Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Mistr logistiky

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12403

Název zakázky: Mistr logistiky

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 7. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: HOPI s.r.o

Sídlo zadavatele: ražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Pavel Pravec
 • Telefon: +420323614111
 • E-mail: ppravec@hopi.cz

IČ zadavatele: 45356700

DIČ zadavatele: CZ453356700

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Alžběta Hlinková
 • Telefon: +420724700167
 • E-mail: ahlinkova@hopi.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 8. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
Zděbradská 74, 251 01 Říčany u Prahy

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

1. Informace o předmětu zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele služeb vzdělávacího programu - kurzu Mistr logistiky.

Zadavatel požaduje, aby vzdělávací program kurzu stanovoval aspoň 108 hodin teoretického vyučování a 4 hodiny závěrečné zkoušky pro 27 osob s cílem získat odborně vzdělané vedoucí pracovníky na klíčových pozicích společnosti, kteří přímo pracují v oblasti řízení skladu, logistiky, distribuce a tím výrazně ovlivňují ekonomickou prosperitu společnosti.

Při poskytování služeb na základě této veřejné zakázky je dodavatel povinen respektovat a dodržovat pokyny obsažené v metodických příručkách a manuálech Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Veškeré metodické příručky a materiály jsou k dispozici na webových stránkách www.esfcr.cz

2. Struktura a rozsah vzdělávacích kurzů

V rámci aktivity budou realizovány celkem 3 výukové skupiny v počtu 9 účastníků x minimálně 14  školících dnů (1 den = 8 hodin, 1 hodina = 60 min) v kurzu Mistr logistiky. Stanovený rozsah školení neobsahuje přestávky.

3. Obsah kurzu

Skladování a manipulace

 • funkce a úlohy skladování
 • přehled skladových systémů
 • obalová technika
 • funkce manipulace a vnitřní dopravy
 • zónování skladu a řízení skladovacích lokací
 • úloho minimalizace intenzity manipulace
 • informační systémy pro skladování
 • skladový řád (bezpečnost – výkon – kvalita)
 • realizace změn dispozic (lay-out) skladů
 • logistika nebezpečných věcí (předpisy ADR/RID)
 • logistika odpadů a reverzní logistika
 • moderní koncepty SCM (Supply Chain Management)
 • Základy ECR

Ekonomika v praxi mistra

 • struktura logistických nákladů a výkonu
 • náklady na skladování
 • náklady na manipulaci
 • controlling pro logistiku
 • vyvažovaní logistických ukazatelů

Zlepšování výroby

 • principy štíhlé výroby
 • principy a nástroje agilní logistiky
 • uplatnění teorie úzkých míst pro řízení výroby a logistiky
 • metody postupného zlepšování
 • metody skokového zlepšování

5. Komunikace v praxi mistra

 • efektivní komunikace
 • komunikace v praxi mistra
 • vedení pracovního týmu
 • motivace podřízených
 • pracovněprávní minimum
 • vedení rozhovoru se zaměstnanci, hodnocení zaměstnanců
 • řešení konfliktů

Doplňující informace:

Poskytnutí komplexních služeb spočívá zajištění realizaci výše uvedeného kurzu, včetně závěrečného přezkoušení. Součástí poskytovaných služeb je rovněž zajištění dopravy školitelů, dodání potřebných výukových studijních materiálů a vydání osvědčení o absolvování kurzu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 980000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předmětem plnění bude dodáván postupně dle navrženého a odsouhlaseného harmonogramu, který bude na základě dohody smluvních stran nedílnou součástí realizační smlouvy, v době od září 2018 do srpna 2019.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění se rozumí sídlo provozovny zadavatele: Zděbradská 74, Jažlovice, 251 01 Říčany u Prahy, případně jiná místa a prostory po dohodě zadavatele s dodavatelem

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritéria pro hodnocení nabídek

Nabídky uchazečů budou hodnoceny samostatně v pořadí dle jejich doručení a to dle těchto hodnotících kritérií:

1. Nabídková cena bez DPH (40%) - číselné kritérium

Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s DPH a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH.

