Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Kurz evropský specialista lepení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13968

Název zakázky: Kurz evropský specialista lepení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 1. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Dopravní podnik města Brna, a.s.

Sídlo zadavatele: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Miloš Havránek, generální ředitel

IČ zadavatele: 25508881

DIČ zadavatele: CZ25508881

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Roman Hapal
  • Telefon: +420543171227
  • E-mail: rhapal@dpmb.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 2. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
elektronický nástroj - JOSPEHINE (https://josephine.proebiz.com/cs/)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění výuky zaměstnanců objednatele, kteří pracují na dělnických pozicích kde provádějí lepené spoje různých materiálů na drážních vozidlech městské hromadné dopravy při výrobě, modernizaci, rekonstrukci, renovaci a opravách. Touto výukou získají znalosti a dovednosti ke správným postupům při lepení a získají kvalifikaci Evropský praktik lepení dle směrnice EWF.

 

Změna této koncepce není možná.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 282000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
•Termín zahájení: Ode dne nabytí účinnosti smlouvy •Termín dokončení: září 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je provozovna dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  •  Nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

•prokáže splnění základní způsobilosti

•prokáže splnění profesní způsobilosti

DALŠÍ POŽADOVANÉ DOKLADY

Základní způsobilost

-Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti čestným prohlášením vzor (čestného prohlášení tvoří přílohu zadávací dokumentace) podepsaným oprávněnou osobou uchazeče (dle výpisu z obchodního rejstříku či na základě doložené plné moci)

Profesní způsobilost

-Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

DALŠÍ POŽADOVANÉ DOKLADY
-Osvědčení o akreditaci pro vzdělávání personálu lepení v systému EWF

Zadavatel požaduje předložení certifikátu v prosté kopii.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

•Nabídková cena bude v souladu s požadavkem elektronické komunikace do systému vložena formou strukturovaných dat v komunikačním rozhraní systému JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/cs/). Konkrétně, účastník vyplní elektronický formulář ve sloupci „Jednotková cena bez DPH – Kritérium hodnocení (CZK)“ a do sousedního sloupce označeného textem „Vyplnit DPH“ uvede hodnotu sazby DPH uvedenou v %. Cena uvedená ve sloupci „Kritérium hodnocení“ bude cenou určenou pro hodnocení nabídek.

•Nabídková cena výuky (kurzu) „Evropský specialista lepení“ na osobu bude doplněna do smlouvy. Nabídková cena doplněná do návrhu smlouvy tak musí být identická jako nabídková cena uvedená v elektronickém formuláři.


•Celková nabídková cena bude zpracována jako cena celková, maximální, v Kč bez DPH a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním této zakázky (např. materiál, clo, doprava a manipulace na místo plnění).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

• Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, tj. systému JOSPEHINE (https://josephine.proebiz.com/cs/), vyplněním elektronického formuláře a vložením dokumentů

•Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

•Účastníci výběrového řízení jsou povinni podepsat zejména následující dokumenty, které budou tvořit obsah jejich nabídky: krycílist nabídky, veškerá čestná prohlášení, návrh smlouvy a další dokumenty, na kterých je podpis dodavatelů výslovně požadován touto zadávací dokumentací. Podpis musí být učiněn osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo jeho jménem dle výpisu z obchodního rejstříku nebo seznamu kvalifikovaných či certifikovaných dodavatelů, popř. na základě plné moci nebo obdobného dokumentu předloženého v nabídce vystaveného oprávněnou osobou dodavatele dle výpisu z obchodního rejstříku.

Nabídka bude obsahovat:

- Krycí list nabídky 

- Doklady k prokázání splnění základní způsobilosti,

- Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti

- Osvědčení o akreditaci pro vzdělávání personálu lepení v systému EWF

- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka poptávkového řízení vypracovaný dle požadavků této poptávkové dokumentace,
Specifikace části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat poddodavatelům (je-li relevantní).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, tj. systému JOSPEHINE (https://josephine.proebiz.com/cs/), vyplněním elektronického formuláře a vložením dokumentů.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu a vše řádně vyplní do Přílohy ZD - Krycí list

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatelé jsou oprávnění požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být podána výlučně prostřednictvím systému JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/cs/), a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

-Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy.

-Zadavatel si vyhrazuje právo na drobné úpravy v návrhu smlouvy vybraného dodavatele, které zásadně nezmění obsah návrhu smlouvy a podmínky zadání.

-Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení na změnu zadávacích podmínek nebo jejich částí.

-Zadavatel si vyhrazuje právo na další jednání o nabídce.

Připouští-li zadavatel variantní řešení nabídek, musí tuto skutečnost ve výzvě uvést spolu s vymezením možných variant.

Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů (identifikační údaje) a vymezení části zakázky, u které nepřipouští plnění jejich prostřednictvím:

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 1. 2022
 
Aktualizováno: 24. 1. 2022