Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Moderní řízení města Odry

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13852

Název zakázky: Moderní řízení města Odry

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 7. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Město Odry

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Libor Helis
 • Telefon: +420556768100
 • E-mail: libor.helis@odry.cz

IČ zadavatele: 00298221

DIČ zadavatele: CZ00298221

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Josef Alexander Matera
 • Telefon: +420734872870
 • E-mail: matera@ctyrioci.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 8. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky budou podány výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Tato zakázka malého rozsahu na služby je rozdělena na 4 části analogicky k ust. § 35 a § 101 ZZVZ. Účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část této zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části této zakázky.

Část A – Pasporty jako podkladové dokumenty pro kvalitnější strategické řízení

V rámci této části zakázky budou pořízeny:

1) Pasport dopravního značení 

2) Pasport mobiliáře v Odrách 

3) Pasport dětských hřišť 

Část B – Komunikační strategie

Předmětem této části zakázky je vytvoření komunikační strategie Městského úřadu Odry. Tento dokument zanalyzuje výchozí stav a představí konkrétní návrhy, jak správě komunikovat agendu města s důrazem na participativní pojetí veřejné správy. Dokument bude vodítkem pro vykonávání vybraných činností cílových skupin - volení zástupci a zaměstnanci městského úřadu, což vyústí ve zlepšení výkonu činností ve veřejné správě a jejím pozitivním vnímání občany.

Část C – Objednávkový/vyvolávací systém

V rámci této části zakázky dojde k pořízení objednávkového/vyvolávacího systému. Tento nástroj bude složen z části hardwarové, kdy bude pořízen pro občany zejména viditelný kiosek pro výdej lístků a LFD obrazovka pro informování o přepážkách a vyvolaných číslech. Pracovníci městského úřadu budou pracovat s řídícím PC celého systému a přepážkovými terminály a displeji. Dále bude pořízen související software a služby jeho provozování.

Část D – Webové stránky

Předmětem této části zakázky je vytvoření nových webových stránek města (redakční systém, webová prezentace města, webová prezentace turistického informačního centra). Součástí plnění je rovněž zkušební provoz, uvedení nového webu do „ostrého“ provozu a školení administrátorů redakčního systému - je specifikováno ve smlouvě o dílo, poskytnutí hostingu a provádění správy webu.

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1076897,69 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz zadávací dokumentace

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
V souladu s ust. § 107 odst. 1 ZZVZ nabídka v písemném vyhotovení bude podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky (tzn. na jakoukoli část). V rámci jedné části však pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Podrobně viz zadávací dokumentace.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GeoFaN s.r.o./ Špitálka 421/23a, Brno 602 00/ IČO: 08633665

  Datum podpisu smlouvy: 17. 9. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): WEBHOUSE, s.r.o./ Levského 3187/6, Modřany, 143 00 Praha 4/ IČO: 25327054

  Datum podpisu smlouvy: 17. 9. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Kadlec - elektronika, s.r.o./ Hviezdoslavova 55e/ 627 00 Brno/ IČO: 25518402

  Datum podpisu smlouvy: 21. 9. 2021

Zrušené části zakázky: část B

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 7. 2021
 
Aktualizováno: 24. 9. 2021