Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Nákup Techniky

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12601

Název zakázky: Nákup Techniky

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 12. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Pomocné ruce, z.s.

Sídlo zadavatele: Pelešany 95, 51101 Turnov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Michal kříž
  • Telefon: +420775986092
  • E-mail: kriz@pomocneruce.cz

IČ zadavatele: 22824073

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Michal Kříž
  • Telefon: +420775986092
  • E-mail: kriz@pomocneruce.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 12. 2018 11:00

Místo pro podání nabídek:
Pomocné ruce, z.s., Tyršova 457, 513 01 Semily

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění dodávky techniky IT a softwaru.

Specifikace zakázky – dodávka je popsána v příloze č.4 – Detailní vymezení předmětu zakázky

Notebook pro Cílovou skupinu – počet kusů 5.

Software – Kancelářský balík MS Office - počet kusů 5.

Dataprojektor pro Cílovou skupinu – počet kusů 1.

Multifunkční zařízení – počet kusů 1.

Microsoft Windows 10 a Microsoft Office 2016 pro pořizované PC požadujeme proto, že naši klienti (cílová skupina) v projektu budou v těchto programech vyškoleni a použití jiného SW by jim působilo mimořádné obtíže v následných aktivitách projektu

Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 110,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Lhůta dodání je 10 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Provozovna zadavatele: Tyršova 457, 513 01 Semily

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě jediného kritéria - rozhodná  hodnota pro určení podmínek zakázky je nejnižší nabídková cena.

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH u plátců DPH a konečné ceny u neplátců DPH.

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. V případě rovnosti nabídkových cen účastníků na prvních dvou místech bude pořadí stanoveno náhodným výběrem losem, k němuž budou přizváni zástupci účastníků výběrového řízení, jichž se los týká.  

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

základní způsobilost;
profesní způsobilost;

Nabídka účastníka nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.

1. Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje účastník:

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle tohoto odstavce splňovat také: tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením účastníka, ve kterém bude uvedeno, že účastník všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Účastník může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka.

2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje účastník:

který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

a)který je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Dokumenty prokazující kvalifikaci dodavatele musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Závazné požadavky zadavatele:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení.

Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka účastníka musí plně respektovat podmínky stanovené v této výzvě.

Nabídka účastníka musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, nebo poddodavatelem jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem vyřadí. Účastníka, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře:

Svazek č. 1 – nabídka:

Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 této výzvy;
nabídková cena v níže uvedené struktuře;
příloha č.5 – Specifikace techniky
dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti;
ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení účastníka);

příloha č.3 - Návrh smlouvy (Podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, v počtu vyhotovení dle návrhu smlouvy).

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s touto výzvou. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH u plátců DPH, konečnou cenou u neplátců DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. Případná změna ceny je možná pouze v návaznosti na změnu zákonné sazby DPH.

Účastník je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy a také do přílohy č.5 – Specifikace techniky.

 A také do přílohy č. 5 -  Specifikace techniky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat – Nákup techniky“, na níž bude uvedena kontaktní adresa účastníka.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Účastníkem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou).Zadavatel jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci projektu, viz. Příloha č. 3, který je pro účastníka závazný. Účastník doplní do návrhu kupní smlouvy kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „DOPLNIT“).Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním zástupcem účastníka oprávněným jednat za účastníka dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka. Pokud bude účastníka zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

Vybraný dodavatel si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících 

s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 103306.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): RS Semily, s.r.o., Tyršova 457, 51301 Semily, IČ:27463753

    Datum podpisu smlouvy: 2. 1. 2019

Datum ukončení: 2. 1. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 12. 2018
 
Aktualizováno: 22. 1. 2019