Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců KHK MSK

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13020

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců KHK MSK

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 10. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Sídlo zadavatele: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jan Březina
  • Telefon: +420724613915
  • E-mail: info@khkmsk.cz

IČ zadavatele: 47673192

DIČ zadavatele: CZ47673192

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Petr Psotka
  • Telefon: +420775209289
  • E-mail: psotka@advokatova.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 10. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
elektronický nástroj na stránkách www.vhodne-uverejneni.cz (profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/krajska-hospodarska-komora-moravskoslezskeho-kraje )

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

1. Předmětem plnění jsou vzdělávací služby „Manažerské kurzy – doprava“, které budou realizovány  formou  otevřených kurzů  (kurzy nikoliv pouze pro zaměstnance členů KHK MSK) – stanoveno pro každý kurz v Příloze č. 1 – Seznam kurzů. Specifikaci jednotlivých kurzů obsahuje Příloha č.2 Specifikace kurzů. Jedná se o samostatně soutěženou část veřejné zakázky v rámci výběrového řízení na dodavatele/dodavatelé vzdělávacích služeb, projekt: Vzdělávání zaměstnanců, reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010893, název výzvy: Vzdělávání - společná cesta  k rozvoji II!, číslo výzvy: 03_19_110., jejíž zbývající části budou soutěženy v rámci otevřeného nadlimitního řízení.

2. Zakázka je charakterizována kódem CPV: 79632000  -  Vzdělávání zaměstnanců

Dále viz. přiložená Výzva k podání nabídek

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 786240,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Plnění veřejné zakázky bude realizováno od listopadu 2019 (ve vazbě na ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy) do 31.3.2022.

Místo dodání / převzetí plnění:
Ostrava, Brno, Olomouc (dle Přílohy č. 2 Specifikace kurzů)bude realizováno od listopadu 2019 (ve vazbě na uzavření smlouvy) do 31.3.2022.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, kterou bude zadavatel hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny - na základě nabídkové ceny včetně DPH. Cenu doplní účastník do Přílohy č. 1 - Seznam kurzů a do Přílohy č. 5 Krycí list. Hodnocena bude cena celkem, tj. za celý předmět zakázky. Předmětem nabídkové ceny je hodnota zakázky bez opce. Váha předmětného kritéria, tj. nejnižší nabídkové ceny, tak dosahuje 100 %.

  • Dále viz. přiložená Výzva k podání nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal:

 

a) splnění základní způsobilosti předložením četného prohlášení, že nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na veřejném zdravotním pojištění, nebo splatný poplatek na pojistném či sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – viz Příloha č. 6 - Čestné prohlášení I.

 b) splnění profesní způsobilosti předložením: 

-   výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence (dle zvláštních právních předpisů),

-  doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,

c) splnění ekonomické způsobilosti předložením seznamu minimálně 3 významných dodávek kurzů či školení se shodným  předmětem plnění realizovaných v uplynulých 3 letech před zahájením zadávacího řízení, s uvedením názvu kurzu, kontaktních údajů na objednatele (pro účely možného ověření informací), ceny a doby plnění. Zadavatel požaduje minimální celkovou hodnotu takto doložených referencí (v součtu) ve výši odpovídající předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

d) splnění technické způsobilosti předložením:

1. seznamu školitelů, kteří se budou na realizaci zakázky přímo podílet jako lektoři a kteří dosáhli následujícího vzdělání a praxe v pedagogické či lektorské činnosti:

 

viz. Výzva k podání nabídek

 

 

Tento seznam školitelů bude doplněn o (i) strukturované životopisy každého z nich, (ii) seznam s názvy kurzů, které v rámci dokládané pedagogické či lektorské praxe školitel zajišťoval či zajišťuje s uvedením názvu objednatele či zaměstnavatele a (iii) kontaktem na osobu/osoby, u které je možné údaje ověřit.

 

Pro účely doložení praxe v oboru (doloží účastník (i) čestné prohlášení školitele o výkonu této praxe, se (ii) stručným popisem dané činnosti a (iii) uvedením názvů kurzů, ke kterým se praxe vztahuje, společně s informací, zda-li se jedná o praxi získanou zaměstnáním nebo v rámci vlastní podnikatelské činnosti a (iv)  kontaktem na osobu/osoby, u které je možné údaje ověřit.

