Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Nákup služeb v oblasti Age management ve společnosti ROJAL

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12666

Název zakázky: Nákup služeb v oblasti Age management ve společnosti ROJAL

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 3. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ROJAL spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Stolařská 2338, 68801, Uherský Brod

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Michal Taft
 • Telefon: +420777724407
 • E-mail: michal.taft@rojal.cz

IČ zadavatele: 16361296

DIČ zadavatele: CZ16361296

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Ivana Borovičková
 • Telefon: +420724383900
 • E-mail: borovickova@aliaagency.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 4. 2019 23:59

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Nákup služeb v rámci projektu Age management ve společnosti ROJAL. Cílem projektu je implementace prvků konceptu age managementu do společnosti ROJAL spol. s r.o. Dalšími cíli jsou zvýšení kompetencí, dovedností a odborné úrovně znalostí zaměstnanců, nastavení personálního řízení ve společnosti s ohledem na věk zaměstnanců, dále podpora pracovní schopnosti zaměstnanců a jejich zdraví.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění (např.cestovné, mzda odborných konzultantů, stravné apod.) Zakázka je rozdělena do několika aktivit:

KA_05 Tvorba příručky o věkové problematice,

KA_06 Mapování pracovní schopnosti zaměstnanců,

KA_07 Identifikace náborového procesu z hlediska age managementu,

KA_09 Zpracování motivačního programu,

KA_09 Průzkum spokojenosti zaměstnanců,

KA_14 Závěrečný age management audit.

Konkretní specifikace, obsah aktivit a předpokládaný harmonogram realizace aktivit je uveden v příloze č. 1 specifikace klíčových aktivit, nabídka účastníka výběrového řízení musí obsahovat všechna uvedená témata klíčových aktivit v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá témata nebo části.

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 696333,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Duben 2019-Prosinec 2020, projektové aktivity budou realizovány dle harmonogramu a možnosti zadavatele a konkretní termíny budou sjednány v harmonogramu dle dohody mezi vítězným uchazečem a zadavatelem. Předpokládaný harmonogram aktivit je stanoven v příloze č. 1 této výzvy

Místo dodání / převzetí plnění:
ROJAL spol. s r.o., Stolařská 2338, 68801 Uherský Brod

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Posuzovány a hodnoceny budou nabídky doručené v řádné lhůtě, které budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami a podány kvalifikovanými uchazeči. Pro hodnocení nabídek stanovil zadaval následující hodnotící kritéria:

Nabídková cena bez DPH-váha 50% ,

Kvalita služeb-váha 50%.

1.Nabídková cena bez DPH-váha 50%. Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena v Kč bez DPH stanovená uchazečem v nabídce. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší cenou. Hodnocení nabídek bude probíhat podle následujícího vzorce:

                 nejnižší nabídková cena bez DPH

100*…………………………………………………………….......................……*váha kritéria 50%

                 celková nabídková cena bez DPH hodnocené nabídky

 

2.Kvalita služeb-váha 50%

Hodnocení kvality služeb - Bude hodnocena kvalita plnění demonstrovaná na kvalitě zpracování vybraných vzorových témat:

-ukázka v rozsahu 4 stran Příručka o věkové problematice - Cílem aktivity je rozšíření povědomí o pozitivním přístupu k age managementu a postoji společnosti k ní v příručce o věkové problematice

-ukázka v rozsahu min. 2 stran popisu Náboru a adaptace zaměstnanců - Cílem aktivity je kvalitně zpracovaný náborový proces, včetně jeho zanesení do firemní dokumentace

-ukázka dotazníku Mapující pracovní schopnost - Cílem aktivity je vyhodnocení hodnot (stávajícího stavu) pracovní schopnosti měřených zaměstnanců

-ukázka výstupu Motivačního programu - Cílem aktivity je zpracování kvalitního motivačního programu společnosti, který zohledňuje potřeby různých věkových skupin zaměstnanců, zvýšení kvalifikace vedoucích zaměstnanců

 

