Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část III.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11021

Název zakázky: Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část III.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 3. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: město Rožnov pod Radhoštěm

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Radim Holiš, starosta města

IČ zadavatele: 00304271

DIČ zadavatele: CZ00304271

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Ing. Jan Hajzler
 • Telefon: +420571661178
 • E-mail: verejne.zakazky@roznov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 4. 2017 09:00

Místo pro podání nabídek:
podatelna - město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání pracovníků MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v níže uvedených vzdělávacích kurzech.

 • Vodní zákon v praxi
 • Zákon o vodovodech a kanalizacích v praxi
 • Stavební zákon v praxi
 • Zákon o odpadech
 • Zákon o ovzduší
 • Zákon o lesích
 • Zákon o myslivosti
 • Zákon o zemědělském půdním fondu
 • Zákon o ochraně přírody
 • Zákon o veterinární péči
 • Zákon o rostlinnolékařské péči
 • Správní řád základy
 • Přestupkové řízení v praxi

Více viz Zadávací dokumentace.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Zadávací dokumentace

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Zadávací dokumentace

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • nejnižší nabídková cena

Více viz Zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Zadávací dokumentace

Požadavek na jednu nabídku:
viz Zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Zadávací dokumentace

Další požadavky na zpracování nabídky:
Zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304271. Odkaz na profil zadavatele je uveden také na webových stránkách zadavatele: www.roznov.cz, v sekci veřejné zakázky.

Zadávací řízení se řídí:
viz Zadávací dokumentace

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: viz Oznámení o zrušení

Datum ukončení: 9. 5. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 3. 2017
 
Aktualizováno: 10. 5. 2017