 

Pro účely doložení vysokoškolského vzdělání předloží účastník vysokoškolský diplom.

 

2. odpovídajícího mezinárodního certifikátu v oblasti manažerského vzdělávání v oblasti dopravy nebo zasílatelství (např. IRU, FIATA apod.).

 

Školitelé, pomocí nichž je dokládána technická kvalifikace, se budou podílet na realizaci příslušné části veřejné zakázky po celou dobu realizace, nebrání-li tomu těžko předvídatelné okolnosti, které účastník objektivně nemohl ovlivnit. V případě ukončení zapojení školitele musí být tento školitel dodavatelem nahrazen bez odkladu osobou splňující výše uvedená kritéria, přičemž splnění těchto kritérií je dodavatel povinen zadavateli doložit předem.

 

___________

 

Pokud se osoby, pomocí nichž dokládá účastník splnění výše uvedených kvalifikačních kritérií, nebudou na plnění zakázky podílet z titulu zaměstnaneckého poměru vůči účastníkovi, je účastník povinen u těchto osob (subdodavatelů/poddodavatelů) předložit zadavateli ohledně těchto osob rovněž:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti a současně

b) doklad o splnění základní způsobilosti viz. výše (lze nahradit Přílohou č. 6 – Čestné prohlášení I.)

 

Čestná prohlášení obsažená v nabídce musí být podepsána statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou účastníka zastupovat, s uvedením aktuálního data a místa podpisu. V případě, že podpis připojuje zmocněnec, musí být připojena plná moc.

 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat od účastníků předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

 

Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů nesmí být starší 90 dnů přede dnem zahájení zadávacího řízení.

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je účastník oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona). Účastník může požadované doklady nahradit jednotným evropským osvědčením.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku lze podat výlučně v elektronické podobě, prostřednictvím elektronického nástroje – portálu pro vhodné uveřejnění na stránkách www.vhodne-uverejneni.cz (dále jen „elektronický nástroj“) - bližší informace o nástroji a návod k podání nabídky prostřednictvím tohoto nástroje naleznete v bodu 7.1. Uživatelské příručky pro dodavatele (ke stažení v sekci Manuály v zápatí uvedených www stránek)

Nabídka jako celek bude opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na osobním kvalifikovaném certifikátu. U dokumentů, které budou součástí nabídky, zadavatel nevyžaduje, aby byly elektronicky podepsány.

Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v českém jazyce. V případě dokladů vydaných v jiném jazyce než českém, připojí dodavatel v nabídce jejich překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady, které jsou vyhotoveny ve slovenském jazyce.

Otevírání nabídek proběhne prostřednictvím elektronického nástroje. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Variantní řešení se nepřipouští.

K nabídkám podaným po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel nebude přihlížet.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

 

Nabídka bude obsahovat:

a) Seznam kurzů s doplněním cen  viz Příloha č. 1

b) Krycí list nabídky viz Příloha č. 5

c) Čestné prohlášení I.  viz Příloha č. 6

d) doklady prokazující splnění profesní ekonomické a technické kvalifikace 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se rozumí cena v českých korunách nabídnutá účastníkem za realizaci všech kurzů veřejné zakázky.

Účastník je povinen doplnit do Přílohy č. 1 - Seznam kurzů cenu osobohodiny (cena jedné hodiny za každého účastníka v otevřeném kurzu), společně s nabídkovou cenou za všechny kurzy (včetně DPH). Nabídková cena za realizaci zakázky musí vycházet z ceny osobohodiny  uvedené v Příloze č. 1 Seznam kurzů. Nabídkovou cenu doplní účastník rovněž do Přílohy č. 5 - Krycí list, a to v tomto členění: (i) cena bez DPH, (ii) sazba DPH (iii) výše DPH, (iv) cena včetně DPH.

Dále viz. přiložená Výzva k podání nabídek

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky výše.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastnici jsou oprávněni požadovat vysvětlení zadávající dokumentace. Žádost musí být zadavateli nejpozději doručena do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím e-mailové adresy : psotka@advokatova.cz. Později obdrženou žádostí o vysvětlení se zadavatel nebude zabývat. Podané vysvětlení zpřístupní zadavatel i všem ostatním dodavatelům formou zveřejnění webu www.esfcr.cz .

