Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Konstrukční a výrobní software

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11988

Název zakázky: Konstrukční a výrobní software

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 12. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: ROVTECH s.r.o.

Sídlo zadavatele: Polská 1211/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Martina Kotlárová
 • Telefon: +420736473918
 • E-mail: rovtech@rovtech.cz

IČ zadavatele: 29212642

DIČ zadavatele: CZ29212642

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ondřej Šedek
 • Telefon: +420607226176
 • E-mail: sedek@rovtech.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 1. 2018 13:00

Místo pro podání nabídek:
Vrahovická 4366/41a, 796 01, Prostějov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Celkově bude školení trvat zahrnovat 120 hodin (116 h výuka + 4 h praktická zkouška) pro každého vybraného zaměstnance.

Kurz bude rozdělen do těchto základních oblastí:

·         Úvod - návrh parametrických částí a techniky náčrtů, detailní návrhy modelů, přehled kompletace návrhu, umístění, vytvoření a konstruování komponent, nástroje montáže, vytváření pohledů, kótování, komentáře 

          a tabulky, rozšířené možnosti nastavení modelu, modelování Multi-body, 2D a 3D techniky náčrtů, nástroje pro vytváření pokročilé geometrie, analytické nástroje, vytváření a editace základních ploch (20 hodin);

·         Top-Down návrhy - modelování skeletů pomocí bloků, návrhy s náčrty rozvržení, vytvoření Multi-Body součástí, oddělení, kombinace, spojení a posun těles, převedení součásti Multi-Body na komponentu (8 hodin);

·         Obsahové centrum  - přehled, publikování částí, použití obsahového centra, Design Accelerator - seznámení se s Design Accelerator, vylepšení poznámek výkresů, šroubové spoje, generátor hřídelů, generátor

          ozubení, generátor řemenů (16 hodin);

·         Návrh rámových konstrukcí - vytvoření rámových konstrukcí, modifikace členů rámové konstrukce, uživatelské profily (8 hodin);

·         Svařované návrhy - svařence, vytváření svarů, dokumentování svařenců (16 hodin);

·         Aplikační software, moduly, nástavby a nástroje  rámci Autodesk produktů (20 hodin);

·         Předpříprava dat pro různé moduly - zejména pro modul CAM 360 a HSM (8 hodin);

·         Využití modulů, jejich aplikace ve výrobě (příklady) (16 hodin);

·         Import (formáty) a export (formáty, tiskové sestavy) dat (4 hodiny);

·         Záv. praktická zkouška (4 hodiny).

Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát od vzdělávací instituce.

 

Počet účastníků: 9, rozsah: 120 h/1h=60 minut, z toho: 16 h teorie, 100 h praxe, 4 h zkouška.

Přípustná je pouze prezenční forma výuky.

Jednotlivé kurzy se mohou konat pouze v pracovní dny a době mezi 8 h a 16,30 h.

Konkrétní termín školení bude smluvními stranami sjednán v dostatečném předstihu, přičemž po odsouhlasení oběma smluvními stranami je závazný. Odsouhlasení bude probíhat e-mailem.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 396000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Nejzazší datum zahájení kurzu je 12.4.2018. Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky bude v průběhu 1/2018 – 4/2018.

Místo dodání / převzetí plnění:
Vrahovická 4366/41a, 796 01, Prostějov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nejnižší nabídková cena

Jako vítězná bude vybrána úplná nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnocenných nabídek si zadavatel vyhrazuje právo rozhodnout o pořadí nabídek losem.

Nabídky neúplné, nesplňující podmínky dle zadávacích podmínek nebo nabídky přijaté po termínu pro přijetí nabídek budou z výběrového řízení vyloučeny.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
  Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  Další požadavky na doložení kvalifikace:

  Doklad o dosaženém vzdělání lektorů, pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti je zapotřebí doložit dokumenty, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti (certifikáty, osvědčení).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí plně respektovat podmínky stanovené Výzvou a požadavky vyplývající z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu zakázky a k jeho realizaci, kterými se dodavatel při zpracování nabídky musí rovněž řídit.

Zadavatel doporučuje zpracovat nabídku v následující struktuře:

1)doklady o splnění kvalifikace,

2)návrh smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb – vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele, bude obsahovat:

Identifikaci smluvních stran včetně IČ; předmět plnění konkretizovaný kvalitativně i kvantitativně; dále zde bude cena bez DPH, cena vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH. Další náležitosti dle pravidel projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (publicita atd.).

3)případné další nepovinné přílohy, které považuje dodavatel za důležité.

Lhůta, po kterou je účastník svou nabídkou vázán začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí řádným ukončení realizace zakázky. Po tuto lhůtu jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude vyčíslena v českých korunách bez DPH, částka DPH a celková cena včetně DPH u plátců DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční v prostorách zadavatele ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Jednání bude neveřejné. Za správný průběh jednání bude odpovídat komise pro otevírání obálek ustanovená zadavatelem.

Komise ustanovená zadavatelem pro hodnocení nabídek následně vybere nabídku toho účastníka, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny vyžadované dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám a je cenově nejvýhodnější.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky a toto výběrové řízení před jeho ukončením zrušit i bez uvedení důvodu nebo všechny přijaté nabídky odmítnout. V případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným účastníkem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení. Podané nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají v evidenci zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): IJ soft s.r.o., Albrechtova 410/22, 783 35 Horka nad Moravou, IČ: 05284317, Mgr. Irena Borková

  Datum podpisu smlouvy: 15. 1. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 12. 2017
 
Aktualizováno: 30. 1. 2018