Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Nákup služeb a produktů v oblasti Age management ve společnosti ROJAL

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12741

Název zakázky: Nákup služeb a produktů v oblasti Age management ve společnosti ROJAL

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 4. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ROJAL spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Stolařská 2338, 68801, Uherský Brod

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Michal Taft
  • Telefon: +420777724407
  • E-mail: michal.taft@rojal.cz

IČ zadavatele: 16361296

DIČ zadavatele: CZ16361296

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Ivana Borovičková
  • Telefon: +420724383900
  • E-mail: borovickova@aliaagency.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 5. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je nákup služeb a produktů - poradenské aktivity z oblasti personalistiky, v rámci projektu Age management ve společnosti ROJAL.

Konkrétní specifikace, obsah aktivit a předpokládaný harmonogram realizace aktivit je uveden v příloze č. 1 - Specifikace klíčových aktivit, nabídka účastníka výběrového řízení musí obsahovat všechna uvedená témata klíčových aktivit v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá témata nebo části.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 696333,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Červenec 2019 - Prosinec 2020, projektové aktivity budou realizovány dle harmonogramu a možnosti zadavatele a konkrétní termíny budou sjednány v harmonogramu dle dohody mezi vítězným účastníkem a zadavatelem. Předpokládaný harmonogram aktivit je stanoven v příloze č. 1 této výzvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
ROJAL spol. s r.o., Stolařská 2338, 68801 Uherský Brod

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Posuzovány a hodnoceny budou nabídky doručené v řádné lhůtě, které budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami a podány kvalifikovanými uchazeči.

Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel následující hodnotící kritéria:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě Nejnižší nabídkové ceny. V rámci tohoto kritéria bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky.

ZPŮSOB HODNOCENÍ A JEHO POPIS

Hodnocení bude provedeno seřazením nabídek dle nabídkové ceny od nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší cenou bude vítěznou nabídkou.

V případě shodnosti nejvýhodnější nabídky, bude o vítězi rozhodnuto losem s účastí konkrétních dodavatelů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Každý účastník tohoto výběrového řízení musí splňovat následující základní a profesní způsobilost.

1) Základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti prokazuje účastník předložením:

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, prohlášení o bezúhonnosti účastníka (fyzické osoby) či statutárního orgánu.

Účastník může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č.2 této výzvy (Čestné prohlášení - Základní způsobilost).

Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem statuárního orgánu nebo osoby oprávněné jednat za účastníka na základě plné moci. Využití vzoru čestného prohlášení je postačující pro splnění požadavků na Základní způsobilost.

2) Profesní způsobilost

Doklady splňující profesní způsobilost předloží účastník v originále nebo úředně ověřené kopii. Doklady o splnění profesní způsobilosti nesmí být starší 90-ti kalendářních dnů ode dne vyhlášené zakázky.

Profesní způsobilost splňuje účastník, který:

předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ni zapsán a současně

je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Účastník prokáže předložením výpisu ze živnostenského rejstříku či koncesí. Účastník musí mít oprávnění k činnosti: Poradenství a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

3)Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci splní ten účastník, který doloží:

přehled služeb stejného nebo obdobného charakteru jako je předmět této veřejné  zakázky (vzdělávací či poradenské služby v oblasti personálních procesů) poskytnutých v posledních 3 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení včetně uvedení objednatele služby a kontaktu na něj, předmětu plnění, ceny v Kč bez DPH a doby jejich poskytnutí. Zadavatel požaduje, aby celková hodnota těchto služeb součtem činila alespoň 200.000 Kč bez DPH,současně účastník doloží ke každé službě stejného nebo obdobného charakteru uvedené v přehledu prostou kopii referenčního listu vystaveného a podepsaného objednatelem této služby potvrzující její provedení,seznam minimálně 2 členů realizačního týmu dodavatele, kteří budou plnit zakázku, aby byla zajištěna dostatečná kvalita zakázky s doložením originálů jejich vlastnoručně podepsaných profesních životopisů a prostých kopií osvědčení o vysokoškolském vzdělání.

Dále musí  z dodaných podkladů jasně vyplývat, že všichni členové odborného týmu mají v oblasti řešené zakázky (vzdělávací či poradenské aktivity v oblasti personálních procesů) minimálně vysokoškolské vzdělání v oboru personalistiky nebo praxi v oblasti vzdělávacích či poradenských aktivit v oblasti personálních procesů minimálně 3 roky.

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka je splnění způsobilosti. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka účastníka bude obsahovat:

Vrchní stranu nabídky obsahující identifikační údaje o uchazeči: Firma, IČO, sídlo a kontaktní osoba ve věci nabídky.

Specifikace klíčových aktivit (příloha č.1) -příloha bude doplněna účastníkem o nabídkové ceny a obsah aktivit bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Čestné prohlášení – Základní způsobilost (příloha č.2). Doklady o prokázání Profesní způsobilosti.

Krycí list nabídky (příloha č.3)-Krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka na základě plné moci.

Doklady o prokázání Technické kvalifikace.

Plná moc-Účastník doloží plnou moc v případě, že předmětné dokumenty požadované na dodavateli v rámci tohoto výběrového řízení nebudou podepsány statutárním orgánem účastníka a to v originále nebo úředně ověřené kopii.

Návrh smlouvy o poskytování služeb, smlouva o poskytování služeb (příloha č.4).

Každé vyhotovení nabídky musí mít číslované listy a musí být provázáno tak, aby byla znemožněna nekontrolovaná manipulace s nabídkou.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení uvedena v českých korunách a je závazná pro uzavření smlouvy.

Celková nabídková cena bude dodavatelem uvedena v členění Cena bez DPH, DPH, a cena vč. DPH dle zadání v krycím listu. V případě, že je uchazeč neplátce DPH, uvede cenu pouze do kolonky cena s DPH a pole pro uvedení ceny bez DPH a DPH nechá prázdnou.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění (např. cestovné, mzda odborných konzultantů, stravné, tisk materiálů spojených s realizací a výstupem dodávaných služeb apod.)

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Výběrové řízení - Neotevírat“ k rukám Ing. Michala Tafta“ na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V případě požadavku na dodatečné informace bude tento dotaz vznesen na kontaktní osobu: email: borovickova@aliaagency.cz tel: +420 724 383 900Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 531000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Mgr. Markéta Tesařová, Úpská 556, 541 02 Trutnov, IČ: 05818818

    Datum podpisu smlouvy: 29. 5. 2019

Datum ukončení: 29. 5. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 4. 2019
 
Aktualizováno: 30. 5. 2019