Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Nákup rekvalifikačních kurzů II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12427

Název zakázky: Nákup rekvalifikačních kurzů II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 7. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: EDU institut, z.s.

Sídlo zadavatele: Jos. Vodičky 94, 783 45 Senice na Hané

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Bohuslav Coufal

IČ zadavatele: 28551281

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Antonín Hajdušek
 • Telefon: +420725992682
 • E-mail: hajdusek@arws.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 8. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., Palackého 75/21, 779 00 Olomouc

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky (dále také jen „zakázka“) je zajištění rekvalifikace dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě uzavřených smluv s dodavatelem na každou část zakázky specifikované v bodu 2.2 této a v příloze č. 1 této výzvy.

Zakázka je rozdělena do 10 níže uvedených částí odpovídajícím jednotlivým rekvalifikačním programům. Dodavatelé mohou podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části zakázky (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může také podat nabídky do všech částí zakázky).

Označení části zakázky

Název části zakázky

Rekvalifikační programy realizované v návaznosti na profesní kvalifikaci

Část I.

Příprava teplých pokrmů

Část II.

Obsluha CNC obráběcích strojů

Část III.

Obsluha křovinořezu

Část IV.

Strážný

Část V.

Kosmetička

Část VI.

Manikérka a nehtová designérka

Část VII.

Sportovní masáž

Rekvalifikační programy realizované bez vazby na profesní kvalifikaci (tzv. čisté rekvalifikace)

Část VIII.

Obsluha VZV (volantový do 5 t)

Část IX.

Administrátor PC

Část X.

Poradce pro výživu

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 631100,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 31.8.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Česká republika

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Zadavatel upozorňuje, že předmět plnění této zakázky je dle § 51 ve spojení s § 57 zákona č. 235/2008 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění osvobozen od DPH bez nároku na odpočet.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše, jež je uvedena v čl. 8. odst. 8.1 návrhu smlouvy o realizaci rekvalifikačních kurzů -  obchodních podmínkách, jež tvoří přílohu č. 2 Výzvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 4 této výzvy

Ke splnění podmínek profesní způsobilosti zadavatel požaduje předložení prostých kopií:

 • výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
 • výpisu z živnostenského rejstříku, ze kterého vyplyne, že dodavatel je držitelem živnostenského oprávnění s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“
 • dokladů, že je dodavatel odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to doklady prokazující, že dodavatel je subjektem uvedeným v ustanovení § 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a je oprávněn provádět rekvalifikaci u všech rekvalifikačních programů uvedených v té části zakázky, pro kterou podává nabídku. V případě rekvalifikačních programů realizovaných v návaznosti na profesní kvalifikací (části zakázky I. – VII.) dodavatel zároveň předloží příslušné rozhodnutí o autorizaci vydané autorizujícím orgánem podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel tedy doloží:
 • rozhodnutí o akreditaci nebo zřizovací listinu školy, kde je uvedeno zajištění výuky pro předmětný rekvalifikační kurz, a rozhodnutí o autorizaci pro profesní kvalifikaci (pro části zakázky I. - VII.).

 • rozhodnutí o akreditaci nebo zřizovací listinu školy, kde je uvedeno zajištění výuky pro předmětný rekvalifikační kurz (pro části zakázky VIII. - X.);

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní firmy, sídlo/místo podnikání/bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČO, DIČ, telefon,  e-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky), případně URL adresu – viz příloha č. 3 zadávací dokumentace.
 • Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče též příslušná platná plná moc. Písemný návrh smlouvy musí plně akceptovat text obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy, a nelze se od nich odchýlit (dodavatel pouze vyplní vyznačené části návrhu smlouvy - obchodních podmínek, popřípadě dle poznámek a pouze v jejich rozsahu návrh smlouvy vhodně upraví). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka zadávacího řízení. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Budou-li součástí smlouvy přílohy, které jsou zároveň některým z dokumentů uvedeným v nabídce uchazeče, budou tyto přílohy přiloženy ke smlouvě až při podpisu této smlouvy, tzn. nemusí být duplicitně přílohou návrhu smlouvy.
 • Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem nebo zákonem, včetně dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace.
 • Nabídka bude předložena v českém jazyce. K dokladům a listinám předloženým v jiném než českém jazyce musí být připojen jejich překlad do českého jazyka. Podmínka překladu dle přecházející věty se netýká dokladů týkajících se reklamních prospektů. Povinnost přiložit překlad do českého jazyka se také nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
 • Zadavatel doporučuje předložení nabídky ve dvou vyhotoveních: v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě označených „ORIGINÁL NABÍDKY“ a „KOPIE NABÍDKY. Nabídky nebudou přijímány elektronickými prostředky – elektronickou cestou.
 • Účastník zadávacího řízení jako součást své nabídky přiloží do obálky digitální datový nosič s návrhem smlouvy (ve formátu *.doc, *.docx, *.odt *.rtf či jiným s předchozími kompatibilním). V případě rozporů mezi tištěnou a elektronickou podobou návrhu smlouvy je rozhodující písemný návrh smlouvy.
 • Pokud podává nabídku více účastníků zadávacího řízení společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
 • Nabídka účastníka zadávacího řízení nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Zadavatel doporučuje nabídku uchazeče zajistit způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy.
 • Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou.
 • Zadavatel doporučuje uchazeči ve své nabídce použít toto pořadí dokumentů:
 1. Krycí list nabídky, jehož součástí je rovněž prohlášení uchazeče, že není subdodavatelem jiného uchazeče o tuto zakázku, kterým je prokazována kvalifikace.
 2. Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti,
 3. Doklady o splnění podmínek profesní způsobilosti,
 4. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou,
 5. Ostatní - zde účastník zadávacího řízení uvede informace související s plněním veřejné zakázky, které považuje za nezbytné,
 6. Elektronická verze nabídky v rozsahu minimálně: návrh smlouvy o realizaci rekvalifikačních kurzů

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Nabídkovou cenou se pro účely tohoto výběrového řízení rozumí jednotková cena za zajištění realizace rekvalifikace pro jednu (1) osobu, a to v rámci té části, na kterou dodavatel podává nabídku.
 • Nabídková cena každé části zakázky bude předložena jako jednotková cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s kompletní realizací předmětu té části zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých.
 • Nabídková cena bude uvedena také na krycím listu nabídky – vždy samostatně pro každou část, viz příloha č. 3 – Krycí list nabídky

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část III.: Vzdělávací institut, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Vápenice 2980/7, PSČ 79601, IČO: 13692020

  Datum podpisu smlouvy: 9. 10. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část IV.: Vzdělávací institut, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Vápenice 2980/7, PSČ 79601, IČO: 13692020

  Datum podpisu smlouvy: 9. 10. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část IX.: JUBELA Praha s.r.o., se sídlem Volutová 2523/14, 158 00 Praha 5, IČO: 26119463

  Datum podpisu smlouvy: 9. 10. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část VIII.: Mgr. Zuzana Andělová, místem podnikání Pasteurova 935/8a, 779 00 Olomouc, IČO: 66961998

  Datum podpisu smlouvy: 27. 9. 2018

Zrušené části zakázky: zadavatel zrušil část I., část II., část V., část VI., část VII. a část X., a to ve všech případech z důvodu, že do výše uvedených částí veřejné zakázky malého rozsahu neobdržel ve lhůtě pro podání nabídek žádnou nabídku.

Datum ukončení: 9. 10. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 7. 2018
 
Aktualizováno: 12. 2. 2019