Toto hodnotící kritérium se skládá z následujících subkritérií vyjadřujících kvalitativní vlastnosti nabízených služeb:

a)Popis nabízeného plnění-1-40 pomocných bodů

-hodnocen bude bližší popis předmětu zakázky z hlediska obsahu aktivit-jako výhodnější bude hodnocena ta nabídka , které lépe popíše povědomí o pozitivním přístupu k age managementu ve smyslu detailnosti, bude respektovat potřeby cílové skupiny, reflektovat moderní poznatky v řešeném oboru a celkově bude vhodnější z hlediska zajištění účelu zakázky (implementace principů a prvků age managementu do organizace)

Hodnotící komise přidělí hodnocené nabídce 1-40 pomocných bodů s tím, že při hodnocení bude využita celá bodová škála, přičemž:

 • Nabídka s naprosto nevyhovující kvalitou nabízeného plnění obdrží 1b.
 • Nabídka s průměrnou kvalitou nabízeného plnění obdrží přibližně 20b.
 • Nabídka s vynikající kvalitou nabízeného plnění obdrží 40 b.

 

b) Zvolené metody a formy řešení zakázky-1-40 pomocných bodů-hodnoceno bude, jakým způsobem bude dodavatel při zajištění věcných aktivit zakázky postupovat, jakými metodami(formami bude jednotlivé kroky aktivity zakázky provádět, zda-li budou jednotlivé aktivity provázány, jestli v rámci zakázky budou využity nějaké pomůcky atd.-jako výhodnější bude hodnocena ta nabídka, u níž bude způsob realizace zakázky nastaven logicky a efektivně, kde jednotlivé zpracování požadovaných dokumentů bude zohledňovat moderní poznatky a současné trendy v oboru a celkově zvolené nastavení metod,které přispěje k lepšímu naplnění účelu zakázky.

Hodnotící komise přidělí hodnocené nabídce 1-40 pomocných bodů s tím, že při hodnocení bude využita celá bodová škála, přičemž:

 • Nabídka s naprosto nevyhovující kvalitou nabízeného plnění obdrží 1b.
 • Nabídka s průměrnou kvalitou nabízeného plnění obdrží přibližně 20b.
 • Nabídka s vynikající kvalitou nabízeného plnění obdrží 40 b.

c) Zajištění kvality realizace zakázky -1-20 pomocných bodů

-hodnocen bude návrh nástrojů a metod pro zajištění kvality zakázky, nastavení systému hodnocení kvality a způsob využití výstupů z tohoto hodnocení

-jako výhodnější bude hodnocena ta nabídka, která bude obsahovat logičtější a efektivnější naplňování účelu zakázky.

Hodnotící komise přidělí hodnocené nabídce 1-20 pomocných bodů, s tím, že při hodnocení bude využita celá bodová škála, přičemž:

Nabídka s naprosto nevyhovující kvalitou nabízeného plnění obdrží 1b.
Nabídka s průměrnou kvalitou nabízeného plnění obdrží přibližně 10b.
Nabídka s vynikající kvalitou nabízeného plnění obdrží 20 b.

Způsob hodnocení kritéria "Kvalita služeb"

Pomocné body za subkritéria a),b),c) se sečtou. Nabídka,která získá v součtu nejvíce pomocných bodů, bude označena jako nejvýhodnější a bude jí ínově přiřazena hodnota 100 bodů. Dalším nabídkám budou přiřazeny body odpovídající výsledku porovnání s nejvýhodnější nabídkou. Body budou následně přepočteny váhou kritéria. Uvedený postup je konkrétně matematicky vyjádřen následovně:

                                                   Součet pomocných bodů hodnocené nabídky (body za hodnocení subkritérii a),b),c)

Počet bodů za kritérium = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 100 * 50%

                                                   Součet pomocných bodů nejvýhodnější nabídky(body za hodnocení subkritérií a),b),c)

 

 

Vítězná nabídka: Výsledná bodová hodnota nabídky vznikne součtem hodnot udělených za jednotlivá hodnotící kritéria. Nejvýhodnější a tedy vítězná je nabídka s nejvyšším počtem dosažených bodů. V případě rovnosti celkových bodových hodnot či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny.