Způsob hodnocení: zadavatel bude při hodnocení tohoto dílčího kritéria aplikovat kvantitativní metodu hodnocení. Nejnižší nabídkové ceně bude přiřazena bodová hodnota 100. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. (dále jen ,,bodová hodnota nabídky“).

                                                                      hodnota nejvýhodnější nabídky

Bodová hodnota hodnocené nabídky = -------------------------------------------------- x 100

                                                                       hodnota hodnocené nabídky

Bodová hodnota každé nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria (dále jen ,,body“ za kritérium).

 

2. Metodika a organizace kurzu (60%) - nečíselné kritérium

Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 12 stran popíše postup dodavatele k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

 • metodiky výuky
 • efektivnost výukových metod
 • použité vzdělávací techniky
 • způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby.

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nabídce, která v uvedených bodech nejlépe vyhoví představám a požadavkům zadavatele bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přiřazeno takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto kritéria ve vztahu k nabídce s nejvyšší bodovou hodnotou. Hodnotitelé jsou povinni do zápisu zdůvodnit své hodnocení. Bodová hodnota každé nabídky stanovená výše popsaným způsobem bude násobena vahou kritéria (dále jen ,,body za kritérium“).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1. Základní způsobilost:

Způsobilý je uchazeč, který předloží:

 • čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),

2. Profesní způsobilost:

Způsobilý je uchazeč, který předloží:

 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v minimálně: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Na místo předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

3. Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady splní ten dodavatel, který předloží:

 • seznam významných dodávek v oblasti vzdělávání odpovídající předmětu zakázky v posledních třech letech;
 • přehled lektorského týmu, CV jednotlivých lektorů, seznam projektů, na kterých se podíleli, seznam firem, u kterých tato výuka probíhala;
 • doklad (diplom, postačí jeho prostá kopie) prokazující skutečnost, že v lektorském týmu pracuje nejméně 2 experti s akademickými hodnostmi – prof., Doc., PhD., Dr.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce a bude předložena v jedné obálce ve třech vyhotoveních, a to v jednom originále a dvou kopiích. Veškeré listy nabídky musí být očíslovány vzestupně a musí být spojeny tak, aby nebylo možné jednotlivé listy vyjmout bez poškození spojení. Nabídka bude dále zpracována způsobem ve formě stanovené touto výzvou. Nabídka musí obsahovat následující listiny a součásti:

a) Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče
b) Doklady prokazující splnění základní způsobilosti
c) Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
d) Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
e) Nabídková cena zpracována
f) Představení uchazeče
g) Návrh řešení předmětu zakázky (metodika) 
h) Dva stejnopisy návrhu smlouvy o poskytování služeb, podepsané oprávněnou osobou.
i)Časový plán realizace pro 3 skupiny po 9 účastnících.
j)Ostatní – zde uchazeč předloží dokumenty a uvede informace související s plněním zakázky, které považuje za nezbytné sdělit.

Zadavatel stanovuje, že smlouva předložená dodavatelem bude obsahovat:

1. Identifikační údaje smluvních stran;
2. Předmět plnění;
3. Cenu bez DPH, s DPH a sazbu DPH;
4. Platební podmínky;
5. Harmonogram plnění;
6. Místo plnění smlouvy;
7. Závazek dodavatele překládat k proplacení faktury, které obsahují název a číslo projektu.

Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Další obchodní podmínky:

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 861000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Ing. Lucie Málková - FORS Partners, U Remízku 908, 277 13 Kostelec nad Labem, IČ: 752 822 83

  Datum podpisu smlouvy: 24. 8. 2018

Datum ukončení: 24. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 7. 2018
 
Aktualizováno: 28. 8. 2018