Další požadavky na zpracování nabídky:

1. Účastník je nabídkou vázán po dobu trvání zadávací lhůty v délce 90 kalendářních dnů.

2. Zapojení poddodavatelů (subdodavatelů) -  Zapojení je povoleno. Účastník je povinen:

a) předložit seznam poddodavatelů, kteří se mají na realizaci příslušné části zakázky podílet společně s dokumenty prokazujícími splnění následující kvalifikace u každého z nich:

a) prokázat profesní předpoklady doložením 

-   výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence (dle zvláštních právních předpisů),

-  doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,

Nesplní-li účastník tuto povinnost, má zadavatel možnost (právo) účastníka z tohoto důvodu vyloučit.

 

UPOZORNĚNÍ: Ohledně poddodavatelů/subdodavatelů, jejichž prostřednictvím prokazuje dodavatel kvalifikaci (viz výše), doloží účastník navíc rovněž:

- doklady k prokázání příslušné části kvalifikace (nebo čestné prohlášení k dané části),

- doklad k prokázání základní způsobilosti – viz Příloha č. 6 Čestné prohlášení I.

Účastník, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

3. Opce - zadavatel je oprávněn požadovat navýšení plnění - objemu realizovaných kurzů dle Přílohy č. 1 - Seznam kurzů, a to max o 30 %. Objednatel může opční právo uplatnit ve lhůtě do 31.3.2022. Kurzy, jež jsou předmětem uplatněné opce budou realizovány v období duben až květen 2022 (blíže k tomu viz čl. V. odst. 2 smlouvy).

4. Ochrana osobních údajů - zadavatel upozorňuje, že v souvislosti s veřejnou zakázkou jsou jím i administrátorem zadávacího řízení veřejné zakázky zpracovávány některé osobní údaje z nabídek dodavatelů. Důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že předložení těchto osobních údajů ze strany dodavatelů zadavateli je vyžadováno podmínkami zadávacího řízení stanovenými v rámci pravidel dotace. Zadavatel i administrátor zpracovávají předmětné osobní údaje za účelem splnění svých povinností, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci dle těchto pravidel.

5. Obchodní a platební podmínky - jsou stanoveny v závazném návrhu Smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb obsažené v Příloze č. 4 - Smlouva. Zahrnují mimo jiné následující práva a povinnosti:

zadavatel je oprávněn odebrat služby v menším rozsahu oproti Příloze č. 1 - Seznam kurzů. Celkové snížení kurzů nepřekročí 30 % z objemu kurzů uvedených v Příloze č. 1 - Seznam kurzů,

zadavatel si v souladu s ust. § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyhrazuje právo změnit cenu plnění, dojde-li v důsledku legislativní změny ke změně sazby DPH. V případě zvýšení sazby DPH nebude mít příslušná změna vliv na povinnost objednatele hradit celkovou cenu včetně DPH ve výši podle znění této smlouvy platného ke dni jejího podpisu. Dojde-li ke snížení sazby DPH, nebude mít tato změna vliv na povinnost objednatele hradit cenu plnění bez DPH ve výši stanové touto smlouvou s připočtením aktuální výše DPH, ve znění platném ke dni jejího podpisu,
v případě, že dodavatel poruší kteroukoliv z povinností uvedených ve smlouvě a k nápravě nedojde ani přes výzvu zadavatele, resp. k nápravě dojde, ale porušení dané povinnosti se bude opakovat i poté, anebo v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy, splatnou na výzvu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost dodavatele zaplatit objednateli vzniklou škodu.

6. Pojištění - účastník je povinen před podpisem smlouvy předložit zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu dokládající jeho pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti, jež je předmětem plnění zakázky, třetí osobě, s min. pojistným krytím 2 miliony Kč. Toto pojištění je účastník povinen dodržovat po celou dobu realizace příslušné části veřejné zakázky.

7. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o splnění kvalifikačních předpokladů ověřit, případně vyjasnit informace deklarované účastníky v nabídkách.

8. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v elektronické podobě.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 10. 2019
 
Aktualizováno: 14. 11. 2019