami. Případné slevy z ceny je účastník povinen započítat již v jednotkové ceně a předložit tuto cenu jako jedinou (nikoli variantní), pevnou a nejvýše přípustnou.

Nabídková cena včetně DPH je parametrem pro hodnocení nabídek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních, a to v originále a v kopii, v písemné formě a v českém jazyce. Nabídka bude zároveň obsahovat nepřepisovatelný nosič dat např. CD – R (nebo jiné paměťové médium) s požadovanými dokumenty (viz čl. 3 této výzvy). Nabídku může účastník doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hod, v poslední den lhůty pouze do okamžiku uplynutí lhůty pro podání nabídek. V případě nepřítomnosti zástupců zadavatele lze vložit nabídku do schránky označené zadavatelem. Doručení musí být v uzavřených obálkách označených názvem zakázky, „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a označením „KONCEPČNÍ STUDIE ROLE MĚSTA TRUTNOVA V CESTOVNÍM RUCHU VÝCHODNÍCH KRKONOŠ A PODKRKONOŠÍ – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“ a adresou účastníka.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz příloha č. 3 výzvy

Požadavek na jednu nabídku:
Účastník může předložit pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník může podat písemně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí účastník doručit nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na kontaktní email zadavatele: repo@repo-rp.cz. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti viz výše. Současně vysvětlení zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: V souladu s platnou verzí Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v den podání VZ ke kontrole, dle kapitoly 20.5.1., není nutné provádět výběrové řízení u zakázek s předpokládanou hodnotou nižší než 500.000 Kč bez DPH. Verze platná k výše uvedenému datu bylo vydání č. 11, s účinností od 15. 10. 2019. Od 1.5.2020 platí vydání č. 12, které obsahuje totéž s ohledem na limit 500 000,- Kč bez DPH jako verze vydání č. 11.

Datum ukončení: 3. 6. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 3. 2020
 
Aktualizováno: 3. 6. 2020