 

 

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1) Základní kvalifikační předpoklady

-Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením:

a)Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

b)Čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče (fyzické osoby) či statutárního orgánu.

Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č.2 této výzvy (čestné prohlášení-Základní kvalifikační předpoklady). Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem statuárního orgánu nebo osob oprávněné jednat za uchazeče na základě plné moci. Využití vzoru čestného prohlášení je postačující pro splnění požadavků na Základní kvalifikační předpoklady.

2) Profesní kvalifikační předpoklady

Doklady splňující profesní kvalifikační předpoklady předloží uchazeč v originále nebo úředně ověřené kopii. Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů nesmí být starší 90-ti kalendářních dnů ke dni podání nabídky. 

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který:

a) předkloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ni zapsán a současně

b) je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Uchazeč prokáže předložením výpisu ze živnostenského rejstříku či koncesí. Uchazeč musí mít oprávnění k činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Zadavatel umožňuje prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů prostřednictvím doložení originálu či úředně ověřené kopie výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

3)Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady splní ten uchazeč, který doloží:

a) přehled služeb stejného nebo obdobného charakteru jako je předmět této veřejné  zakázky (vzdělávací či poradenské služby v oblasti personálních procesů) poskytnutých v posledních 3 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení včetně uvedení objednatele služby a kontaktu na něj, předmětu plnění, ceny v Kč bez DPH a doby jejich poskytnutí.Zadavatel požaduje, aby celková hodnota těchto služeb součtem činila alespoň 50% předpokládané hodnoty této zakázky.

b) současně uchazeč doloží ke každé službě stejného nebo obdobného charakteru uvedené v přehledu prostou kopii referenčního listu vystaveného a podepsaného objednatelem této služby potvrzující její provedení.

c) seznam členů odborného lektorského /poradenského týmu zajišťujícího realizaci předmětu této zakázky s doložením originálů jejich vlastnoručně podepsaných profesních životopisů a prostých kopií osvědčení o vzdělání.

Dále musí  z dodaných podkladů jasně vyplývat, že všichni členové odborného týmu mají v oblasti řešené zakázky (vzdělávací či poradenské aktivity v oblasti personálních procesů) vzdělání či praxi minimálně 3 roky.

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění způsobilosti. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předpožení dalších dodatečných informací či dokladů a pisemného vysvětlení nabídky.

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka uchazeče bude obsahovat:

-Vrchní stranu nabídky obsahující indetifikační údaje o uchazeči: Firma, IČO, sídlo a kontaktní osoba ve věci nabídky.

-Krycí list nabídky (příloha č.3)-krycí list nabídky bude podepsaný statutálním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci.

-Specifikace klíčových aktivit (příloha č.1) -příloha bude doplněna uchazečem o nabídkové ceny a obsah aktivit bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

-Čestné prohlášní o základních kvalifikačních předpokladech (příloha č. 2 Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech)

-Doklady o prokázání Technických kvalifikačních předpokladů

-Doklady o prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů

-Uchazeč předloží ukázku vzorových témat:

Příručka o věkové problematice,

Popis náboru a adaptace zaměstnance,

Dotazník mapující pracovní schopnost,

Výstup motivačního programu

-Plná moc-Uchazeč doloží plnou moc pouze v případě, že budou Doklady o prokázání kvalifikace podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci. 

 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení uvedena v českých korunách a je závazná pro uzavření smlouvy.

Celková nabídková cena bude dodavatelem uvedena v členění Cena bez DPH, DPH, a cena vč. DPH dle zadání v krycím listu. V případě, že je uchazeč neplátce DPH uveden u cenu pouze do kolonky cena s DPH a pole pro uvedení ceny bez DPH a DPH nechá prázdnou.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajistění aktivit zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování apod. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Výběrové řízení-Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat pouze písemné dodatečné informace (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V případě požadavku na dodatečné informace bude tento dotaz vznesen na kontaktní osobu: email: borovickova@aliaagency.cz Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám , připadně souvisejíí dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: z důvodu zjištění vážných nesrovnalostív zadávací dokumentaci

Datum ukončení: 29. 3. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 3. 2019
 
Aktualizováno: 1. 4. 2019